Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

90 câu trắc nghiệm Giáo dục công dân bài 1,2,3

2f3f081da83de81719fe573f944c3f4c
Gửi bởi: Châu Nguyễn vào ngày 2016-12-22 16:18:18 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 2988 | Lượt Download: 85 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2017- Buổi 2Họ và tên:…………………………………………Lớp………….. Ngày:……………………………………….Câu 1. ng n?A i. D. mCâu 2. uy do nhA. gi do iệ nB do nC ng nh ch nh ực nh ộc hungD. thể nguy vọng do ớc luậtCâu 3. ức ki ng ng àA sử dụng nh tC D. ụng tCâu 4. nh sự ng ọng do ng ọng àA 14 16 14 16C đủ 16 18 D. từ 16 18Câu 5. ác ợc dụng ời mA họ tránh ềm ng iệ tC buộc các chủ thể vi phạm pháp luật chấm dứt hành vi D. cả A, B, CCâu 6. nh nh nh vi t, ớiA xã hội nh tế uy cC iề nh nh D. xã hội nh nhCâu 7. Vợ hồng bình đẳng nhau, nghĩa qu ngang nhau ọi ặt rong nh” (Đ 19. nh ng về ng ữa hồng, nh 2000 ung 2010) hể ưng t?A nh uy phổ nh nh về nh ứcC nh buộc hung D. nh hí nCâu 8. nh ong nh lý” ng hủ nh do nh hi ngA nh nh hẽ nh nh buộc hungC nh uy phổ D. nh híCâu 11. Vi ?A nh nh xã ội nh nh nh ịC nh xã nh nh D. nh nh nh xã iCâu 12. àA Hệ hống ng nh do nh ực nB ng đi ong ực ốn gC Hệ hống uy xự hung do ước nh được ực iệ ng ực .D. hống uy xự nh nh iệ từng gCâu 13. àA. nguồn iê ống xã sự xã hội.C ật nh uy phổ ng nh uy lự ắt buộc hung; tí nh nh he về nh ứcD. .Câu 14. ước nh ng ng bu ọi ười ng i. ưngA nh uy phổ nh uy ộc hungC. Tính chặt chẽ về hình thức D. A, CCâu 15. xã ật hi được nh vì sự xã iB ật nh ng nhu ng ong xã iC ật uy ộng rã ho ộn .D. ng ồn xã do nh xã ực hi sự xã i.Câu 16. on ng sẽ bịA B. Vi phạm dân sựGVTH: ThS Nguyễn Văn ChâuTài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2017- Buổi 2C. Vi phạm hành chính D. Vi phạm hình sựCâu 17. ốn nh: ta là ....... ộng ho ộn .”A nh Quy ng ụC Quy ch D. ng .Câu 18. háp uật ủa ai, do ai ?” Đề đề t?A dung Bản chất tC Đặc trưng Khái niệm tCâu 19. uy xử sự vi đư vi ng đư hi đề của pháp luật A. Nội dung B, Đặc trưng C, Hình thức D. Nguồn gốcCâu 20. 15 12 2007, th ng 32 20 ời nA dung Bản chất tC Đặc trưng Khái niệm tCâu 21. xã hội ng ng íA. Dân chủ và cứng rắn B. Dân chủ và hợp lý nhấtC. Dân chủ và hiệu quả nhất D. Dân chủ và khó khăn nhấtCâu 22 ng ng nA. Sống tự do B. Bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của mìnhC. Quyền con người được tôn trọng D. Được phát triển toàn diện Câu 23: ệA hẽ th đứ là ười .B ật ng hể rị đứcC đức ng nh nh ng xã iD. nCâu 24: ước ho ợi A. Nhân dân lao động B. Giai cấp công nhân và nhân dân lao độngC. Tầng lớp bị áp bức D. Giai cấp công nhânCâu 25: ước nh ng ng bu ọi ười ng i. ưngA. Tính quy phạm phổ biến B. Tính quyền lực, bắt buộc chungC. Tính chặt chẽ về mặt hình thức D. Cả đáp án trênCâu 26: Học sinh đi xe máy điện không đội mũ bảo hiểm là vi phạm: A. Dân sự B. Hành chính C. Hình sự. D. Kỉ luật.Câu 27: Học sinh vi phạm nội quy trường học là vi phạm: A. Kỉ luật. B. Hành chính C. Hình sự. D. Dân sựCâu 28: Văn bản nào dưới đây không phải là văn bản pháp luật: A. Nội quy trường học, điều lệ Đoàn thanh niên. B. Nghị định 36CP của Chính Phủ. C. Pháp lệnh sử phạt vi phạm hành chính. D. Tất cả A,B,C.Câu 29: Trách nhiệm hình sự áp dụng cho người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng từ: A. Đủ 14 đến dưới 16 tuổi. B. Đủ 16 tuổi C. Đủ 17 tuổi. D. Đủ 18 tuổi.Câu 30: Cá nhân, tổ chức thi hành pháp luật tức là thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, chủ động làm những gì mà pháp luật:A. quy định B. cho phép làmC. quy định làm D. quy định phải làm.GVTH: ThS Nguyễn Văn ChâuC đức ng nh nh ng xã iTài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2017- Buổi 2GVTH: ThS Nguyễn Văn Châu.Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2017- Buổi 2Buổi 3;Câu 27. ột ong ng uy đức :A nh hun gB ật nh .C ật nh uộc hun gD nh uy mGVTH: ThS Nguyễn Văn Châu.Câu 24. tA gi ng ộng .B nh ng ng ng do ủC ật iệ để ng ộc ọi ng .D. đún .Câu 26. ong hống uy :A Hi ph .C Hi t. D. nh nh ...:A ống .. vệ hC Quy on đư ọng .D ông ri .Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2017- Buổi 2GVTH: ThS Nguyễn Văn ChâuCâu 30. hệ hống uy xử sự hung do ……… nh mb ực iệ ng cA ng nh ức xã D. cCâu 32. ước nh ngA nh nh .C nh yề D. t.Câu 33. ng xã o?A ồn ưng ng đư ồn nh .C ng ồn D. Cả tr sai.Câu 34. uy nguồn u?A duy rừ ng on i. hống ị.C iê ống xã D. ức ong xã i.B ÀI 2. TH ỰC IỆ UẬ TCâu 1. àA trình ộng ục íc ho ng uy ịnh đi ốn ,B nh vi nh ững nh .C Xã nh nhi nh .D. đún .Câu 2. nh ức ực tự :A dụng t, nh t, ụng ật tB dụng t, hi nh t, dụng tC t, nh t, sử dụng dụng tTài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2017- Buổi 2GVTH: ThS Nguyễn Văn Châu ợp sư ầm và so áiD. t, dụng t, nh dụng t.Câu 3. ác ụng mA đe ng ười mB để ợc ác nhC em ho xã nC .Câu 4. tr ười 14 ưới 18 làA Gi dụ nhB ùC ác xã ng òa ộng ồngD. Chủ đưa khu .Câu 5. xe ng ng ng àA sử dụng ực tC D. dụng tCâu 6. òa hu bị ức vì iế àA dụng dụng ậtC nh D. tCâu 7. hủ ộng uy (n ng đư :A dụng t. nh t.C t. D. dụng t.Câu 8. hủ ộng ng ng là:A dụng t. nh t.C t. D. dụng t.Câu 9. ng ng :A dụng t. nh t.C t. D. dụng t.Câu 10. àA nh tB Do ời ng lực ực hi nC iD. tr nCâu 11. ước đưa là m:Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2017- Buổi 2GVTH: ThS Nguyễn Văn ChâuA ười vi .B hủ hể ứt nh vi t, ững ại nh; dục đe ng ời .C xã .D. vi i.Câu 12. ác nh nh do ọi nh nh nh th oquy nh àA 18 rở 18 .C 16 ổi D. tu .Câu 13. sự là nh t, iA uy .B .C ộn ng .D. nCâu 14. ác nh sự về ọi do nh uyđ nh iA 14 16 tu .C 18 rở D. 18 tu .Câu 15. ng nh ng tr nh :A ng kỳ xử .B ng uy nh vị kỷ t.C ng ũng bị xử lý uy nh t.D. Công do ph hì ng ác iệ ý.Câu 16. nh nh đư ng ?A .C ng rư ờng D. saiCâu 17. rư ng sau đư iữ iA ười ng bị nh ng nh ph t.B t, ười ười ng ý.C ng ng bị uy .D. ời t.Câu 18 ác :A ườ .Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2017- Buổi 2GVTH: ThS Nguyễn Văn Châu ợp sư ầm và so áiB ng 18 rở .C vi t.D. ời nh ng đứ .Câu 19. nh nh ộng ng th nộp àA nh tC dụng D. ụng tCâu 20. ượ ng nh nh àA .C D. Cơ nh nhCâu 21. nh uy uy ch được ong ột đơ àA nh nh vi sựC vi kỷ D. nh sựCâu 22. uy ác lý àA nh vi nh iC nh D. ng ức hủ ểCâu 23. ác ợc ?A 4. 5. 6. D. 7Câu 24. ng ức ướ nh kỷ mA ng i, kh ác nh ỗiB kh ác nh lư ộc ôi vi cC kh ác ng i, nh ộc ôi vi cD. ạt ác ng i, nh bá cCâu 25. ngu nh ?A nh ng để nh ng lối ống ng nh nhB nh rư ng ộng ột ười là ới re ̉C ng diê iế òa ực gi tì hống .D. sự ong ng xã ội, đôi hỗ ng ỏng ng ng nh nh .Câu 26. ng ng nh để ng hế nh ng nh vi àA xử lý ng nh nh vi tB ch nh ực hi ột ảC ng nh ống tTài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2017- Buổi 2GVTH: ThS Nguyễn Văn Châu ợp sư ầm và so áiD. nh ri nh ong ong nh sá xã xóa đói ng ng íCâu 27. ng hu bị uy ti uhủy bị nh ch iA sự. nh ự. nh D. tCâu 28. ột ng xã sông ch ng t, iê ng ôi .T ác ụng ng àA nhi nh .B iệ nh sự.C ác nh nh tr sự.D nhi nh sự sự.Câu 29. nh sự làA nh nguy ho xã vi nguy ho xã .C nh ng nguy hi ho xã ội. vi nguy ho xã .Câu 30. ng ực hủ ồmA ng ng nh vi. lực ng lự ng nC ng lực nh ng lực ng ứcCâu 31. uy ñi ki ng gi ời ng ong nh ng nguy ntí nh đó ìA sự nh sựC vi nh nh D. Bị xử nh nhCâu 32. ng lừa ng 10 tri ồng ng ng đã ng ho đã ng ra tò .V ng nh iA dụng tC nh .sử dụng tCâu 33. nh ức ực ng ng hủ ộng mn ng tA uy nh uy đị nh .C ho D. ng .Câu 34. nh ộng ật ong rong rư ng nh đãA ng nh ng sử dụng ậtC ng ụng D. ng tCâu 35. nh nh ng đi uộn tự ng ng ong ng nh đãTài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2017- Buổi 2GVTH: ThS Nguyễn Văn ChâuA sự nh nhC vi kỉ ật D. vi nh sựB ÀI 3. CÔNG ÌNH RƯỚC HÁ TCâu ng nh ng tr nhi :A ng kỳ xử .B ng uy nh kỷ t.C ng ũng bị xử lý uy nh t.D.Công do ng ác ý.Câu 2. ng nh ng rư ớc :A ng yề ng nế ng ới gi .B ng ng ống nh ốn .C ng ũng bị xử lý uy nh .D. Công ng ối xử trong vi ng quy ực ng iệ uy nh t.Câu ác ong nh ng ng ớc hể :A uy nh ng ng ong t.B ki ho ng nh ng rư ớc t.C ng ng ống t.D. .Câu 4. ốn ông .............. ng là bình ng ng ng vụ rư ớc xã uy nh t. Qu ng ng ng vụ ng .”A ợc ng nghĩa vụB nh ng về ng ụC nh ng tự do uy ng ụD. Có quy ng ng .Câu 5. ng :A ử, ng Quy ức ổC Quy ôi xúi D. ộngCâu 6. hủ ột xã sẽ ổn uy ong nTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.