Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 2 trang 23 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 6

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ s (sai) vào ô  trước các câu sau.

1.  Người tối cổ đã biết sử dụng công cụ đá được ghè đẽo thô sơ để tìm kiếm thức ăn.

2.  Dấu tích của Người tinh khôn được tìm thấy ở các hang Thẩm Khuyên,

Thẩm Hai (Lạng Sơn).

3.  Người tinh khôn đã biết sử dụng công cụ bằng đồng.

4.  Người nguyên thuỷ sinh sống chủ yếu trong các hang động, mái đá.

5.  Người nguyên thuỷ đã biết làm nhà sàn để ở.

Hướng dẫn giải

Đ : 1, 4 ;

S : 2, 3, 5.

Các câu hỏi cùng bài học