Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

ANCOL- HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 30 CÂU

1abad2832fb7674fbf5951688f67db91
Gửi bởi: Huy Hiệp vào ngày 2017-07-19 09:02:38 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 248 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

5Star- Trung Tâm Luyện Thi Đại Học Hàng Đầu VN Giáo viên VŨ TUẤN MINH Facebook: \\" Minh Myelin\\" Luyện thi THPT QG 2017 Môn Hóa Học–Giáo viên Vũ Tuấn Minh ONLINE.5STAR.EDU.VN TRANG 1/11 1. Khi thùc hiÖn ph¶n øng t¸ch n­íc ®èi víi r­îu (ancol) X, chØ thu ®­îc mét anken duy nhÊt. Oxi ho¸ hoµn toµn mét l­îng chÊt thu ®­îc 5,6 lÝt CO2 (ë ®ktc) vµ 5,4 gam n­íc. Cã bao nhiªu c«ng thøc cÊu t¹o phï hîp víi X? A. 5. B. 4. C. 3. D. 2. (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh C§ khèi A- n¨m 2007) H­íng dÉn V× lo¹i n­íc thu ®­îc anken nªn lµ ancol no, ®¬n chøc §Æt CTPT cña lµ CnH2n+2O §èt ch¸y mol thu ®­îc mol CO2 vµ (n+1) mol H2O Theo ®Ò Sè mol CO2 lµ 5,6 22,4 0,25 mol Sè mol H2O lµ 5,4 18 0,3 mol Ta cã VËy CTPT lµ C5H12O cã CTCT phï hîp lµ CH3-CH2-CH2-CH2-CH2OH CH3-CH(CH3)-CH2-CH2OH CH3-CH2-CHOH-CH2-CH3 CH3-CH2-CH(CH3)-CH2OH 2. Hîp chÊt h÷u c¬ (ph©n tö cã vßng benzen) cã c«ng thøc ph©n tö lµ C7H8O2, t¸c dông ®­îc víi Na vµ víi NaOH. BiÕt r»ng khi cho t¸c dông víi Na d­, sè mol H2 thu ®­îc b»ng sè mol tham gia ph¶n øng vµ chØ t¸c dông ®­îc víi NaOH theo tØ lÖ sè mol 1:1. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña lµ A. C6H5CH(OH)2. B. HOC6H4CH2OH. C. CH3C6H3(OH)2. D. CH3OC6H4OH. (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh C§ khèi A- n¨m 2007) §¸p ¸n H­íng dÉn t¸c dông víi Na d­, sè mol H2 thu ®­îc b»ng sè mol tham gia ph¶n øng. cã nhãm -OH. chØ t¸c dông ®­îc víi NaOH theo tØ lÖ sè mol 1:1 cã nhãm –OH ®Ýnh trùc tiÕp víi vßng benzen (phenol), vµ nhãm –OH ®Ýnh nh¸nh (r­îu) 3. Cho hçn hîp hai anken ®ång ®¼ng kÕ tiÕp nhau t¸c dông víi n­íc (cã H2SO4 lµm xóc t¸c) thu ®­îc hçn hîp gåm hai r­îu (ancol) vµ Y. §èt ch¸y hoµn toµn 1,06 gam hçn hîp sau ®ã hÊp thô toµn bé s¶n phÈm ch¸y vµo lÝt dung dÞch NaOH 0,1M thu ®­îc dung dÞch trong ®ã nång ®é cña NaOH b»ng 0,05M. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña vµ lµ (Cho: 1; 12; 16; thÓ tÝch dung dÞch thay ®æi kh«ng ®¸ng kÓ). A. C2H5OH vµ C3H7OH. B. C3H7OH vµ C4H9OH. C. C2H5OH vµ C4H9OH. D. C4H9OH vµ C5H11OH. (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh C§ khèi A- n¨m 2007) §¸p ¸n CHUYÊN ĐỀ ANCOL-PHENOL Học hóa cùng thầy Minh tại trang online.5star.edu.vn5Star- Trung Tâm Luyện Thi Đại Học Hàng Đầu VN Giáo viên VŨ TUẤN MINH Facebook: \\" Minh Myelin\\" Luyện thi THPT QG 2017 Môn Hóa Học–Giáo viên Vũ Tuấn Minh ONLINE.5STAR.EDU.VN TRANG 2/11 H­íng dÉn Theo ®Ò X, lµ s¶n phÈm céng n­íc vµo anken nªn X, lµ ancol no ®¬n chøc §Æt CT chung cña X, lµ O2 CO2 (+1) H2O Sè mol NaOH cßn d­: 0,05. 0,1 mol CO2 bÞ hÊp thô hoµn toµn theo ph¶n øng CO2 NaOH Na2CO3 H2O Sè mol NaOH tham gia ph¶n øng lµ 2. 0,1 0,1 0,1 mol sè mol CO2 0,05 mol Ta cã sè mol hai ancol 1,06/ (14+18) mµ nCO2 nancol nªn 0,05 2,5 Do hai anken lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp nªn X, còng lµ ®ång ®»ng kÕ tiÕp C«ng thøc cña X, lµ C2H5OH vµ C3H7OH 4. Cã bao nhiªu r­îu (ancol) bËc 2, no, ®¬n chøc, m¹ch hë lµ ®ång ph©n cÊu t¹o cña nhau mµ ph©n tö cña chóng cã phÇn tr¨m khèi l­îng cacbon b»ng 68,18%? A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh C§ khèi A- n¨m 2007) §¸p ¸n H­íng dÉn CTPT cña r­îu (ancol) no, ®¬n chøc: CnH2n+2O. %mC 68,18% 5. C5H12O Cã ®ång ph©n r­îu bËc 2: CH3-CH2-CH2-CH(OH)-CH3 CH3-CH2 -CH(OH) -CH2-CH3 CH3-CH(CH3) -CH(OH) -CH3 5. Cho mét hçn hîp h¬i metanol vµ etanol ®i qua èng chøa CuO nung nãng, kh«ng cã kh«ng khÝ. C¸c s¶n phÈm khÝ vµ h¬i sinh ra ®­îc dÉn ®i qua nh÷ng b×nh chøa riªng rÏ H2SO4 ®Æc vµ KOH. Sau thÝ nghiÖm,thÊy èng ®ùng CuO gi¶m 80 gam, b×nh ®ùng H2SO4 t¨ng 54 gam. Khèi l­îng etanol tham gia ph¶n øng lµ A. 46 gam B. 15,33 gam C. 23 gam D. 14,67 gam §¸p ¸n H­íng dÉn ®iÒu kiÖn trªn (CuO nung ®á), CuO sÏ cung cÊp oxi ®Ó oxi hãa hoµn toµn t¹o CO2 vµ H2O Gäi x, lÇn l­ît lµ sè mol CH3OH vµ C2H5OH CH3OH CuO CO2 H2O Cu mol 3x mol mol 2x mol C2H5OH CuO CO2 H2O Cu mol 6y mol 2y mol 3y mol Sè mol oxi dïng: 3x 6y 80 16 mol Sè mol H2O sinh ra 2x 3y 54 18 mol 22nnC O 22nnC O 32n 1,06.18 14.nn 12.10014 18nn ot ot5Star- Trung Tâm Luyện Thi Đại Học Hàng Đầu VN Giáo viên VŨ TUẤN MINH Facebook: \\" Minh Myelin\\" Luyện thi THPT QG 2017 Môn Hóa Học–Giáo viên Vũ Tuấn Minh ONLINE.5STAR.EDU.VN TRANG 3/11 Gi¶i ra ta ®­îc mol, 1/3 mol Khèi l­îng etanol lµ 46. 1/3 15,33 gam 6. Tõ mét tÊn khoai chøa 20% tinh bét, b»ng ph­¬ng ph¸p lªn men ng­êi ta ®iÒu chÕ ®­îc 100 lÝt r­îu etylic tuyÖt ®èi cã khèi l­îng riªng lµ 0,8 g/ml. HiÖu suÊt cña qu¸ tr×nh ph¶n øng lµ A. 100 B. 70% C. 80% D. 75% §¸p ¸n H­íng dÉn S¬ ®å qu¸ tr×nh ®iÒu chÕ (C6H10O5)n nH2O nC6H12O6 (1) C6H12O6 2C2H5OH 2CO2 (2) Khèi l­îng tinh bét 2. 105 gam Tõ ph­¬ng tr×nh (1) vµ (2) ta cã khèi l­îng r­îu etylic thu ®­îc lµ 113580. 24 HiÖu suÊt cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lµ 70% 7. §un mét ancol víi hçn hîp (lÊy d­) KBr vµ H2SO4 ®Æc thu ®­îc 12,3 gam chÊt h÷u c¬ Y. HiÖu suÊt ph¶n øng ®¹t 60%. ChÊt chøa 29,27% C, 5,69% vµ 65,04% mét nguyªn tè kh¸c. H¬i cña 12,3 gam nãi trªn chiÕm mét thÓ tÝch b»ng thÓ tÝch cña 2,8 gam nit¬ trong cïng ®iÒu kiÖn. BiÕt khi oxi hãa ancol bëi CuO thu ®­îc mét an®ehit. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña vµ lµ A. CH3-CH2OH vµ CH3CH2Br B. CH3-CH2-CH2OH vµ CH3CH2CH2Br C. CH3-CH2-CH2OH vµ CH3-CHBr-CH3 D. CH2=CH-CH2OH vµ CH2=CHCH2Br §¸p ¸n H­íng dÉn Sè mol cña 12,3 gam b»ng sè mol cña 2,8 gam nit¬ tøc lµ 2,8 28 0,1 mol Do ®ã MB 12,3 0,1 123 lµ dÉn xuÊt chøa brom. §Æt c«ng thøc ph©n tö cña lµ CxHyBrz Ta cã: (C3H7Br)n 123 suy ra 1. C«ng thøc ph©n tö cña lµ C3H7Br cßn c«ng thøc cña lµ C3H7OH V× khi oxi hãa thu ®­îc an®ehit nªn lµ ancol bËc VËy c«ng thøc cÊu t¹o cña X, lµ CH3-CH2-CH2OH vµ CH3CH2CH2Br 8. lµ mét ancol no, m¹ch hë. §èt ch¸y hoµn toµn 0,05 mol cÇn 5,6 gam oxi, thu ®­îc h¬i n­íc vµ 6,6 gam CO2. C«ng thøc cña lµ A. C2H4(OH)2 B. C3H6(OH)2 C. C3H5(OH)3 D. C3H7OH (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007, khèi B) §¸p ¸n H­íng dÉn me me 620.10100 52.10. .2.46162nn 100.0,8.1000.100113580,24 29,27 5,69 65,04::12 805Star- Trung Tâm Luyện Thi Đại Học Hàng Đầu VN Giáo viên VŨ TUẤN MINH Facebook: \\" Minh Myelin\\" Luyện thi THPT QG 2017 Môn Hóa Học–Giáo viên Vũ Tuấn Minh ONLINE.5STAR.EDU.VN TRANG 4/11 mol; mol Ph¶n øng ch¸y: 0,05 mol 0,175 mol 1,5 mol 3; x= 3. 9. Khi ®èt 0,1 mol chÊt (dÉn xuÊt cña benzen), khèi l­îng CO2 thu ®­îc nhá h¬n 35,2 gam. BiÕt r»ng mol chØ t¸c dông ®­îc víi mol NaOH. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña lµ A. HOCH2C6H4COOH B. C6H4(OH)2 C. C2H5C6H4OH D. C6H4(CH3)OH (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007, khèi B) §¸p ¸n H­íng dÉn mol; §èt ch¸y CxHyOz xCO2 MÆt kh¸c: mol chØ t¸c dông ®­îc víi mol NaOH Trong chØ cã nhãm –OH hoÆc nhãm –COOH. C«ng thøc phï hîp lµ C6H4(CH3)OH 10. Cho gam mét ancol (r­îu) no, ®¬n chøc qua b×nh ®ùng CuO (d­), nung nãng. Sau khi ph¶n øng hoµn toµn, khèi l­îng chÊt r¾n trong b×nh gi¶m 0,32 gam. Hçn hîp h¬i thu ®­îc cã tØ khèi ®èi víi hi®ro lµ 15,5. Gi¸ trÞ cña lµ A. 0,92 B. 0,46 C. 0,32 D. 0,64 (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007, khèi B) §¸p ¸n H­íng dÉn: Gäi CTPT cña r­îu CnH2n+1OH, sè mol trong lµ mol Ph¶n øng: CnH2n+1OH CuO CnH2nO Cu H2O mchÊt r¾n gi¶m mCuO mCu 16x 0,32 0,02 mol Hçn hîp h¬i: CnH2nO vµ H2O, cã 15,5 2. 0,02. 46 0,92 gam. 11. §èt ch¸y hoµn toµn gam hçn hîp ancol vµ thuéc lo¹i ancol no, ®¬n chøc, kÕ tiÕp nhau trong cïng d·y ®ång ®¼ng thu ®­îc 5,6 lÝt CO2 (®ktc) vµ 6,3 gam n­íc. MÆt kh¸c oxi hãa hoµn toµn hai ancol vµ b»ng CuO (t0) th× thu ®­îc mét an®ehit vµ mét xeton. A, lÇn l­ît lµ: A. CH3OH vµ C2H5OH B. CH3CH2CH2OH vµ CH3CH2CHOHCH3 C. C2H5OH vµ CH3CH2CH2OH D. CH3CHOHCH3 vµ CH3CH2OH §¸p ¸n 25,60,17532On 26,61,544COn 231( 1)2n xnxC nCO O 313,52nx 235,20,844COn 20,880,1x zCOC Onn ot 2( )/(14 16).0,02 18.0,02(0,02 0,02).2nnC Hnd5Star- Trung Tâm Luyện Thi Đại Học Hàng Đầu VN Giáo viên VŨ TUẤN MINH Facebook: \\" Minh Myelin\\" Luyện thi THPT QG 2017 Môn Hóa Học–Giáo viên Vũ Tuấn Minh ONLINE.5STAR.EDU.VN TRANG 5/11 Lêi gi¶i Gäi lµ sè nguyªn tö trung b×nh trong ancol CH 2+1OH O2 CO2 (+1) H2O Ta cã: Sè mol CO2: 0,25 mol sè mol H2O: 0,35 mol Theo ph­¬ng tr×nh: (+1) 0,25/0,35 2,5 Do hai ancol lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp nhau trong d·y ancol no, ®¬n chøc nªn hai ancol cã CTPT lµ C2H5OH vµ C3H7OH Mµ oxi hãa hoµn toµn hai ancol vµ b»ng CuO (t0) th× thu ®­îc mét an®ehit vµ mét xeton nªn A, cã CTCT lµ CH3CH2OH vµ CH3CHOHCH3 (chän D) 12. §èt ch¸y hoµn toµn 3,075g hçn hîp ancol no, ®¬n chøc vµ cho s¶n phÈm lÇn l­ît ®i qua b×nh ®ùng H2SO4 ®Æc vµ b×nh ®ùng KOH r¾n. TÝnh khèi l­îng c¸c b×nh t¨ng lªn biÕt r»ng nÕu cho l­îng r­îu trªn t¸c dông víi Na d­ thÊy bay ra 0,672 lÝt H2 ®ktc. A. B×nh t¨ng 3,645g, b×nh t¨ng 6,27g B. B×nh t¨ng 6,27g, b×nh t¨ng 3,645g C. B×nh t¨ng 3,645g, b×nh t¨ng 5,27g D. B×nh t¨ng 3,645g, b×nh t¨ng 7,27g §¸p ¸n Lêi gi¶i §Æt CTPT chung cña r­îu lµ CH 2+1OH Ta cã CH 2+1OH O2 CO2 (+1) H2O (1) CH 2+1OH Na CH 2+1ONa H2 (2) Theo (2) Sè mol hçn hîp r­îu H2 2. 0,06 mol 51,25 14+ 18; 2,375 Theo (1): B×nh t¨ng: 0,06 (2,375 +1). 18 3,645g B×nh t¨ng: 0,06. 2,375. 44 6,27g 13. Cho 18,0 hçn hîp hai ancol gåm mét ancol no ®¬n chøc vµ mét ancol ®¬n chøc cã mét liªn kÕt ®«i trong ph©n tö cã sè mol b»ng nhau t¸c dông hÕt víi Na thu ®­îc 4,48 lÝt H2 ®ktc. X¸c ®Þnh CTCT hai ancol. A. CH3CH2OH vµ CH2=CH-CH2OH B. CH3CH2CH2OH vµ CH2=CH-CH2OH C. CH3OH vµ CH2=CH-CH2OH D. Ph­¬ng ¸n kh¸c. §¸p ¸n Lêi gi¶i 32n 5,622,4 6,318 32n 0,67222,4 3,0750,06 51,25 18145Star- Trung Tâm Luyện Thi Đại Học Hàng Đầu VN Giáo viên VŨ TUẤN MINH Facebook: \\" Minh Myelin\\" Luyện thi THPT QG 2017 Môn Hóa Học–Giáo viên Vũ Tuấn Minh ONLINE.5STAR.EDU.VN TRANG 6/11 §Æt CTPT chung cña hai ancol lµ OH. Ta cã: 2OH 2Na 2ONa H2 Theo (2) Sè mol hçn hîp ancol H2 2. 0,04 mol 45 Nh­ vËy trong ancol ph¶i cã ancol cã ph©n tö khèi nhá h¬n 45 ancol ®ã lµ CH3OH. Ancol cßn l¹i cã CTPT lµ CxH2x-1OH (cã liªn kÕt ®«i trong ph©n tö). Do hai ancol cã sè mol b»ng nhau nªn khèi l­îng mol trung b×nh cña ancol lµ trung b×nh céng cña ph©n tö khèi cña ancol. Do ®ã ancol cßn l¹i cã ph©n tö khèi lµ: 45. 32 =58 14x +16 58 x VËy ancol cßn l¹i lµ C3H5OH øng víi CTCT CH2=CHCH2OH 14. Cho 15,6 gam hçn hîp hai ancol (r­îu) ®¬n chøc, kÕ tiÕp nhau trong d·y ®ång ®¼ng t¸c dông hÕt víi 9,2 gam Na, thu ®­îc 24,5 gam chÊt r¾n. Hai ancol ®ã lµ A. CH3OH vµ C2H5OH B. C3H7OH vµ C4H9OH C. C2H5OH vµ C3H7OH D. C3H5OH vµ C4H7OH (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H khèi A- n¨m 2007) §¸p ¸n Lêi gi¶i §Æt c«ng thøc ph©n tö chung cña ancol lµ OH Ta cã OH Na ONa 1/2 H2 Theo ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l­îng ancol Na chÊt r¾n H2 (v× ®Ò bµi cho ancol t¸c dông hÕt víi Na nªn Na cã thÓ ph¶n øng võa hÕt hoÆc cßn d­, do ®ã chÊt r¾n cã thÓ lµ muèi natri ancolat hoÆc hçn hîp gåm natri ancolat vµ natri d­) H2 15,6 9,2 24,5 0,3 gam sè mol H2 0,15 mol Theo ph­¬ng tr×nh sè mol r­îu lµ 0,15. 0,3 mol VËy ancol 52 17 52 35 Do hai ancol lµ ®ång ®¼ng liªn tiÕp nªn hai ancol ®ã lµ C2H5OH (M =46) vµ C3H7OH (M 60) 15. Cho gam tinh bét lªn men thµnh ancol (r­îu) etylic víi hiÖu suÊt 81%. Toµn bé l­îng CO2 sinh ra ®­îc hÊp thô hoµn toµn vµo dung dÞch Ca(OH)2 thu ®­îc 550 gam kÕt tña vµ dung dÞch X. §un kü dung dÞch thu thªm ®­îc 100 gam kÕt tñA. Gi¸ trÞ cña lµ: A. 650 B. 550 C. 810 D. 750 (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007, khèi A) §¸p ¸n C¸c ph¶n øng: (C6H10O5)n nH2O nC6H12O6 C6H12O6 2C2H6O 2CO2 CO2 Ca(OH)2 CaCO3 H2O 2CO2 Ca(OH)2 H2O Ca(HCO3)2 4,4822,4 180,4 0,32 15,60,3 R5Star- Trung Tâm Luyện Thi Đại Học Hàng Đầu VN Giáo viên VŨ TUẤN MINH Facebook: \\" Minh Myelin\\" Luyện thi THPT QG 2017 Môn Hóa Học–Giáo viên Vũ Tuấn Minh ONLINE.5STAR.EDU.VN TRANG 7/11 Ca(HCO3)2 CO2 CaCO3 H2O 7,5 mol. mol 650 g. 16. Hçn hîp gåm axit HCOOH vµ axit CH3COOH (tØ lÖ mol 1:1). LÊy 5,3 gam hçn hîp t¸c dông víi 5,75 gam C2H5OH (cã xóc t¸c H2SO4 ®Æc) thu ®­îc gam hçn hîp este (hiÖu suÊt cña c¸c ph¶n øng este hãa ®Òu b»ng 80%). Gi¸ trÞ cña lµ A. 8,10 B. 16,20 C. 6,48 D. 10,12 (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007, khèi A) §¸p ¸n HCOOH HCOOC2H5 CH3COOH CH3COOC2H5 mol; m= 0,05. (74 88). 0,8 6,48g. 17. Mét hçn hîp gåm hai chÊt thuéc d·y ®ång ®¼ng phenol vµ h¬n nhau nhãm CH2. §èt ch¸y hÕt thu ®­îc 83,6g CO2 vµ 18g H2O. T×m tæng sè mol A, vµ CTCT cña A, B. A. 0,2 mol;C6H5OH vµ CH3C6H4OH B. 0,3 mol; C6H5OH vµ CH3C6H4OH C. 0,2 mol;CH3C6H4OH vµ C2H5C6H4OH D. 0,3 mol; CH3C6H4OH vµ C2H5C6H4OH §¸p ¸n §Æt CTPT chung cña chÊt A, lµ CH 2-7OH (6) hay CH 2-6O Ta cã CH 2- 6O O2 CO2 (-3) H2O Sè mol CO2 83,6 44 1,9 mol Sè mol H2O 18 18 mol Tõ ph­¬ng tr×nh ta cã: (-3) 1,9 19/3 6,33 V× A, lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp nªn A, lµ C6H5OH vµ CH3C6H4OH Tæng sè mol cña A, lµ: 1,9 6,33 0,3 mol 18 Hçn hîp gåm ancol metylic vµ ancol no, ®¬n chøc A, m¹ch hë. Cho 2,76 gam t¸c dông víi Na d­ thu ®­îc 0,672l hi®ro (®ktc), mÆt kh¸c oxi hãa hoµn toµn 2,76g b»ng CuO (to) thu ®­îc hçn hîp an®ehit. Cho toµn bé l­îng an®ªhit nµy t¸c dông víi dung dÞch AgNO3/NH3 d­ thu ®­îc 19,44g kÕt tñA. C«ng thøc ph©n tö cña lµ: A. CH3CH2OH B. CH3CH2CH2OH C. CH3CH(CH3)OH D. (CH3)2CHCH2OH §¸p ¸n H­íng dÉn: mol; mol Gäi CTPT cña r­îu cÇn t×m lµ CnH2n+1OH; x, lÇn l­ît lµ sè mol CH3OH; CnH2n+1OH 2550 2.100100COn 26 12 63,252COC Onn (3,25.180 3,25.18).10081m 35,30,0546 60HCOOH CH COOHnn  342n 20,6720,0322,4Hn 19,440,18108Agn5Star- Trung Tâm Luyện Thi Đại Học Hàng Đầu VN Giáo viên VŨ TUẤN MINH Facebook: \\" Minh Myelin\\" Luyện thi THPT QG 2017 Môn Hóa Học–Giáo viên Vũ Tuấn Minh ONLINE.5STAR.EDU.VN TRANG 8/11 Cã s¬ ®å: 2CH3OH H2; 2CnH2n+1OH H2 mol (1) CH3OH HCHO 4Ag; CnH2n+1OH RCHO 2Ag nAg 4x 2y 0,18 mol (2) Tõ (1) vµ (2) x= 0,03; 0,03 L¹i cã mX 32x (14n+18) 2,76 32. 0,03 (14n +18). 0,03 2,76 3. CTPT C3H7OH. S¶n phÈm oxi hãa cña cã thÓ tham gia ph¶n øng tr¸ng g­¬ng lµ r­îu bËc 1. 19. Trïng hîp hoµn toµn 6,25g vinylclorua thu m(g) PVC. Sè m¾t xÝch (-CH2-CHCl-) trong m(g) PVC lµ: A. 6,02. 1022 B. 6,02. 1020 C. 6,02. 1023 D. 6,02. 1021 §¸p ¸n Sè m¾t xÝch [-CH2-CHCl-] sè ph©n tö[CH2 CHCl] 6,02. 1023 6,02. 1022 20. Cho chÊt h÷u c¬ ®¬n chøc cã cïng c«ng thøc ph©n tö C3H8O t¸c dông víi CuO (toC) thu ®­îc hçn hîp s¶n phÈm. Cho hçn hîp s¶n phÈm t¸c dông víi AgNO3/NH3 d­ thu ®­îc 21,6g Ag. NÕu ®un nãng hçn hîp chÊt trªn víi H2SO4 ®Æc nhiÖt ®é 140oC th× thu ®­îc 34,5g hçn hîp ete vµ 4,5 gam H2O. Thµnh phÇn khèi l­îng r­îu bËc cã trong hçn hîp lµ: A. 61,53% B. 46,15% C. 30,77% D. 15,38% §¸p ¸n Gi¶i chÊt h÷u c¬ ®ã lµ: CH3CH2CH2OH (ROH) CH3CH(CH3)OH (R’OH) vµ CH3CH2OCH3 S¬ ®å ph¶n øng CH3CH2CH2OH CH3CH2CHO 2Ag nROH nAg 0,1 mol; nhËn xÐt: sè mol r­îu 2. sè mol n­íc. nROH nR’OH 2. 0,5 mol nR’OH 0,5 0,1 0,4 mol. NhËn xÐt: khèi l­îng chÊt h÷u c¬ mete mn­íc 34,5 4,5 39g mR’OH 61,53%. 21. Cho 7,872 lÝt khÝ C2H4 ®o 27oC; atm hÊp thô n­íc cã xóc t¸c, hiÖu suÊt 80% thu ®­îc r­îu X. Hoµ tan vµo n­íc thµnh 245,3 ml dung dÞch Y. §é r­îu trong dung dÞch lµ: A. 40 B. 120 C. 60 D. 80 §¸p ¸n Gi¶i 20,0322Hxyn 6,2562,5 12 21,6.2 108 4,518 0,4.60395Star- Trung Tâm Luyện Thi Đại Học Hàng Đầu VN Giáo viên VŨ TUẤN MINH Facebook: \\" Minh Myelin\\" Luyện thi THPT QG 2017 Môn Hóa Học–Giáo viên Vũ Tuấn Minh ONLINE.5STAR.EDU.VN TRANG 9/11 0,32 mol. Ph¶n øng: C2H4 H2O C2H5OH 11,776 gam. 14,72 ml §é r­îu 6o 22. Chia mét l­îng hçn hîp hai ancol no, ®¬n chøc thµnh hai phÇn b»ng nhau: PhÇn ®em ®èt ch¸y hoµn toµn thu ®­îc 2,24 CO2 (®ktc) PhÇn ®em t¸ch n­íc hoµn toµn thu ®­îc hçn hîp hai anken. §èt ch¸y hoµn toµn hai anken thu ®­îc bao nhiªu gam n­íc? A. 1,2g B. 1,8g C. 2,4g D. 3,6g §¸p ¸n §Æt c«ng thøc ph©n tö chung cña ancol lµ CH 2+1OH CH 2+1OH O2 CO2 (+1) H2O (1) CH 2+1OH CH H2O (2) CH O2 CO2 H2O (3) Ta cã Sè mol H2O (3) Sè mol anken Sè mol ancol (1) sè mol CO2 (1) Sè mol H2O 0,1 mol Khèi l­îng H2O 18. 0,1 =1,8 gam 23. §èt ch¸y mol ancol no m¹ch hë cÇn 56 lÝt O2 (®ktc). C«ng thøc cÊu t¹o cña lµ A. C3H5(OH)3 B. C2H4(OH)2 C. C3H6(OH)2 D. C2H5OH §¸p ¸n 2,5 mol; Ph¶n øng ch¸y: mol 2, mol 3n-x= n=2; x= 2. 24. Cho s¬ ®å Hai chÊt h÷u c¬ Y, lÇn l­ît lµ: A. C6H6(OH)6 vµ C6H6Cl6 B. C6H4(OH)2 vµ C6H4Cl2 C. C6H5ONa vµ C6H5OH D. C6H5OH vµ C6H5Cl (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007, khèi A) 241.7,8720,082.(273+27)CHn 2H SO 2546.0,32.80100C OHm 2511,7760,8C OHV 14,72245,3  32n 24170oH SOC 32n 2,2422,4 25622.4On 231( 1)2n xnxC nCO O 312.52nx C6H6(benzen)+ Cl2 (tØ lÖ mol 1:1)Fe, to+ NaOH ®Æc (d­)to cao, caoXYZ+ axit HCl5Star- Trung Tâm Luyện Thi Đại Học Hàng Đầu VN Giáo viên VŨ TUẤN MINH Facebook: \\" Minh Myelin\\" Luyện thi THPT QG 2017 Môn Hóa Học–Giáo viên Vũ Tuấn Minh ONLINE.5STAR.EDU.VN TRANG 10/11 §¸p ¸n 25. C¸c ®ång ph©n øng víi c«ng thøc ph©n tö C8H10O (®Òu lµ dÉn xuÊt cña benzen) cã tÝnh chÊt: t¸ch n­íc thu ®­îc s¶n phÈm cã thÓ trïng hîp t¹o polime, kh«ng t¸c dông víi NaOH. Sè l­îng ®ång ph©n øng víi c«ng thøc ph©n tö C8H10O, tháa m·n tÝnh chÊt trªn lµ A. B. C. D. (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007, khèi B) §¸p ¸n Hai ®ång ph©n ®ã lµ C6H5CH2H2OH vµ C6H5CHOHCH3 t¸ch n­íc ®Òu t¹o ra C6H5CH=CH2 (stiren) 26 Cho lÝt cån 92o t¸c dông víi Na d­. Cho khèi l­îng riªng cña r­îu etylic nguyªn chÊt lµ 0,8 g/ml. thÓ tÝch khÝ H2 ®­îc ®ktc lµ A. 224,24 lÝt B. 224 lÝt C. 280 lÝt D. 228,98 lÝt §¸p ¸n lÝt cån 92o chøa 920 ml C2H5OH vµ 80 ml n­íc Sè mol C2H5OH lµ 16 mol Sè mol H2O lµ 4,444 mol Khi t¸c dông víi Na x¶y ra c¸c ph¶n øng C2H5OH Na C2H5ONa 1/2 H2 16 mol mol H2O Na NaOH 1/2 H2 4,444 mol 2,222 mol ThÓ tÝch khÝ H2 thu ®­îc (®ktc) (8 2,222). 22,4 228,98 lÝt 27. D·y gåm c¸c chÊt ®Òu ph¶n øng víi phenol lµ: A. dung dÞch NaCl, dung dÞch NaOH, Na B. n­íc brom, an®ehit axetic, dung dÞch NaOH C. n­íc brom, anhi®rit axetic, dung dÞch NaOH D. n­íc brom, axit axetic, dung dÞch NaOH (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007, khèi B) §¸p ¸n L­u ý: Phenol kh«ng t¸c dông trùc tiÕp víi axit h÷u c¬ (xem l¹i lý thuyÕt) nªn kh«ng chän 28. Chän ph¶n øng ®óng nhÊt sau ®©y ®Ó chøng minh phenol lµ axit yÕu: A. C6H5OH Na B. C6H5OH Na2CO3 C. C6H5OH NaOH D. C6H5ONa H2O CO2 §¸p ¸n Ph¶n øng C6H5ONa H2O CO2 C6H5OH NaHCO3 chøng tá phenol cã tÝnh axit yÕu h¬n c¶ axit cacbonic (H2O CO2) vèn lµ axit yÕu. 29 Clo hãa PVC thu ®­îc mét polime chøa 63,96% clo vÒ khèi l­îng, trung b×nh ph©n tö clo p­ víi m¾t xÝch trong m¹ch PVC. Gi¸ trÞ cña lµ: C6H6(benzen)+ Cl2 (tØ lÖ mol 1:1)Fe, to+ NaOH ®Æc (d­)to cao, cao+ axit HClC6H5ClC6H5ONaC6H5OH 920.0,846 8018