Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

80 câu trắc nghiệm trường THPT Ngọc Tố luyện thi thpt quốc gia năm 2017 môn Toán có đáp án

66b694e1a077934a185a1fc6664898fe
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-06-18 09:10:27 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 237 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

80 CÂU TR NGHI MÔN TOÁN 12 ỆTR NG THPT NG TƯỜ ỐCâu 1: Cho đi Error: Reference source not found và ph ng Error: Referencesource not found ph ng Error: Reference source not found đi qua đi vàểsong song ph ng Error: Reference source not found có ph ng trình là:ươA. Error: Reference source not found B. Error: Reference source not foundC. Error: Reference source not found D. Error: Reference source not foundCâu 2: Di tích hình ph ng gi các đng cong ườ Error: Reference sourcenot found là:A. Error: Reference source not found B. Error: Reference source not foundC. Error: Reference source not found D. Error: Reference source not foundCâu 3: Đo hàm hàm Error: Reference source not found là:A. Error: Reference source not found B. Error: Reference source not foundC. Error: Reference source not found D. Error: Reference source not foundCâu 4: Cho đng th ng ườ Error: Reference source not found có ph ng trình ươ Error:Reference source not found Vect ch ph ng đng th ng ươ ườ Error: Referencesource not found là:A. Error: Reference source not found B. Error: Reference source not foundC. Error: Reference source not found D. Error: Reference source not foundCâu 5: Tính tích phân Error: Reference source not foundA. Error: Reference source not found B. Error: Reference source not foundC. Error: Reference source not found D. Error: Reference source not foundCâu 6: xác đnh hàm Error: Reference source not found là:A. Error: Reference source not found B. Error: Reference source not foundC. Error: Reference source not found D. Error: Reference source not foundCâu 7: Cho ph ng Error: Reference source not found Vect pháp tuy aơ ủm ph ng Error: Reference source not found là:A. Error: Reference source not found B. Error: Reference source not foundC. Error: Reference source not found D. Error: Reference source not foundCâu 8: hình tr có bán kính Error: Reference source not found và chi caoềError: Reference source not found Th tích kh tr ng:ể ằA. Error: Reference source not found B. Error: Reference source not foundC. Error: Reference source not found D. Error: Reference source not found Trang 10 Mã thi 132ềCâu 9: Cho hình lăng tr và hình chóp có di tích đáy và chi cao ng nhau. Tụ ỉs th tích kh chóp và kh lăng tr ng:ố ằA. Error: Reference source not found B. Error: Reference source not foundC. Error: Reference source not found D. Error: Reference source not foundCâu 10: Đo hàm hàm :ạ ố1 ln2 lnxy xx x là y’ ?A. 22 lnx xx B. 22 lnx xx C. 22 lnx xx D. lnx xxCâu 11: nghi ph ng trình ươ Error: Reference source not found là:A. Error: Reference source not foundB. Error: Reference source not foundC. Error: Reference source not foundD. Error: Reference source not foundCâu 12: Cho hình chóp Error: Reference source not found có Error: Reference sourcenot found đôi vuông góc nhau vàộ ớError: Reference source not found iọ Error: Reference source not found là hìnhchi vuông góc Error: Reference source not found trên ph ng Error:Reference source not found Đng cao ườ Error: Reference source not found ng:ằA. Error: Reference source not found B. Error: Reference source not foundC. Error: Reference source not found D. Error: Reference source not foundCâu 13: Hàm Error: Reference source not foundA. Đt ti đi Error: Reference source not found B. Đt đi ạđi Error: Reference source not foundC. Đt ti đi Error: Reference source not found D. Đt đi iạ ạError: Reference source not foundCâu 14: Cho chuy đng th ng xác đnh ph ng trìnhể ươ42 1S t trong đó tđc tính ng giây và đc tính ng mét. chuy đng khi tượ ượ 1slà:A. 24m/s B. 23m/s C. 7m/s D. 8m/sCâu 15: ph Error: Reference source not found th mãn Error: Reference sourcenot found khi và ch khi:ỉA. Error: Reference source not found B. Error: Reference source not foundC. Error: Reference source not found là oố D. Error: Reference source not found là th cố ựCâu 16: Đo hàm hàm Error: Reference source not found Error: Referencesource not found ng:ằA. Error: Reference source not found B. Error: Reference source not foundC. Error: Reference source not found D. Error: Reference source not foundCâu 17: Tính tích phân Error: Reference source not found Trang 10 Mã thi 132ềA. Error: Reference source not found B. Error: Reference source not foundC. Error: Reference source not found D. Error: Reference source not foundCâu 18: Đo hàm hàm sauạ :2( ln( 1)f x là :A. 21'( )1f xx B. 2'( ln( 1)f x C. 22'( )1xf xx D. '( ln 2f xCâu 19: Cho hai ph ng Error: Reference source not found và Error: Referencesource not foundA. Error: Reference source not found nhauắ B. Error: Reference source not found trùng nhauC. Error: Reference source not found vuông góc nhau.ớ D. Error: Reference source not found song songCâu 20: Tìm nguyên hàm hàm Error: Reference source not found :A. Error: Reference source not found B. Error: Reference source not foundC. Error: Reference source not found D. Error: Reference source not foundCâu 21: nghi ph ng trình ươ Error: Reference source not found là:A. Error: Reference source not found B. Error: Reference source not foundC. Error: Reference source not found D. Error: Reference source not foundCâu 22: Cho hình lăng tr Error: Reference source not found Error: Referencesource not found là trung đi các nh ượ Error: Reference source not foundvà Error: Reference source not found th tích kh chóp Error: Referencesource not found và kh lăng tr Error: Reference source not found ng:ằA. Error: Reference source not found B. Error: Reference source not foundC. Error: Reference source not found D. Error: Reference source not foundCâu 23: Tâm đi ng th hàm Error: Reference source not found làđi m:ểA. Error: Reference source not found B. Error: Reference source not foundC. Error: Reference source not found D. Error: Reference source not foundCâu 24: Ph ng trình tham đng th ng đi qua đi ươ ườ Error: Referencesource not found và có vect ch ph ng ươ Error: Reference source not found là:A. Error: Reference source not found B. Error: Reference source not foundC. Error: Reference source not found D. Error: Reference source not foundCâu 25: Cho hình ph ng (D) gi các đng cong ườ Error: Reference sourcenot found Th tích kh tròn xoay hình (D) quay quanh tr Ox là:ể ụA. Error: Reference source not found B. Error: Reference source not foundC. Error: Reference source not found D. Error: Reference source not foundCâu 26: nghi ph ng trình ươ Error: Reference source not found là: Trang 10 Mã thi 132ềA. Error: Reference source not found B. Error: Reference source not foundC. Error: Reference source not found D. Error: Reference source not foundCâu 27: Tính tích phân Error: Reference source not foundA. Error: Reference source not found B. Error: Reference source not foundC. Error: Reference source not found D. Error: Reference source not foundCâu 28: nghi ph ng trình ươ Error: Reference source not found là:A. Error: Reference source not found B. Error: Reference source not foundC. Error: Reference source not found D. Error: Reference source not foundCâu 29: Ph ng trình hai ươ Error: Reference source not found có nghi là:ậ ệA. Error: Reference source not found B. Error: Reference source not foundC. Error: Reference source not found D. Error: Reference source not foundCâu 30: Cho hàm :ố3 214 173y x Ph ng trình ươ Error: Reference source notfound có nghi Error: Reference source not found Khi đó Error: Referencesource not found ?A. ­8 B. C. D. ­5Câu 31: Đo hàm hàm Error: Reference source not found là:A. Error: Reference source not found B. Error: Reference source not foundC. Error: Reference source not found D. Error: Reference source not foundCâu 32: Cho ph ng Error: Reference source not found và đng th ng cóườ ẳph ng trình tham ươ Error: Reference source not foundA. Error: Reference source not found B. Error: Reference source not foundC. Error: Reference source not found // Error: Reference source not found D. Error: Reference source not foundCâu 33: Th tích kh bát di đu nh Error: Reference source not found là:A. Error: Reference source not found B. Error: Reference source not foundC. Error: Reference source not found D. Error: Reference source not foundCâu 34: xác đnh hàm Error: Reference source not found là:A. Error: Reference source not found B. Error: Reference source not foundC. Error: Reference source not found D. Error: Reference source not foundCâu 35: Th tích kh ph ng nh 7ể ươ Error: Reference source not found là:A. Error: Reference source not found B. Error: Reference source not foundC. Error: Reference source not found D. Error: Reference source not foundCâu 36: Cho hình nón tròn xoay có đng cao ườ Error: Reference source not found ,bán kính đáy Error: Reference source not found Di tích xung quanh hình nónệ ủb ng:ằ Trang 10 Mã thi 132ềA. Error: Reference source not found B. Error: Reference source not foundC. Error: Reference source not found D. Error: Reference source not foundCâu 37: Hàm Error: Reference source not found :A. Ngh ch bi trên kho ngị Error: Reference source not found B. Ngh ch ịbi trên Error: Reference source not foundC. Đng bi trên kho ngồ Error: Reference source not found D. Error: Referencesource not foundCâu 38: Cho chuy đng th ng xác đnh ph ng trìnhể ươ32 1S t trong đó tđc tính ng giây và đc tính ng mét. Gia chuy đng khi tượ ượ 2slà:A. 63m/s 2B. 64m/s 2C. 23m/s 2D. 24m/s 2Câu 39: Cho chuy đng cóộ ph ngươ trình là: Error: Reference source notfound322 3tt (t đcượ tính ngằ giây, tính ngằ mét). nậ cố chuy đngể ột ng Error: Reference source not found là:A. B. 492 C. 12 D. 472Câu 40: Th tích kh ch nh có ba kích th là 6ể ướ Error: Reference sourcenot found ng:ằA. Error: Reference source not found B. Error: Reference source not foundC. Error: Reference source not found D. Error: Reference source not foundCâu 41: Giá tr nh hàm Error: Reference source not found trên đo nạError: Reference source not found là:A. Error: Reference source not found B. Error: Reference source not foundC. Error: Reference source not found D. Error: Reference source not foundCâu 42: xác đnh hàm Error: Reference source not found là:A. Error: Reference source not found B. Error: Reference source not foundC. Error: Reference source not found D. Error: Reference source not foundCâu 43: hình tr có bán kính đáy Error: Reference source not found và cókho ng cách gi hai đáy ng Error: Reference source not found Di tích toànệph hình tr ng:ầ ằA. Error: Reference source not found B. Error: Reference source not foundC. Error: Reference source not found D. Error: Reference source not foundCâu 44: nghi ph ng trình ươ Error: Reference source not found là:A. Error: Reference source not found B. Error: Reference source not foundC. Error: Reference source not found D. Error: Reference source not found Trang 10 Mã thi 132ềCâu 45: Cho Error: Reference source not found Phân tích Error: Reference sourcenot found theo Error: Reference source not found ?A. Error: Reference source not found B. Error: Reference source not foundC. Error: Reference source not found D. Error: Reference source not foundCâu 46: Cho kh có bán kính Error: Reference source not found Th tích kh iể ốc ng:ầ ằA. Error: Reference source not found B. Error: Reference source not foundC. Error: Reference source not found D. Error: Reference source not foundCâu 47: Cho hình ph ng ươ Error: Reference source not found có nh ngạ ằError: Reference source not found đi qua đnh hình ph ngặ ươError: Reference source not found có bán kính ng:ằA. Error: Reference source not found B. Error: Reference source not foundC. Error: Reference source not found D. Error: Reference source not foundCâu 48: Cho hình chóp đu Error: Reference source not found có nh Error:Reference source not found Các nh bên Error: Reference source not found oạv đáy góc Error: Reference source not found Th tích kh chóp Error:Reference source not found ng:ằA. Error: Reference source not found B. Error: Reference source not foundC. Error: Reference source not found D. Error: Reference source not foundCâu 49: nghi ph ng trình ươ Error: Reference source not found là:A. Error: Reference source not found B. Error: Reference source not foundC. Error: Reference source not found D. Error: Reference source not foundCâu 50: Cho hai vect Error: Reference source not found Ta có:A. Error: Reference source not found B. Error: Reference source not foundC. Error: Reference source not found D. Error: Reference source not foundCâu 51: Cho hình lăng tr đng có đáy là tam giác đu nh Error: Reference sourcenot found và nh bên ng Error: Reference source not found Th tích kh lăngể ốtr ng:ụ ằA. Error: Reference source not found B. Error: Reference source not foundC. 14 Error: Reference source not found D. Error: Reference source not foundCâu 52: Hàm Error: Reference source not foundA. Ngh ch bi trên kho ng Error: Reference source not foundB. Đng bi trên kho ng Error: Reference source not found ngh ch bi ếtrên kho ng Error: Reference source not foundC. Đng bi trên kho ng Error: Reference source not foundD. Ngh ch bi trên Error: Reference source not found Trang 10 Mã thi 132ềCâu 53: Cho ba đi Error: Reference source not found Ph ng trình ph ngươ ẳError: Reference source not found là:A. Error: Reference source not found B. Error: Reference source not foundC. Error: Reference source not found D. Error: Reference source not foundCâu 54: đi đi hàm Error: Reference source not found là:A. Error: Reference source not found B. Error: Reference source not foundC. Error: Reference source not found D. Error: Reference source not foundCâu 55: Hàm số3 23 4y x ngh ch bi khi thu kho ng nào sau đây:ị ảA. 3; 0) B. (0; ) C. 2; 0) D. 2) Câu 56: Cho hàm :ố4 22 3y x y’ thì thu kho ng nào sau đây:ế ảA. 1) (0; )  B. 1) (0;1) C. 1; 0) (1; )  D.( 1) (1; ) Câu 57: Cho hai đng th ng ườ Error: Reference source not found và Error: Referencesource not foundA. Error: Reference source not found nhauắ B. Error: Reference source not found chéo nhauC. Error: Reference source not found song song D. Error: Reference source not found trùng nhauCâu 58: Cho ba đi Error: Reference source not found Tr ng tâm tam giác ABCọlà:A. Error: Reference source not found B. Error: Reference source not foundC. Error: Reference source not found D. Error: Reference source not foundCâu 59: Cho hai đng th ng ườ Error: Reference source not found và Error: Referencesource not foundA. Error: Reference source not found vuông góc nhauớ B. Error: Reference source not found chéo nhauC. Error: Reference source not found song song D. Error: Reference source not found trùng nhauCâu 60: So sánh các Error: Reference source not found và Error: Reference sourcenot found :A. Error: Reference source not found B. Error: Reference source not foundC. Error: Reference source not found D. Error: Reference source not foundCâu 61: Cho đi Error: Reference source not found và ph ng Error: Referencesource not found Kho ng cách đi đn ph ng Error: Reference sourcenot found ng:ằA. Error: Reference source not found B. Error: Reference source not foundC. Error: Reference source not found D. Error: Reference source not foundCâu 62: Cho hàm :ố23 31x xyx  Khi đó:( 2) '( 2)y y Trang 10 Mã thi 132ềA. B. C. D. ­7Câu 63: Giá tr nh nh hàm Error: Reference source not found trên đo nạError: Reference source not found là:A. Error: Reference source not found B. Error: Reference source not foundC. Error: Reference source not found D. Error: Reference source not foundCâu 64: Cho có ph ng trình: ươ Error: Reference source not found Bán kínhm ng:ặ ằA. Error: Reference source not found B. Error: Reference source not foundC. Error: Reference source not found D. Error: Reference source not foundCâu 65: Đo hàm hàm sauạ :2( ln( 1)f x là :A. 2'( ln( 1)f x B. 22'( )1xf xx C. 21'( )1f xx D. '( ln 2f xCâu 66: xác đnh hàm Error: Reference source not found là:A. Error: Reference source not found B. Error: Reference source not foundC. Error: Reference source not found D. Error: Reference source not foundCâu 67: xác đnh hàm Error: Reference source not found là:A. Error: Reference source not found B. Error: Reference source not foundC. Error: Reference source not found D. Error: Reference source not foundCâu 68: Cho Error: Reference source not found là th hàm Error: Referencesource not foundA. Đng ườ Error: Reference source not found Error: Reference source not found ba đi mạ B. Đng ườ Error: Reference source not found Error: Reference source not found hai đi mạ ểC. Đng ườ Error: Reference source not found Error: Reference source not found ba đi mạ D. Đng ườ Error: Reference source not found Error: Reference source not found ba đi mạ ểCâu 69: ph Error: Reference source not found ng:ằA. Error: Reference source not found B. Error: Reference source not foundC. Error: Reference source not found D. Error: Reference source not foundCâu 70: Cho hình chóp đu Error: Reference source not found có đáy Error:Reference source not found là hình vuông nh Error: Reference source not found vàc nh bên ng Error: Reference source not found Th tích kh chóp Error:Reference source not found ng:ằA. Error: Reference source not found B. Error: Reference source not foundC. Error: Reference source not found D. Error: Reference source not foundCâu 71: xác đnh hàm Error: Reference source not found là:A. Error: Reference source not found B. Error: Reference source not found Trang 10 Mã thi 132ềC. Error: Reference source not found D. Error: Reference source not foundCâu 72: xác đnh hàm Error: Reference source not found là:A. Error: Reference source not found B. Error: Reference source not foundC. Error: Reference source not found D. Error: Reference source not foundCâu 73: Đo hàm hàm Error: Reference source not found là:A. Error: Reference source not found B. Error: Reference source not foundC. Error: Reference source not found D. Error: Reference source not foundCâu 74: So sánh các Error: Reference source not found và Error: Reference sourcenot found :A. Error: Reference source not found B. Error: Reference source not foundC. Error: Reference source not found D. Error: Reference source not foundCâu 75: Cho hình chóp Error: Reference source not found có đáy Error: Referencesource not found là tam giác đu nh Error: Reference source not found nh bênạError: Reference source not found vuông góc đáy Error: Reference sourcenot found và Error: Reference source not found Th tích kh chóp Error:Reference source not found ng:ằA. Error: Reference source not found B. Error: Reference source not foundC. Error: Reference source not found D. Error: Reference source not foundCâu 76: xác đnh hàm Error: Reference source not found là:A. Error: Reference source not found B. Error: Reference source not foundC. Error: Reference source not found D. Error: Reference source not foundCâu 77: Các căn hai ph Error: Reference source not found là:A. Error: Reference source not found B. Error: Reference source not foundC. Error: Reference source not found D. Error: Reference source not foundCâu 78: nghi ph ng trình ươ Error: Reference source not found là:A. Error: Reference source not found B. Error: Reference source not foundC. Error: Reference source not found D. Error: Reference source not foundCâu 79: Cho hình nón tròn xoay có đng cao ườ Error: Reference source not found ,bán kính đáy Error: Reference source not found Th tích kh nón ng:ể ằA. Error: Reference source not found B. Error: Reference source not foundC. Error: Reference source not found D. Error: Reference source not foundCâu 80: Hàm Error: Reference source not found :A. Đng bi trên kho ngồ Error: Reference source not found B. Ng ch bi trên ếkho ngả Error: Reference source not found Trang 10 Mã thi 132ềC. Ngh ch bi trên kho ng Error: Reference source not found D. Đng bi ếtrên Error: Reference source not found­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ĐÁP ÁN1 10B B11 12 13 14 15 16 17 18 19 20C C21 22 23 24 25 26 27 28 29 30C C31 32 33 34 35 36 37 38 39 40B A41 42 43 44 45 46 47 48 49 50D A51 52 53 54 55 56 57 58 59 60A C61 62 63 64 65 66 67 68 69 70C D71 72 73 74 75 76 77 78 79 80D Trang 10 10 Mã thi 132ề