Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 2 trang 35 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 6

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ s (sai) vào ô  trước các câu sau

1. Sản xuất phát triển, sự phân công lao động là rất cần thiết. Vào thời kì đầu dựng nước Văn Lang đã có sự phân công lao động giữa nam và nữ

2.  Phụ nữ thường tham gia vào việc chế tác công cụ, bao gồm cả nghề

đúc đồng.

3.  Vị trí của đàn ông ngày càng cao hơn trong sản xuất cũng như trong gia

đình, làng bản. Chế độ phụ hệ dần dần thay thế cho chế độ mẫu hệ.

4.  Ở các di chỉ thời Văn Lang người ta chưa tìm thấy dấu hiệu của sự phân hoá giàu - nghèo trong xã hội.

5.  Từ thế kỉ VIII đến thế kỉ I TCN, trên đất nước ta chỉ tồn tại duy nhất một nền văn hoá phát triển cao là văn hoá Đông Sơn.

Hướng dẫn giải

Đ: 1,3;

s : 2, 4, 5

Các câu hỏi cùng bài học