Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 1 trang 73 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng.

1. Nguyên tắc để tuyển lựa, bổ dụng quan lại thời Lý - Trần là

A. phải xuất thân từ tầng lớp quý tộc.

B. phải có bằng cấp.

C. phải có học vấn.

D. phải vượt qua các kì thi.

2. Thể chế nhà nước thời Lý - Trần là

A. quân chủ quý tộc.

B. quân chủ quan liêu chuyên chế

C. quân chủ lập hiến.

 D. dân chủ chủ nô.

3. Thể chế của nhà nước thời Lê sơ là

A.cộng hoà.

B. quân chủ lập hiến.

C quân chủ quý tộc.

D. quân chủ quan liêu chuyên chế.

4. Bộ luật được ban hành thời Lê sơ là

A. Luật Hồng Đức.                               B. Hình thư.

c. Hình luật.                                         D. Luật Gia Long.

5. Bộ luật được ban hành thời Lý là

A. Hình luật                                        B. Hình thư.

c. Luật Gia Long.                                 D. Luật Hồng Đức.

6.  Bộ luật được ban hành thời Trần là

A. Hình thư. 

B. Hình luật,

C. Luật Hồng Đức.                               

D. Luật Gia Long.

7. Thời Lý - Trần, tôn giáo chiếm địa vị   thống trị trên lĩnh vực tư tưởng là

A. Phật giáo.                                             B. Nho giáo.

C. Thiên Chúa giáo.                                  D. Hồi giáo.

8. Thời Lê sơ, chiếm địa vị thống trị trên lĩnh vực tư tưởng là

A. Nho giáo.                                            

B.Thiên Chúa giáo,

c. Phật giáo.      

D. Hồi giáo.

Hướng dẫn giải

Các câu hỏi cùng bài học