Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Axit photphoric và muối photphat

309aabecf0151a9b778e59067db4578e
Gửi bởi: Cẩm Vân Nguyễn Thị vào ngày 2019-01-29 22:26:35 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 264 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

BÀI AXIT PHO TPHORIC VÀ MU PHOTPHATỐA. LÝ THUY TẾI. AXIT PHTPHORIC Công th :ứ OH OH O-- =- hay OH OH O-- ®-1. Tính ch lí Là ch ng tinh th trong su t, không màu, nóng ch 42,5ấ oC. ch và tan vôễ ữh trong c.ạ ướ2. Tính ch hóa ọa. Tính oxi hóa kh Axit photphoric khó kh (do oxi hóa +5 so trong axit nitric), axitphotphoric không có tính oxi hóa nh HNOư3 .b. Tác ng nhi axit photphoric 2H3 PO4 o250 250 C-¾¾ ¾® H4 P2 O7 H2 Axit điphotphoric H4 P2 O7 o400 500 C-¾¾ ¾® 2HPO3 H2 Axit metaphotphoriCác axit trên khi thành axit photphoric.ế ướ ạb. Tính axit Axit photphoric là axit có axit, có nh trung bình. Trong dung ch nó phân li ra c:ầ ấH3 PO4 € H2 PO4 k1 7, 6.10 -3H2 PO4 € HPO4 2- k2 6,2.10 -8 3ấ ấHPO4 2- € PO4 3- k3 4,4.10 -13 Dung ch axit photphoric có nh ng tính ch chung axit nh làm quì tím hóa tác ngị ụv oxit baz baz mu i, kim lo i.ớ Khi tác ng oxit baz baz tùy theo ng ch tác ng mà axít photphoric ra mu iụ ượ ốtrung hòa, mu axit ho mu i:ố ốH3 PO4 NaOH NaH2 PO4 H2 OH3 PO4 2NaOH Na2 HPO4 2H2 OH3 PO4 3NaOH Na3 PO4 3H2 O3. Đi ch ếa. Trong phòng thí nghi mệ 5HNO3 H3 PO4 H2 5NO2b. Trong công nghi Cho H2 SO4 tác ng qu ng photphorit ho qu ng apatit: ặCa3 (PO4 )2 3H2 SO4 3CaSO4 2H3 PO4 Đi ch ng ph ng pháp này không tinh khi và ng ch th p. ươ ượ ấĐ đi ch Hể ế3 PO4 có tinh khi và ng cao ng ta cháy Pộ ườ ượ2 O5 iồcho P2 O5 tác ng :ụ ướ 4P 5O2 2P2 O5 P2 O5 3H2 2H3 PO4 II. MU PHOTPHATỐ Axit photphoric ra lo mu :ạ ố+ Mu đihidrophotphat: NaHố2 PO4 Ca(H2 PO4 )2 …+ Mu hidrophotphat: Naố2 HPO4 CaHPO4 …+ Mu photphat trung hòa:Naố3 PO4 Ca3 (PO4 )2 …1. Tính ch mu photphatấ ốa. Tính tan các mu đihiđrophotphat tan trong c. Các mu hirophotphat và photphat trungấ ướ ốhòa không tan ho ít tan trong ướ tr mu natri, kali, amoni tan.ừ ềb. Ph ng th phân các mu photphat tan ốNa3 PO4 H2 € Na2 HPO4 NaOHPO4 3- H2 € HPO4 2- OH -2. Nh bi ion photphat :ậ Thu th là nitrat.ố ạ3Ag PO4 3- Ag3 PO4 (màu vàng)