Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Bài 11 trang 52 Sách bài tập (SBT) GDCD 7

Lý thuyết

Câu hỏi

Ở xã Q, Uỷ ban nhân dân và nhân dân trong xã thường xuyên chăm lo cho học sinh phổ thông. Đối với những học sinh nghèo, Uỷ ban nhân dân quan tâm giúp đỡ để các em không vì nghèo khó mà bỏ học. Vì thế, đa số học sinh của xã đều học hành chăm chỉ để không phụ lòng quan tâm chăm sóc của chính quyền và nhân dân. Vậy mà, vẫn có một số bạn lại lêu lổng, lười biếng chuyện học hành và tệ hại hơn nữa là tụ tập hút, chích.

Câu hỏi :

1/ Việc làm của Uỷ ban nhân dân và nhân dân xã Q đã thể hiện trách nhiệm gì ?

2/ Hành vi của một số học sinh hư hỏng trong xã đã không thực hiện bốn phận gì của trẻ em ?

Hướng dẫn giải

1/ Ủy ban và nhân dân xã đã thực hiện trách nhiệm chăm sóc để trẻ em được học hành.

2/ Hành vi của một số học sinh đã không thực hiện bổn phận học tập và vi phạm pháp luật.

Các câu hỏi cùng bài học