Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 1 trang 78 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 6

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy khoanh tròn chỉ một chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

1. Năm 937, Ngô Quyền từ Thanh Hoá kéo quân ra Bắc để

A. tiến đánh quân xâm lược phương Bắc.

B. trị tội kẻ phản bội đã giết chết chủ tướng là Kiều Công Tiễn.

c. bảo vệ chủ tướng Dương Đình Nghệ trước sự uy hiếp của Kiều Công Tiễn.

D. nhận chức mới.

2. Quân Nam Hán xâm lược nước ta lần thứ hai vào năm

A. 936.                   B. 937.                   c. 938.                    D. 939.

3. Người lãnh đạo cuộc kháne chiến chống quân Nam Hán lần thứ hai là

A. Khúc Thừa Dụ.        

B. Khúc Hạo

c. Dương Đình Nghệ.        

D. Ngô Quyền.

4. Quân ta đã chọn điểm quyết chiến với kẻ thù tại

A. thành Tống Bình (Hà Nội).                  B. cửa sông Bạch Đằng.

c. Tiên Yên (Quảng Ninh).                    D. Đường Lâm (Sơn Tây - Hà Nội).

5. Kế sách đánh giặc của quân ta là

A. tập trung lực lượng, đánh đòn phủ đầu.

B. chia nhỏ quân giặc để tiến công tiêu diệt.

c. bao vây quân địch, đánh du kích để tiêu hao dần sinh lực của chúng.

D. dựa vào địa thế tự nhiên, bố trí trận địa mai phục để đánh trận quyết định.

6. Kết quả lớn nhất của chiến thắng Bạch Đằng năm 938 của quân dân ta là

A. Hoằng Tháo bị tử trận.

B. quân Nam Hán bị đánh tan tành.

c. vua Nam Hán tuyệt vọng phải rút quân về, hoàn toàn từ bỏ mộng xâm Lược nước ta.

Hướng dẫn giải

Các câu hỏi cùng bài học