Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài tập 1 trang 45 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 7

Lý thuyết

Câu hỏi

Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng,

1. Quân Mông - Nguyên xâm lược Đại Việt vào các năm

A. 1257, 1285, 1286. 

B. 1258, 1285, 1287 - 1288ắ

C.1258,1287,1288.                                  

D. 1258, 1285 - 1286, 1287 - 1288.

2. Các trận đánh quyết định sự thất bại của quân Mông - Nguyên trên đất nước ta là

A. Bạch Đằng, Đông Bộ Đầu, Tây Kết.

B. Vân Đồn, Bạch Đằng, Chi Lăng.

C. Đông Bộ Đầu, Hàm Tử - Tây Kết - Chương Dươrig, Bạch Đằng.

D. Ngọc Hồi - Đống Đa, Tây Kết, Bạch Đằng.

3. Để đối phó với quân giặc, quân dân nhà Trần đã thực hiện kế sách

A. "đánh nhanh, thắng nhanh".                    

B. "vườn không nhà trống",

c. "ngụ binh ư nông".

D. "tiên phát chế nhân".

4. Vị tướng nào đã trả lời vua Trần : "Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo"?

A. Trần Thủ Độ.                                      B. Trần Quốc Tuấn,

c. Lê Tần                                               D. Trần Bình Trọng.

5. Thiên tài quân sự nổi danh nhất thế kỉ XIII của nước ta là

A. Trần Thủ Độ.                                          

B. Trần Quốc Tuấn,

C. Trần Quang Khải.

D. Phạm Ngũ Lão.

Hướng dẫn giải

Các câu hỏi cùng bài học