Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 2 trang 71 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 6

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy nối ô ở cột A với ô ở cột B cho phù hợp.

Hướng dẫn giải

1 - b ; 2 - d ; 3 - a ; 4 - c ; 5 - e.

Các câu hỏi cùng bài học