Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Andehit - Axit Cacboxylic

839d86bf72bf669ad23d9afa509d8cea
Gửi bởi: Thành Đạt vào ngày 2020-09-27 04:05:31 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 92 | Lượt Download: 0 | File size: 0.513869 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Trịnh xuân Đảm SĐT: 01678774916
https://www.facebook.com/trinhxuan.dam
ANĐEHIT-XETON-AXIT CACBOXYLIC

Câu 1: Một anđehit có công thức tổng quát là CnH2n + 2 – 2a – m (CHO)m. Các giá trị n, a, m lần lượt được xác
định là
A. n > 0, a  0, m  1.
B. n  0, a  0, m  1.
C. n > 0, a > 0, m > 1.
D. n  0, a > 0, m  1.
Câu 2: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo C5H10O có khả năng tham gia phản ứng tráng gương ?
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
Câu 3: Có bao nhiêu xeton có công thức phân tử là C5H10O ?
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 4: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo C6H12O tham gia phản ứng tráng gương ?
A. 6.
B. 7.
C. 8.
D. 9.
Câu 5: Có bao nhiêu ancol C5H12O khi tác dụng với CuO đun nóng cho ra anđehit ?
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 6: CTĐGN của 1 anđehit no, đa chức, mạch hở là C2H3O. CTPT của nó là
A. C8H12O4.
B. C4H6O.
C. C12H18O6.
D. C4H6O2.
Câu 7: CTĐGN của anđehit no, đa chức, mạch hở là C2H3O. Anđehit đó có số đồng phân là
A. 2.
B. 4.
C. 1.
D. 3.
Câu 8: (CH3)2CHCHO có tên là
A. isobutyranđehit.
B. anđehit isobutyric. C. 2-metyl propanal. D. A, B, C đều
đúng.
Câu 9: CTPT của ankanal có 10,345% H theo khối lượng là
A. HCHO.
B. CH3CHO.
C. C2H5CHO.
D. C3H7CHO.
Câu 10: Anđehit A (chỉ chứa một loại nhóm chức) có %C và %H (theo khối lượng) lần lượt là 55,81 và
6,97. Chỉ ra phát biểu sai
A. A là anđehit hai chức.
B. A còn có đồng phân là các axit cacboxylic.
C. A là anđehit no.
D. Trong phản ứng tráng gương, một phân tử A chỉ cho 2 electron.
Câu 11: Trong cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất, 1 lít hơi anđehit A có khối lượng bằng khối lượng 1 lít
CO2. A là
A. anđehit fomic.
B. anđehit axetic.
C. anđehit acrylic.
D. anđehit benzoic.
Câu 12: Đốt cháy hoàn toàn p mol anđehit X được q mol CO2 và t mol H2O. Biết p = q - t. Mặt khác 1 mol X
tráng gương được 4 mol Ag. X thuộc dãy đồng đẳng anđehit
A. đơn chức, no, mạch hở.
C. hai chức chưa no (1 nối đôi C=C).

Trung Tâm Thầy Nguyễn Bá Tuấn
Học off địa chỉ : 3B2- Ngõ 09 - Lê Đức Thọ - Hà Nộ, Gần
đại học Thương Mại Hà Nội

- Trang | 1 -

Trịnh xuân Đảm SĐT: 01678774916
https://www.facebook.com/trinhxuan.dam
B. hai chức, no, mạch hở.
D. nhị chức chưa no (1 nối ba C≡C).
Câu 13: Anđehit đa chức A cháy hoàn toàn cho mol CO2 - mol H2O = mol A. A là
A. anđehit no, mạch hở. B. anđehit chưa no.
C. anđehit thơm.
D. anđehit no,
mạch vòng.
Câu 14: Đốt cháy anđehit A được mol CO2 = mol H2O. A là
A. anđehit no, mạch hở, đơn chức.
B. anđehit đơn chức, no, mạch vòng.
C. anđehit đơn chức có 1 nối đôi, mạch hở.
D. anđehit no 2 chức, mạch hở.
Câu 15: Đun nóng V lít hơi anđehit X với 3V lít khí H2 (xúc tác Ni) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn chỉ
thu được một hỗn hợp khí Y có thể tích 2V lít (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Ngưng
tụ Y thu được chất Z ; cho Z tác dụng với Na sinh ra H2 có số mol bằng số mol Z đã phản ứng. Chất X là
anđehit
A. no, hai chức.
B. không no (chứa một nối đôi C=C), hai
chức.
C. no, đơn chức.
D. không no (chứa một nối đôi C=C), đơn
chức.
Câu 16: Cho các chất : HCN, H2, dung dịch KMnO4, dung dịch Br2/H2O, dung dịch Br2/CH3COOH
a. Số chất phản ứng được với (CH3)2CO ở điều kiện thích hợp là
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
b. Số chất phản ứng được với CH3CH2CHO ở điều kiện thích hợp là
A. 4.
B. 2.
C. 3.
D. 5.
Câu 17: CH3CHO có thể tạo thành trực tiếp từ
A. CH3COOCH=CH2. B. C2H2.
C. C2H5OH.
D. Tất cả đều
đúng.
Câu 18: Quá trình nào sau đây không tạo ra anđehit axetic ?
A. CH2=CH2+ H2O (to, xúc tác HgSO4).
B. CH2=CH2 + O2 (to, xúc tác).
o
C. CH3COOCH=CH2 + dung dịch NaOH (t ). D. CH3CH2OH + CuO (t0).
Câu 19: Dãy gồm các chất đều điều chế trực tiếp (bằng một phản ứng) tạo ra anđehit axetic là
A. C2H5OH, C2H2, CH3COOC2H5.
B. HCOOC2H3, C2H2, CH3COOH.
C. C2H5OH, C2H4, C2H2.
D. CH3COOH, C2H2, C2H4.
Câu 20: Một axit cacboxylic có công thức tổng quát là CnH2n + 2 – 2a – m (COOH)m. Các giá trị n, a, m lần lượt
được xác định là
A. n > 0, a  0, m  1.
B. n  0, a  0, m  1.
C. n > 0, a > 0, m > 1.
D. n  0, a > 0, m  1.
Câu 21: A là axit no hở, công thức CxHyOz. Chỉ ra mối liên hệ đúng
A. y = 2x-z +2.
B. y = 2x + z-2.
C. y = 2x.
D. y = 2x-z.
Câu 22: A là axit cacboxylic mạch hở, chưa no (1 nối đôi C=C), công thức CxHyOz. Chỉ ra mối liên hệ đúng
A. y = 2x.
B. y = 2x + 2-z.
C. y = 2x-z.
D. y = 2x + z-2.
Câu 23: Axit không no, đơn chức có một liên kết đôi trong gốc hiđrocacbon có công thức phù hợp là
A. CnH2n+1-2kCOOH ( n  2).
B. RCOOH.
C. CnH2n-1COOH ( n  2).
D. CnH2n+1COOH ( n  1).
Câu 24: Axit cacboxylic A có công thức đơn giản nhất là C3H4O3. A có công thức phân tử là
A. C3H4O3.
B. C6H8O6.
C. C18H24O18.
D. C12H16O12.
Câu 25: CTĐGN của một axit hữu cơ X là CHO. Đốt cháy 1 mol X thu được dưới 6 mol CO2. CTCT của X


Trung Tâm Thầy Nguyễn Bá Tuấn
Học off địa chỉ : 3B2- Ngõ 09 - Lê Đức Thọ - Hà Nộ, Gần
đại học Thương Mại Hà Nội

- Trang | 2 -

Trịnh xuân Đảm SĐT: 01678774916
https://www.facebook.com/trinhxuan.dam
A. CH3COOH.
B. CH2=CHCOOH.
C. HOOCCH=CHCOOH.
D. Kết quả khác.
Câu 26: Một axit no A có CTĐGN là C2H3O2. CTPT của axit A là
A. C6H9O6.
B. C2H3O2.
C. C4H6O4.
D. C8H12O8.
Câu 27: C4H6O2 có số đồng phân mạch hở thuộc chức axit là
A. 4.
B. 3.
C. 5.
D. tất cả đều sai.
Câu 28: Axit cacboxylic đơn chức mạch hở phân nhánh (A) có % O (theo khối lượng) là 37,2. Chỉ ra phát
biểu sai
A. A làm mất màu dung dịch brom.
B. A là nguyên liệu để điều chế thủy tinh
hữu cơ.
C. A có đồng phân hình học.
D. A có hai liên  trong phân tử.
Câu 29: Axit hữu cơ A có thành phần nguyên tố gồm 40,68% C ; 54,24% O. Để trung hòa 0,05 mol A cần
100ml dung dịch NaOH 1M. CTCT của A là
A. HOOCCH2CH2COOH.
B. HOOCCH(CH3)CH2COOH.
C. HOOCCH2COOH.
D. HOOCCOOH.
Câu 30: Hợp chất CH3CH2(CH3)CH2CH2CH(C2H5)COOH có tên quốc tế là
A. axit 2-etyl-5-metyl hexanoic.
B. axit 2-etyl-5-metyl nonanoic.
C. axit 5-etyl-2-metyl hexanoic.
D. tên gọi khác.
Câu 31: Giấm ăn là dung dịch axit axetic có nồng độ là
A. 2% →5%.
B. 5→9%.
C. 9→12%.
D. 12→15%.
Câu 32: Axit axetic tác dụng được với dung dịch nào ?
A. natri etylat.
B. amoni cacbonat.
C. natri phenolat.
D. Cả A, B, C.
Câu 33: Trong dãy đồng đẳng của các axit đơn chức no, HCOOH là axit có độ mạnh trung bình, còn lại là
axit yếu (điện li không hoàn toàn). Dung dịch axit axetic có nồng độ 0,001 mol/l có pH là
A. 3 < pH < 7.
B. < 3.
C. 3.
D. 10-3
Câu 34: Độ điện li của 3 dung dịch CH3COOH 0,1M ; CH3COOH 0,01M và HCl được sắp xếp theo thứ tự
tăng dần là
A. CH3COOH 0,01M < HCl < CH3COOH 0,1M.
B. CH3COOH 0,01M < CH3COOH 0,1M < HCl.
C. HCl < CH3COOH 0,1M < CH3COOH 0,01M.
D. CH3COOH 0,1M < CH3COOH 0,01M < HCl.
Câu 35: Thứ tự sắp xếp theo sự tăng dần tính axit của CH3COOH ; C2H5OH ; CO2 và C6H5OH là
A. C6H5OH < CO2 < CH3COOH < C2H5OH.
B. CH3COOH < C6H5OH < CO2 < C2H5OH.
C. C2H5OH < C6H5OH < CO2 < CH3COOH.
D. C2H5OH < CH3COOH < C6H5OH < CO2.
Câu 36: Cho 3 axit ClCH2COOH , BrCH2COOH, ICH2COOH, dãy sắp xếp theo thứ tự tăng dần tính axit là
A. ClCH2COOH < ICH2COOH < BrCH2COOH.
B. ClCH2COOH < BrCH2COOH < ICH2COOH.
C. ICH2COOH < BrCH2COOH < ClCH2COOH.
D. BrCH2COOH < ClCH2COOH < ICH2COOH.
Câu 37: Giá trị pH của các axit CH3COOH, HCl, H2SO4 được sắp xếp theo thứ tự tăng dần là
A. H2SO4, CH3COOH, HCl.
B. CH3COOH, HCl , H2SO4.
C. H2SO4, HCl, CH3COOH.
D. HCl, CH3COOH, H2SO4.

Trung Tâm Thầy Nguyễn Bá Tuấn
Học off địa chỉ : 3B2- Ngõ 09 - Lê Đức Thọ - Hà Nộ, Gần
đại học Thương Mại Hà Nội

- Trang | 3 -

Trịnh xuân Đảm SĐT: 01678774916
https://www.facebook.com/trinhxuan.dam
Câu 38: Trong các phản ứng este hóa giữa ancol và axit hữu cơ thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều thuận
khi ta
A. dùng chất háo nước để tách nước.
B. chưng cất ngay để tách este ra.
C. cho ancol dư hoặc axit dư.
D. tất cả đều đúng.
Câu 39: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 axit cacboxylic được mol CO2 = mol H2O. X gồm
A. 1 axit đơn chức, 1 axit đa chức.
B. 1 axit no, 1 axit chưa no.
C. 2 axit đơn chức no mạch vòng
D. 2 axit no, mạch hở đơn chức.
Câu 40: Để trung hòa 0,2 mol hỗn hợp X gồm 2 axit cacboxylic cần 0,3 mol NaOH. X gồm có
A. 2 axit cùng dãy đồng đẳng.
B. 1 axit đơn chức, 1 axit hai chức.
C. 2 axit đa chức.
D. 1 axit đơn chức, 1 axit đa chức.
Câu 41: Đốt cháy hoàn toàn axit cacboxylic A bằng lượng vừa đủ oxi được hỗn hợp (khí và hơi) có tỉ khối
so với H2 là 15,5. A là axit
A. đơn chức no, mạch hở
B. đơn chức có 1 nối đôi (C = C), mạch hở.
C. đa chức no, mạch hở.
D. axit no,mạch hở, hai chức,
Câu 42: Đốt cháy hết 1 thể tích hơi axit A thu được 2 thể tích CO2 đo ở cùng điều kiện, A là
A. HCOOH.
B. HOOCCOOH.
C. CH3COOH.
D. B và C đúng.
Câu 43: Có thể điều chế CH3COOH từ
A. CH3CHO.
B. C2H5OH.
C. CH3CCl3.
D. Tất cả đều
đúng.
Câu 44: Cho các chất : CaC2 (I), CH3CHO (II), CH3COOH (III), C2H2 (IV). Sơ đồ chuyển hóa đúng để điều
chế axit axetic là
A. I  IV  II  III.
B. IV  I  II  III.
C. I  II  IV  III.
D. II  I  IV  III.
Câu 45: Dãy gồm các chất có thể điều chế trực tiếp (bằng một phản ứng) tạo ra axit axetic là
A. CH3CHO, C2H5OH, C2H5COOCH3.
B. CH3CHO, C6H12O6 (glucozơ), CH3OH.
C. CH3OH, C2H5OH, CH3CHO.
D. C2H4(OH)2, CH3OH, CH3CHO.
Câu 46: Cho sơ đồ chuyển hóa : CH3CH2Cl + KCN → X (1) ; X + H3O+ (đun nóng) → Y (2)
Công thức cấu tạo của X, Y lần lượt là
A. CH3CH2NH2, CH3CH2COOH.
B. CH3CH2CN, CH3CH2CHO.
C. CH3CH2CN, CH3CH2COOH.
D. CH3CH2CN, CH3CH2COONH4.
Câu 47: Chất có nhiệt độ sôi cao nhất là
A. CH3CHO.
B. C2H5OH.
C. CH3COOH.
D. C2H6.
Câu 48: Nhiệt độ sôi của mỗi chất tương ứng trong dãy các chất sau đây, dãy nào hợp lý nhất ?
C2H5OH
HCOOH
CH3COOH
A.
118,2oC78,3oC 100,5oC
B.
118,2oC100,5oC78,3oC
C.
100,5oC78,3oC 118,2oC
D.
78,3oC 100,5oC118,2oC
Câu 49: Chỉ ra thứ tự tăng dần nhiệt độ sôi của các chất ?
A. CH3CHO; C2H5OH ; CH3COOH.
C. C2H5OH ; CH3COOH ; CH3CHO.
B. CH3CHO ;CH3COOH ; C2H5OH.
D. CH3COOH ; C2H5OH ; CH3CHO.
Câu 50: Nhiệt độ sôi của các chất được sắp xếp theo thứ tự tăng dần là
A. CH3OH < CH3CH2COOH < NH3 < HCl.
B. C2H5Cl < CH3COOH < C2H5OH.

Trung Tâm Thầy Nguyễn Bá Tuấn
Học off địa chỉ : 3B2- Ngõ 09 - Lê Đức Thọ - Hà Nộ, Gần
đại học Thương Mại Hà Nội

- Trang | 4 -

Trịnh xuân Đảm SĐT: 01678774916
https://www.facebook.com/trinhxuan.dam
C. C2H5Cl < CH3COOCH3 < C2H5OH < CH3COOH.
D. HCOOH < CH3OH < CH3COOH < C2H5F.
Câu 51: Cho các chất CH3CH2COOH (X) ; CH3COOH ( Y) ; C2H5OH ( Z) ; CH3OCH3 (T). Dãy gồm các
chất được sắp xếp tăng dần theo nhiệt độ sôi là
A. T, X, Y, Z.
B. T, Z, Y, X.
C. Z, T, Y, X.
D. Y, T, Z, X.
Câu 52: Nhiệt độ sôi của ancol etylic (I), anđehit axetic (II), axit axetic (III) và axit propionic (IV) sắp xếp
theo thứ tự giảm dần là
A. IV > I > III > II. B. IV > III > I > II. C. II > III > I > IV. D. I > II > III >
IV.
Câu 53: A là ancol đơn chức no hở, B là axit cacboxylic no hở đơn chức. Biết MA=MB. Phát biểu đúng là
A. A, B là đồng phân
B. A, B có cùng số cacbon trong phân tử.
C. A hơn B một nguyên tử cacbon.
D. B hơn A một nguyên tử cacbon.
Câu 54: Hai hợp chất hữu cơ X và Y có cùng CTPT C3H4O2. X tác dụng với CaCO3 tạo ra CO2. Y tác dụng
với dung dịch AgNO3/NH3 tạo Ag. CTCT thu gọn phù hợp của X, Y lần lượt là
A. HCOOCH=CH2, CH3COOCH3.
B. CH3CH2COOH, HCOOCH2CH3.
C. HCOOCH=CH2, CH3 CH2COOH.
D. CH2=CHCOOH, HOCCH2CHO.
3 OH
Câu 55: Cho chuỗi phản ứng : C2H6O  X  axit axetic CH
 Y. CTCT của X, Y lần
lượt là
A. CH3CHO, CH3CH2COOH.
B. CH3CHO, CH3COOCH3.
C. CH3CHO, CH2(OH)CH2CHO.
D. CH3CHO, HCOOCH2CH3.
Câu 56: Cho sơ đồ phản ứng sau :

H 2O
2 , xt
CH  CH 2HCHO
  butin-1,4-điol H
 Y -
 Z
Y và Z lần lượt là
A. HOCH2CH2CH2CH3 ; CH2=CHCH=CH2.
B. HOCH2CH2CH2CH2OH ; CH2=CHCH2CH3.
C. HOCH2CH2CH2CH2OH ; CH2=CHCH = CH2.
D. HOCH2CH2CH2CH2OH ; CH3CH2CH2CH3.
Câu 57: Cho sơ đồ chuyển hóa sau:
2

, as
2 , Mn
Hiđrocacbon A Br

 HOOCCH2COOH. Vậy A là
2
 B NaOH
 C CuO

 D O

A.
CH2=CHCOOH.
Câu 58: Cho chuỗi phản ứng sau

B. C3H8.

C. CH2=CHCH3.

-

/H 2 O
, as
2 , Ni
C3H6 H


 B1 Cl
2
 B2 (spc) OH
A. CH3COCH3.
B. A và C đúng.
Câu 59: Xét các chuỗi biến hóa sau:

B3

D.

2 , Cu
O


B4 . Vậy B4 là
C. CH3CH2CHO.
D. CH3CHOHCH3.

- H 2 O, - H 2 , xt
2 , Ni
a. A H
 B 
 C 
 cao su Buna.
CTCT của A là
A. OHCCH2CH2CHO.
B. CH3CHO.
C. OHC(CH2)2CH2OH.
D. A, B, C đều đúng.
2 , Ni
b. A H
 B
CTCT của A là


 C 
 cao su Buna.

Trung Tâm Thầy Nguyễn Bá Tuấn
Học off địa chỉ : 3B2- Ngõ 09 - Lê Đức Thọ - Hà Nộ, Gần
đại học Thương Mại Hà Nội

- Trang | 5 -

Trịnh xuân Đảm SĐT: 01678774916
https://www.facebook.com/trinhxuan.dam
A. OHCCH2CH2CHO.
C. HOC(CH2)2CH2OH.
Câu 60: Cho sơ đồ chuyển hóa sau :
C2H6

-

/H 2 O
, as

 B
Br
2
 A OH

A. CH3CH2OH.
Câu 61: Cho sơ đồ chuyển hóa sau

B. CH3CHO.
D. A, B, C đều đúng.
2 , Cu
O
 C

B. CH3CHO.

2

2 , Mn
O

 D. Vậy D là

C. CH3COCH3.

D. CH3COOH.

Br2
, NaOH
2SO 4
C2H4 
A1 NaOH
 A2 CuO

 A3 Cu(OH)
 2
 A4 H
 A5.
Chọn câu trả lời sai
A. A5 có CTCT là HOOCCOOH.
B. A4 là mộtđianđehit.
C. A2 là một điol.
D. A5 là một điaxit.
Câu 62: Cho chuỗi biến hóa sau :

a. Chất A có thể là
A. natri etylat.
B. anđehit axetic.
C. etyl axetat.
D. A, B, C đều
đúng.
b. Chất B có thể là
A. etilen.
B. tinh bột.
C. glucozơ.
D. A, B, C đều sai.
c. Chất C có thể là
A. etanal.
B. axetilen.
C. etylbromua.
D. A, C đều đúng.
Câu 63: Một hợp chất có thành phần là 40% C ; 6,7% H và 53,3% O. Hợp chất có CTĐGN là
A. C6H8O.
B. C2H4O.
C. CH2O.
D. C3H6O.
Câu 64: Phát biểu đúng là
A. Axit chưa no khi cháy luôn cho số mol CO2 lớn hơn số mol H2O.
B. anđehit tác dụng với H2 (xúc tác Ni) luôn tạo ancol bậc nhất.
C. anđehit vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa.
D. A, B, C đều đúng.
Câu 65: Cho các chất sau : (1) CH2=CHCH2OH ; (2) CH3CH2CHO ; (3) CH3COCH3.
Phát biểu đúng là
A. 1, 2, 3 là các đồng phân.
B. 3 tác dụng với H2 (xúc tác Ni) tạo 1 ancol bậc 2.
C. 1, 2 tác dụng với H2 (xúc tác Ni) đều tạo ra 1 ancol.
D. A, B, C đều đúng.
Câu 66: Cho 4 hợp chất có CTPT là M : C3H6O ; N : C3H6O2 ; P : C3H4O ; Q : C3H4O2.
Biết : M và P cho phản ứng tráng gương ; N và Q phản ứng được với dung dịch NaOH ; Q phản ứng với H2
tạo thành N ; oxi hóa P thu được Q.
a. M và P theo thứ tự là
A. C2H5COOH ; CH2=CHCOOH.
B. C2H5CHO ; CH2=CHCHO.
C. CH2=CHCOOH ; C2H5COOH .
D. CH2=CHCHO ; C2H5CHO.
b. N và Q theo thứ tự là

Trung Tâm Thầy Nguyễn Bá Tuấn
Học off địa chỉ : 3B2- Ngõ 09 - Lê Đức Thọ - Hà Nộ, Gần
đại học Thương Mại Hà Nội

- Trang | 6 -

Trịnh xuân Đảm SĐT: 01678774916
https://www.facebook.com/trinhxuan.dam
A. C2H5COOH ; CH2 = CHCOOH.
B. CH2=CHCOOH ; C2H5COOH.
C. C2H5CHO ; CH2=CHCHO.
D. CH2=CHCHO ; C2H5CHO.
Câu 67: Cho các chất sau: (1) CH2=CHCH2OH ; (2) HOCCH2CHO ; (3) HCOOCH=CH2.
Phát biểu đúng là
A. 1, 2, 3 tác dụng được với Na.
B. Trong A, B, C có 2 chất cho phản ứng tráng gương.
C. 1, 2, 3 là các đồng phân.
D. 1, 2, 3 cháy đều cho số mol H2O bé hơn số mol CO2.
Câu 68: Hai hợp chất hữu cơ X, Y có cùng công thức phân tử C3H6O2. Cả X và Y đều tác dụng với Na ;
X tác dụng được với NaHCO3 còn Y có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Công thức cấu tạo của X và
Y lần lượt là
A. C2H5COOH và HCOOC2H5.
B. HCOOC2H5 và HOCH2OCH3.
C. HCOOC2H5 và HOCH2CH2CHO.
D. C2H5COOH và CH3CH(OH)CHO.
Câu 69: Cho dãy các chất : HCHO, CH3COOH, HCOONa, HCOOH, C2H5OH, HCOOCH3. Số chất trong
dãy tham gia phản ứng tráng gương là
A. 3.
B. 6.
C. 4.
D. 5.
Câu 70: Cho các chất sau : phenol, etanol, axit axetic, natri phenolat, natri hiđroxit. Số cặp chất tác dụng
được với nhau là
A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 1.
Câu 71: Hai chất hữu cơ X1 và X2 đều có khối lượng phân tử bằng 60 đvC. X1 có khả năng phản ứng với:
Na, NaOH, Na2CO3. X2 phản ứng với NaOH (đun nóng) nhưng không phản ứng Na. Công thức cấu tạo của
X1, X2 lần lượt là
A. CH3COOH, CH3COOCH3.
B. (CH3)2CHOH, HCOOCH3.
C. HCOOCH3, CH3COOH.
D. CH3COOH, HCOOCH3.
Câu 72: Cho tất cả các đồng phân mạch hở, có cùng công thức phân tử C2H4O2 lần lượt tác dụng với : Na,
NaOH, NaHCO3. Số phản ứng xảy ra là
A. 2.
B. 5.
C. 4.
D. 3.
Câu 73: Cho các chất sau : CH3CH2CHO (1) ; CH2=CHCHO (2) ; CH≡CCHO (3) ; CH2=CHCH2OH (4) ;
(CH3)2CHOH (5). Những chất phản ứng hoàn toàn với lượng dư H2 (Ni, to) cùng tạo ra một sản phẩm là
A. (2), (3), (4), (5).
B. (1), (2), (4), (5).
C. (1), (2), (3).
D. (1), (2), (3), (4).
Câu 74: Cho các hợp chất hữu cơ : C2H4 ; C2H2 ; CH2O ; CH2O2 (mạch hở) ; C3H4O2 (mạch hở, đơn chức).
Biết C3H4O2 không làm chuyển màu quỳ tím ẩm.
a. Số chất tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3 tạo ra Ag là
A. 2.
B. 4.
C. 3.
D. 5.
b. Số chất tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3 tạo ra kết tủa là
A. 2.
B. 4.
C. 3.
D. 5.
Câu 75: Có thể phân biệt 3 lọ mất nhãn chứa: HCOOH ; CH3COOH ; C2H5OH với hóa chất nào dưới đây ?
A. dd AgNO3/NH3.
B. NaOH.
C. Na.
D. Cu(OH)2/OH-.

Câu 76: Chỉ dùng thuốc thử nào dưới đây có thể phân biệt 4 lọ mất nhãn chứa : fomon ; axit fomic ;
axit axetic ; ancol etylic ?
A. dd AgNO3/NH3.
B. CuO.
C. Cu(OH)2/OH-.
D. NaOH.
Câu 77: Chỉ dùng thuốc thử nào dưới đây có thể phân biệt 4 lọ mất nhãn chứa : etylen glicol ; axit fomic ;
fomon ; ancol etylic ?
A. dd AgNO3/NH3
B. CuO.
C. Cu(OH)2/OH-.
D. NaOH.

Trung Tâm Thầy Nguyễn Bá Tuấn
Học off địa chỉ : 3B2- Ngõ 09 - Lê Đức Thọ - Hà Nộ, Gần
đại học Thương Mại Hà Nội

- Trang | 7 -

Trịnh xuân Đảm SĐT: 01678774916
https://www.facebook.com/trinhxuan.dam
Câu 78: Chỉ dùng quỳ tím và nước brom có thể phân biệt được những chất nào sau đây ?
A. axit fomic ; axit axetic ; axit acrylic ; axit propionic.
B. Axit axetic ; axit acrylic ; anilin ; toluen ; axit fomic.
C. Ancol etylic ; ancol metylic ; axit axetic ; axit propionic.
D. Ancol etylic ; ancol metylic ; phenol ; anilin.
Câu 79: Để phân biệt 3 mẫu hóa chất riêng biệt : phenol, axit acrylic, axit axetic bằng một thuốc thử, người
ta dùng thuốc thử
A. dung dịch Na2CO3. B. CaCO3.
C. dung dịch Br2.
D. dung dịch
AgNO3/NH3.
Câu 80: Để phân biệt axit propionic và axit acrylic ta dùng
A. dung dịch Na2CO3. B. dung dịch Br2.
C. dung dịch C2H5OH. D. dung dịch
NaOH.
Câu 81: Có thể phân biệt CH3CHO và C2H5OH bằng phản ứng với
A. Na.
B. Cu(OH)2/NaOH.
C. AgNO3/NH3.
D. Tất cả đều
đúng.
Câu 82: Để phân biệt 3 dung dịch riêng biệt : axit axetic, axit acrylic, axit fomic người ta dùng theo thứ tự
các thuốc thử sau
A. dung dịch Br2/CCl4.
B. dung dịch Br2/H2O.
C. dung dịch Na2CO3.
D. dung dịch AgNO3/NH3 dư.
Câu 83: Để phân biệt HCOOH và CH3COOH ta dùng
A. Na.
B. AgNO3/NH3.
C. CaCO3.
D. NaOH.
Câu 84: Tráng gương hoàn toàn hợp chất hữu cơ X bằng AgNO3/NH3 thu được hỗn hợp sản phẩm chỉ gồm
các chất vô cơ. X có cấu tạo
A. HCHO.
B. HCOONH4.
C. HCOOH.
D. Tất cả đều
đúng.
Câu 85: Có thể phân biệt HCOOCH3 và CH3COOH bằng
A. AgNO3/NH3
B. CaCO3.
C. Na.
D. Tất cả đều
đúng.
Câu 86: Chất tạo được kết tủa đỏ gạch khi đun nóng với Cu(OH)2 là
A. HCHO.
B. HCOOCH3.
C. HCOOH.
D. Tất cả đều
đúng.
Câu 87: Chỉ dùng 1 hóa chất nào sau đây để phân biệt các dung dịch : ancol etylic, glixerol, fomalin ?
A. Cu(OH)2 , toC.
B. Na.
C. AgNO3 / NH3.
D. A, B, C đều
đúng.
Câu 88: Hiđro hóa hoàn toàn 2,9 gam một anđehit A được 3,1 gam ancol. A có công thức phân tử là
A. CH2O.
B. C2H4O.
C. C3H6O,
D. C2H2O2.
o
Câu 89: Thể tích H2 (0 C và 2 atm) vừa đủ để tác dụng với 11,2 gam anđehit acrylic là
A. 4,48 lít.
B. 2,24 lít.
C. 0,448 lít.
D. 0,336 lít.
Câu 90: Cho 14,6 gam hỗn hợp 2 anđehit đơn chức, no liên tiếp tác dụng hết với H2 tạo 15,2 gam hỗn hợp 2
ancol.
a. Tổng số mol 2 ancol là
A. 0,2 mol.
B. 0,4 mol.
C. 0,3 mol.
D. 0,5 mol.
b. Khối lượng anđehit có KLPT lớn hơn là
A. 6 gam.
B. 10,44 gam.
C. 5,8 gam.
D. 8,8 gam.

Trung Tâm Thầy Nguyễn Bá Tuấn
Học off địa chỉ : 3B2- Ngõ 09 - Lê Đức Thọ - Hà Nộ, Gần
đại học Thương Mại Hà Nội

- Trang | 8 -

Trịnh xuân Đảm SĐT: 01678774916
https://www.facebook.com/trinhxuan.dam
Câu 91: Cho 7 gam chất A có CTPT C4H6O tác dụng với H2 dư có xúc tác tạo thành 5,92 gam ancol
isobutylic.
a. Tên của A là
A. 2-metyl propenal. B. 2-metylpropanal.
C. but-2-en-1-ol.
D. but-2-en-1-al.
b. Hiệu suất của phản ứng là
A. 85%.
B. 75%.
C. 60%.
D. 80%.
Câu 92: Oxi hóa 1,76 gam một anđehit đơn chức được 2,4 gam một axit tương ứng. Anđehit đó là
A. anđehit acrylic.
B. anđehit axetic.
C. anđehit propionic. D. anđehit fomic.
Câu 93: Oxi hóa 17,4 gam một anđehit đơn chức được 16,65 gam axit tương ứng (H = 75%). Anđehit có
công thức phân tử là
A. CH2O.
B. C2H4O.
C. C3H6O.
D. C3H4O.
Câu 94: Đốt cháy a mol một anđehit A thu được a mol CO2. Anđehit này có thể là
A. CH3CHO.
B. HCHO.
C. C2H5CHO.
D. A, B, C đều
đúng.
Câu 95: Đốt cháy hoàn toàn 1,46 gam hỗn hợp 2 anđehit no, đơn chức đồng đẳng kế tiếp thu được 1,568 lít
CO2 (đktc).
a. CTPT của 2 anđehit là
A. CH3CHO và C2H5CHO.
B. HCHO và CH3CHO.
C. C2H5CHO và C3H7CHO.
D. Kết quả khác.
b. Khối lượng gam của mỗi anđehit là
A. 0,539 và 0,921.
B. 0,88 và 0,58.
C. 0,44 và 1,01.
D. 0,66 và 0,8.
Câu 96: Đốt cháy hoàn toàn một anđehit đơn chức no, mạch hở A cần 17,92 lít O2 (đktc). Hấp thụ hết sản
phẩm cháy vào nước vôi trong được 40 gam kết tủa và dung dịch X. Đun nóng dung dịch X lại có 10 gam
kết tủa nữa. Công thức phân tử A là
A. CH2O.
B. C2H4O.
C. C3H6O.
D. C4H8O.
Câu 97: X, Y, Z, T là 4 anđehit no hở đơn chức đồng đẳng liên tiếp, trong đó MT = 2,4MX. Đốt cháy hoàn
toàn 0,1 mol Z rồi hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng dung
dịch tăng hay giảm bao nhiêu gam ?
A. tăng 18,6 gam.
B. tăng 13,2 gam.
C. Giảm 11,4 gam.
D. Giảm 30 gam.
Câu 98: Đốt cháy hoàn toàn một lượng ađehit A cần vừa đủ 2,52 lít O2 (đktc), được 4,4 gam CO2 và 1,35
gam H2O. A có công thức phân tử là
A. C3H4O.
B. C4H6O.
C. C4H6O2.
D. C8H12O.
Câu 99: Đốt cháy hoàn toàn 1 anđehit A mạch hở, no thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ

n A : n CO 2 : n H 2O  1 : 3 : 2 . Vậy A là
A. CH3CH2CHO.
B. OHCCH2CHO.
C. HOCCH2CH2CHO. D.
CH3CH2CH2CH2CHO.
Câu 100: Cho 1,97 gam dung dịch fomalin tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 10,8 gam Ag.
Nồng độ % của anđehit fomic trong fomalin là
A. 49%.
B. 40%.
C. 50%.
D. 38,07%.
Câu 101: Hợp chất A chứa 1 loại nhóm chức và phân tử chỉ chứa các nguyên tố C, H, O trong đó oxi chiếm
37,21% về khối lượng, 1 mol A tráng gương hoàn toàn cho 4 mol Ag. Vậy A là
A. C2H4(CHO)2.
B. HCHO.
C. HOCCH2CHO.
D. CH3CHO.

Trung Tâm Thầy Nguyễn Bá Tuấn
Học off địa chỉ : 3B2- Ngõ 09 - Lê Đức Thọ - Hà Nộ, Gần
đại học Thương Mại Hà Nội

- Trang | 9 -

Trịnh xuân Đảm SĐT: 01678774916
https://www.facebook.com/trinhxuan.dam
Câu 102: Cho 10,4 gam hỗn hợp gồm metanal và etanal tác dụng với một lượng vừa dư AgNO3/NH3 thu
được 108 gam Ag. Khối lượng metanal trong hỗn hợp là
A. 4,4 gam.
B. 3 gam.
C. 6 gam.
D. 8,8 gam.
Câu 103: Cho bay hơi hết 5,8 gam một hợp chất hữu cơ X thu được 4,48 lít hơi X ở 109,2oC và 0,7 atm. Mặt
khác khi cho 5,8 gam X phản ứng của AgNO3/NH3 dư tạo 43,2 gam Ag. CTPT của X là
A. C2H2O2.
B. C3H4O2.
C. CH2O.
D. C2H4O2.
Câu 104: Cho 5,8 gam anđehit A tác dụng hết với một lượng dư AgNO3/NH3 thu được 43,2 gam Ag. Tìm
CTPT của A
A. CH3CHO.
B. CH2=CHCHO.
C. OHCCHO.
D. HCHO.
Câu 105: Cho 8,7 gam anđehit X tác dụng hoàn toàn với lượng dung dịch AgNO3/NH3 (dư) được 64,8 gam
Ag. X có công thức phân tử là
A. CH2O.
B. C2H4O.
C. C2H2O2.
D. C3H4O.
Câu 106: 8,6 gam anđehit mạch không nhánh A tác dụng với lượng (dư) dung dịch AgNO3/NH3 tạo
43,2 gam Ag. A có công thức phân tử là
A. CH2O.
B. C3H4O.
C. C4H8O.
D.C4H6O2.
Câu 107: X là hỗn hợp gồm 2 anđehit đồng đẳng liên tiếp. Cho 0,1 mol X tác dụng với lượng dư dung dịch
AgNO3/NH3 được 25,92 gam bạc. % số mol anđehit có số cacbon nhỏ hơn trong X là
A. 20%.
B. 40%.
C. 60%.
D. 75%.
Câu 108: Cho 0,1 mol một anđehit X tác dụng hết với dung dịch AgNO3/NH3 (dư) được 43,2 gam Ag. Hiđro
hóa hoàn toàn X được Y. Biết 0,1 mol Y tác dụng vừa đủ với Na vừa đủ được 12 gam rắn. X có công thức
phân tử là
A. CH2O.
B. C2H2O2.
C. C4H6O.
D. C3H4O2.
Câu 109: X là hỗn hợp 2 anđehit đơn chức. Chia 0,12 mol X thành hai phần bằng nhau :
- Đốt cháy hết phần 1 được 6,16 gam CO2 và 1,8 gam H2O.
- Cho phần 2 tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 được 17,28 gam bạc.
X gồm 2 anđehit có công thức phân tử là
A. CH2O và C2H4O.
B. CH2O và C3H6O.
C. CH2O và C3H4O.
D. CH2O và
C4H6O.
Câu 110: Oxi hóa 48 gam ancol etylic bằng K2Cr2O7 trong H2SO4 đặc, tách lấy sản phẩm hữu cơ ra ngay
khỏi môi trường và dẫn vào dung dịch AgNO3/NH3 dư thấy có 123,8 gam Ag. Hiệu suất của phản ứng oxi
hóa là
A. 72,46 %.
B. 54,93 %.
C. 56,32 %.
D. Kết quả khác.
Câu 111: Dẫn m gam hơi ancol etylic qua ống đựng CuO dư đun nóng. Ngưng tụ phần hơi thoát ra được
hỗn hợp X gồm anđehit, ancol etylic và H2O. Biết ½ lượng X tác dụng với Na (dư) giải phóng 3,36 lít H2 (ở
đktc), còn 1/2 lượng X còn lại tác dụng với dư dung dịch AgNO3/NH3 tạo được 25,92 gam Ag.
a. Giá trị m là
A. 13,8 gam
B. 27,6 gam
C. 16,1 gam
D. 6,9 gam
b. Hiệu suất phản ứng oxi hoá ancol etylic là
A. 20%.
B. 40%.
C. 60%.
D. 75%.
Câu 112: Cho m gam ancol đơn chức no (hở) X qua ống đựng CuO (dư) nung nóng. Sau khi phản ứng hoàn
toàn thấy khối lượng chất rắn trong ống giảm 0,32 gam. Hỗn hợp hơi thu được (gồm hơi anđehit và hơi
nước) có tỉ khối so với H2 là 19. Giá trị m là
A. 1,2 gam.
B. 1,16 gam.
C. 0,92 gam.
D.0,64 gam.

Trung Tâm Thầy Nguyễn Bá Tuấn
Học off địa chỉ : 3B2- Ngõ 09 - Lê Đức Thọ - Hà Nộ, Gần
đại học Thương Mại Hà Nội

- Trang | 10 -