Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 2 trang 10 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ s (sai) vào ô  trước các câu sau.

1.  Thời trung đại, Ki-tô giáo là hệ tư tưởng thống trị trong xã hội, thần thánh là các nhân vật trung tâm, kinh thánh nhà thờ là chân lí, giá trị của con người và quyền con người bị hạ xuống mức thấp nhất.

2.  Thời hậu kì trung đại, giai cấp tư sản hình thành, có thế lực lớn về kinh tế và chính trị. Họ muốn xây dựng nền văn hoá mới và thực hiện cải cách Ki-tô giáo cho phù hợp với giai cấp tư sản.

3. Nội dung của phong trào Văn hoá Phục hưng là phê phán xã hội phong kiến và Giáo hội, đề cao giá trị con người.

4.  Lu-thơ là một tu sĩ người Thuỵ Sĩ, còn Can-vanh là một mục sư người Đức.

5.  Cuộc Cải cách tôn giáo đã tá c động trực tiếp, làm bùng Ịên cuộc "Chiến tranh nông dân Đức"

Hướng dẫn giải

Đúng : 1, 3, 5 

Sai : 2, 4

Các câu hỏi cùng bài học