Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 2 trang 39 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 6

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống (...)

A. Làng, chạ thường gồm vài chục .......... sống quây quần ở...........hoặc ở vùng đất cao ven sông, ven biển.                        

B. Sau những ngày lao động mệt nhọc, người dân Văn Lang thường tổ chức...........Một số hình ảnh về lễ hội đã được ghi lại trên...........

C. Đời sống vật chất tinh thần đặc sắc của người Lạc Việt đã hoà quyện lại, tao nên....... sâu sắc.

Hướng dẫn giải

- A. gia đình ... ven đồi.

- B. lễ hội, vui chơi... trống đồng.

- C. tình cảm cộng đồng.

Các câu hỏi cùng bài học