Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

60 Câu lý thuyết trọng tâm về polime cơ bản

1951154c0cde89d2916eca072f0429d5
Gửi bởi: Cẩm Vân Nguyễn Thị vào ngày 2018-04-17 12:33:02 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 251 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

LÝ THUYẾ
ẾT TRỌNG TÂM VỀ POLIME
Bài 1. Trong các polime: polistiren, amilozơ, amilopectin, poli(vinyl clorua), tơ capron,
poli(metyl metacrylat) và teflon. Những
Nh
polime có thành phần nguyên tốố giống nhau llà
A.tơ capron và teflon.
B.amilozơ,
amilozơ, amilopectin, poli(vinyl clorua), tơ capron, poli(metyl metacrylat) và teflon.
C.polistiren,
polistiren, amilozơ, amilopectin, tơ capron, poli(metyl metacrylat) và teflon.
D.amilozơ,
amilozơ, amilopectin, poli(metyl metacrylat).
Bài 2.Để tạo ra tơ lapsan cần
ần thực hiện ph
phương trình hóa học của phản ứng
A.đồng trùng ngưng giữa
ữa etylen glicol vvà axit terephtalic.
B.trùng hợp caprolactam.
C.trùng ngưng lysin.
D.đồng trùng ngưng giữa ure vàà fomanđehit.
Bài 3.Từ X (C6H11NO) có thểể điều chế ttơ capron bằng
ằng một phản ứng. Vậy X có ttên gọi là
A.caprolactam.

B.axit α - aminopropionic.

C.axit 6 - aminocaproic.

D.axit α - aminohexanoic.

Bài 4.Các chất
ất đều bị thuỷ phân trong dung dịch NaOH lo
loãng, nóng là
A.nilon-6, protein, nilon-7,
7, anlyl clorua, vinyl axetat.
B.vinyl
vinyl clorua, glyxylalanin, poli(etylen-terephtalat),
poli(etylen terephtalat), poli(vinyl axetat), nilon
nilon-6,6.
C.nilon-6, tinh bột, saccarozơ,
ơ, tơ visco, anlyl clorua, poliacrilonitrin.
D.mantozơ, protein, poli(etylen--terephtalat), poli(vinyl axetat), tinh bột.
Bài 5.Tơ tổng hợp không thểể điều chế bằng phản ứng trùng
tr
ngưng là
A.tơ nilon - 6,6.

B.tơ nitron.

C.tơ nilon-6.

D.tơ lapsan.

Bài 6.Tơ nilon-6,6 là sản
ản phẩm tr
trùng ngưng giữa
ữa hexametylen điamin với axit
A.picric.

B.phtalic.
phtalic.

C.benzoic.

D.ađipic.

Bài 7.Hợp chất hữu cơ được dùng
ùng đđể sản xuất tơ tổng hợp là
A.poli(metyl metacrylat).

B.poli(vinyl xianua).

C.polistiren.

D.poliisopren.

Bài 8.Cách phân loại nào
ào sau đây đúng ?
A.Tơ visco là tơ tổng hợp.

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

1

B.Tơ xenlulozơ axetat là tơ hóa học.
C.Tơ nilon-6 là tơ nhân tạo.
D.Các loại sợi vải, sợi len đều là tơ thiên nhiên.
Bài 9.Điều nào sau đây không đúng ?
A.Chất dẻo là những vật liệu polime bị biến dạng dưới tác dụng của nhiệt độ và áp suất mà vẫn giữ
nguyên biến dạng đó khi thôi tác dụng.
B.Tơ visco, tơ axetat là tơ tổng hợp.
C.Nilon-6,6 và tơ capron là poliamit
D.Tơ tằm, bông, lông thú là polime thiên nhiên.
Bài 10.Phát biểu nào sau đây đúng ?
A.Trùng hợp buta-1,3-đien có mặt lưu huỳnh, thu được cao su buna-S.
B.Các mắt xích isopren của cao su thiên nhiên có cấu hình cis.
C.Trùng ngưng acrilonitrin thu được tơ nitron.
D.Tơ xenlulozơ axetat là tơ tổng hợp.
Bài 11.Dãy gồm các chất đều có khả năng tự tham gia phản ứng trùng ngưng (không kết hợp với
chất khác) là:
A.caprolactam, axit aminoaxetic, etylenglicol.
B.caprolactam, axit glutamic, axit enantoic.
C.axit glutamic, axit lactic, acrilonitrin.
D.axit glutamic, axit enantoic, axit lactic.
Bài 12.Dãy gồm những polime nào sau đây đều được dùng làm chất dẻo ?
A.Poli(vinyl axetat), polietilen, poliacrilonitrin, poli(phenol-fomanđehit).
B.poli(phenol-fomanđehit), poli(vinyl axetat), poli(vinyl clorua), polietilen.
C.Poli(vinyl axetat), poli(vinyl clorua), poliacrilonitrin, polibutađien.
D.Poli(metyl metacrylat), polietilen, poli(etylen-terephtalat), tinh bột.
Bài 13.Dãy gồm những polime nào sau đây đều là sản phẩm của phản ứng trùng hợp?
A.Poli(vinyl axetat), poli(vinyl clorua), polibutađien, poliacrilonitrin.
B.Poli(vinyl axetat), poli(metyl metacrylat), poli(etylen-terephtalat), poliacrilonitrin.
C.Nilon-6, nilon-7, poli(etylen-terephtalat), nilon-6,6.
D.Poliacrilonitrin, poli(vinyl clorua), poli(etylen-terephtalat), polietilen.
Bài 14.Cho các polime sau: tơ nilon-6,6 (a); poli(ure-fomanđehit) (b); tơ nitron (c); teflon (d);
poli(metyl metacrylat) (e); poli(phenol-fomanđehit) (f); capron (g). Dãy gồm các polime được điều
chế bằng phản ứng trùng hợp là :
A.(b), (c), (d).

B.(c), (d), (e), (g).

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

2

C.(a), (b), (f).

D.(b), (d), (e).

Bài 15.Cho các polime: (1) polietilen; (2) poli(metyl metacrilat); (3) polibutađien; (4) polisitiren;
(5) poli(vinyl axetat); (6) tơ nilon-6,6. Trong các polime trên, các polime bị thủy phân cả trong
dung dịch axit và trong dung dịch kiềm là:
A.(1), (4), (5), (3).

B.(1), (2), (5), (4).

C.(2), (5), (6).

D.(2), (3), (6).

Bài 16.Không nên ủi (là) quá nóng quần áo bằng nilon; len; tơ tằm, vì:
A.Len, tơ tằm, tơ nilon kém bền với nhiệt.
B.Len, tơ tằm, tơ nilon có các nhóm trong phân tử kém bền với nhiệt.
C.Len, tơ tằm, tơ nilon mềm mại.
D.Len, tơ tằm, tơ nilon dễ cháy.
Bài 17.Phản ứng nào sau đây tạo ra sản phẩm là cao su buna–S ?
A.

B.

C.

D.
Bài 18.Phản ứng nào sau đây tạo ra sản phẩm là cao su isopren ?
A.

B.

C.

D.
Bài 19.Hiđro hoá hợp chất hữu cơ X được isopentan. X tham gia phản ứng trùng hợp được một
loại cao su. Công thức cấu tạo thu gọn của X là
A.

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

3

B.

C.
D.
Bài 20.Tơ enang được điều chế bằng cách
A.trùng ngưng H2N-(CH2)5-COOH.
B.trùng ngưng HOOC-(CH2)4-COOH.
C.trùng ngưng H2N-(CH2)6-COOH.
D.trùng ngưng HOOC-(CH2)6-COOH.
Bài 21.Tơ capron được điều chế từ monome nào sau đây ?
A.axit metacrylic.

B.caprolactam.

C.phenol.

D.axit caproic.

Bài 22.Tơ capron (nilon–6) có công thức là
The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the im age, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may
have to delete the im age and then insert it again.

A.
B.
C.
D.
Bài 23.Phản ứng nào sau đây tạo ra sản phẩm là cao su cloropren ?
A.

B.

C.

D.
Bài 24.Phản ứng nào sau đây tạo ra sản phẩm là cao su buna–N ?

A.

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

4

B.

C.

D.
Bài 25.Chọn câu phát biểu sai:
A.Các vật liệu polime thường là chất rắn không bay hơi.
B.Hầu hết các polime không tan trong nước và các dung môi thông thường.
C.Polime là những chất có phân tử khối rất lớn do nhiều mắt xích liên kết với nhau.
D.Polietilen và poli(vinyl clorua) là loại polime thiên nhiên, còn tinh bột và xenlulozơ là loại
polime tổng hợp.
Bài 26.Khi cho hai chất X và Y trùng ngưng tạo ra polime Z có công thức

Công thức của X, Y lần lượt là
A.HO-CH2-CH2-OH; HOOC-C6H4-COOH.
B.HO-CH2-COOH; HO-C6H4-COOH.
C.HOOC-CH2CH2-COOH; HO-C6H4-OH.
D.cả A, B, C đều đúng.
Bài 27.Có thể phân biệt các đồ dùng làm bằng da thật và da nhân tạo (PVC) bằng cách nào sau
đây?
A.So sánh khả năng thấm nước của chúng, da thật dễ thấm nước hơn.
B.So sánh độ mềm mại của chúng, da thật mềm mại hơn da nhân tạo.
C.Đốt hai mẫu da, mẫu da thật cho mùi khét, còn da nhân tạo không cho mùi khét.
D.Dùng dao cắt ngang hai mẫu da, da thật ở vết cắt bị xơ, còn da nhân tạo thì nhẵn bóng.
Bài 28.Xét các phản ứng sau đây, phản ứng nào thuộc loại phản ứng trùng ngưng ?

A.chỉ phản ứng (1).

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

5

B.chỉ phản ứng (3).
C.hai phản ứng (1) và (2).
D.hai phản ứng (2) và (3).
Bài 29.Cho các polime: polietilen, xenlulozơ, polipeptit, tinh bột, nilon-6, nilon-6,6, polibutađien.
Dãy gồm các polime tổng hợp là
A.polietilen, xenlulozơ, nilon-6, nilon-6,6.
B.polietilen, polibutađien, nilon-6, nilon-6,6.
C.polietilen, tinh bột, nilon-6, nilon-6,6.
D.polietilen, xenlulozơ, nilon-6,6
Bài 30.Nhựa novolac được điều chế bằng cách đun nóng phenol (dư) với dung dịch
A.HCOOH trong môi trường axit.
B.CH3CHO trong môi trường axit.
C.CH3COOH trong môi trường axit.
D.HCHO trong môi trường axit.
Bài 31.Nhựa rezol (PPF) được tổng hợp bằng phương pháp đun nóng phenol với
A.HCHO trong môi trường kiềm.
B.CH3CHO trong môi trường axit.
C.HCHO trong môi trường axit.
D.HCOOH trong môi trường axit.
Bài 32.Poli(ure-fomanđehit) có công thức cấu tạo là
A.

B.
C.

D.
Bài 33.Chọn phát biểu không đúng: polime ...
A.đều có phân tử khối lớn, do nhiều mắt xích liên kết với nhau.
B.có thể được điều chế từ phản ứng trùng hợp hay trùng ngưng.
C.được chia thành nhiều loại: thiên nhiên, tổng hợp, nhân tạo.
D.đều khá bền với nhiệt hoặc dung dịch axit hay bazơ.

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

6

Bài 34.Dãy gồm tất cả các chất đều là chất dẻo là
A.Polietilen; tơ tằm; nhựa rezol.

B.Polietilen; cao su thiên nhiên; PVA.

C.Polietilen; đất sét ướt; PVC.

D.Polietilen; polistiren; bakelit.

Bài 35.Tơ gồm 2 loại là
A.tơ hóa học và tơ tổng hợp.

B.tơ thiên nhiên và tơ nhân tạo.

C.tơ hóa học và tơ thiên nhiên.

D.tơ tổng hợp và tơ nhân tạo.

Bài 36.Theo nguồn gốc, loại tơ cùng loại với tơ nitron là
A.bông

B.capron

C.visco

D.xenlulozơ axetat.

Bài 37.Loại tơ thường dùng để dệt vải may quần áo ấm hoặc bện thành sợi “len” đan áo rét là
A.tơ nilon-6.

B.tơ capron.

C.tơ nilon-6,6.

D.tơ nitron.

Bài 38.Polime dưới đây có cùng cấu trúc mạch polime với nhựa bakelit là
A.Amilozơ.

B.Glicogen.

C.Cao su lưu hóa.

D.Xenlulozơ.

Bài 39.Cho các polime: PE, PVC, polibutađien, poliisopren, nhựa rezit, amilozơ, amilopectin,
xenlulozơ, cao su lưu hoá. Dãy gồm tất cả các polime có cấu trúc mạch không phân nhánh là
A.PE, polibutađien, poliisopren, amilozơ, xenlulozơ, cao su lưu hoá.
B.PE, PVC, polibutađien, nhựa rezit, poliisopren, xenlulozơ.
C.PE, PVC, polibutađien, poliisopren, amilozơ, xenlulozơ.
D.PE, PVC, polibutađien, poliisopren, amilozơ, amilopectin, xenlulozơ.
Bài 40.Cho các polime : polietilen, xenlulozơ, amilozơ, amilopectin, poli(vinyl clorua), tơ nilon6,6; poli(vinyl axetat). Các polime thiên nhiên là
A.xenlulozơ, amilopectin, poli(vinyl clorua), poli(vinyl axetat).
B.amilopectin, PVC, tơ nilon-6,6; poli(vinyl axetat).
C.amilopectin, poli(vinyl clorua), poli(vinyl axetat).
D.xenlulozơ, amilozơ, amilopectin.
Bài 41.Quá trình điều chế loại tơ nào dưới đây là quá trình trùng hợp ?
A.điều chế tơ nitron (tơ olon) từ acrilonitrin.
B.điều chế tơ nilon-6 từ axit e-aminocaproic.
C.điều chế tơ nilon-6,6 từ hexametylenđiamin và axit ađipic.
D.điều chế tơ lapsan từ etylenglicol và axit terephtalic.

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

7

Bài 42.Hợp chất nào dưới đây không tham gia phản ứng trùng hợp ?
A.Axit ω-aminoenantoic.

B.Metyl metacrylat.

C.Caprolactam.

D.Buta-1,3-đien.

Bài 43.Trong phản ứng với các chất hoặc cặp chất dưới đây, phản ứng nào giữ nguyên mạch
polime ?
o

o

t
A.cao su buna + HCl 

300 C
B.polistiren 

o

o

t
C.Nilon-6 + H2O 

150 C
D.rezol 

Bài 44.Trong số các polime sau đây: (1) tơ tằm ; (2) sợi bông ; (3) len ; (4) tơ enang ; (5) tơ visco ;
(6) nilon 6-6 ; (7) tơ axetat. Số polime có nguồn gốc từ xenlulozơ là:
A.2.

B.3.

C.4.

D.5.

Bài 45.Đun nóng polime -[-CH2-CH(OOCCH3)-]-n với dung dịch HCl loãng. Sản phẩm thu được
là:
A.CH2=CH2 và CH3COOH.

B.[-CH2-CH(COOH)-]n và CH3OH.

C.[-CH2-CHOH-]n và CH3COOH.

D.CH3-CH2-OH và CH3COOH.

Bài 46.Tơ visco không thuộc loại:
A.Tơ hóa học

B.Tơ nhân tạo

C.Tơ bán tổng hợp

D.Tơ tổng hợp

Bài 47.Cho các polime: tơ lapsan ; teflon ; tơ nilon-6,6 ; tơ visco ; tơ tằm ; nilon-7 ; tơ axetat ; tơ
capron ; tơ nitron. Số polime thuộc loại poliamit là
A.3.

B.4.

C.5.

D.6.

Bài 48.Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng ?
A.poliacrilonitrin

B.poli(metyl metacrylat).

C.polistiren

D.poli(etylen-terephtalat).

Bài 49.Các chất đều không bị thuỷ phân trong dung dịch H2SO4 loãng, nóng là
A.tơ capron; nilon-6,6, polietilen.
B.poli(vinyl axetat); polietilen, cao su buna.
C.nilon-6,6; poli(etylen-terephtalat); polistiren.
D.polietilen; cao su buna; polistiren.
Bài 50.Cho các tơ sau: tơ xenlulozơ axetat, tơ capron, tơ nitron, tơ visco, tơ nilon-6,6. Có bao
nhiêu tơ thuộc loại tơ poliamit ?
A.2

B.1

C.4

D.3

Bài 51.Polime (–HN–[CH2]5–CO–)n được điều chế nhờ loại phản ứng nào sau đây ?
A.Trùng hợp.

B.Trùng ngưng.

C.Trùng – cộng hợp.

D.Trùng hợp hoặc trùng ngưng.

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

8

Bài 52.Có một số hợp chất sau: (1) etilen, (2) vinyl clorua, (3) axit ađipic, (4) acrilonitrin, (5)
buta–1,3–đien, (6) phenol. Số chất nào có thể tham gia phản ứng trùng hợp là
A.2

B.3

C.4

D.5

Bài 53.Sự khác biệt cơ bản giữa hai loại phản ứng điều chế polime là
A.sản phẩm trùng hợp có khối lượng phân tử nhỏ hơn.
B.sản phẩm trùng ngưng có cấu tạo phức tạp hơn.
C.trùng ngưng có loại ra phân tử nhỏ còn trùng hợp thì không.
D.phản ứng trùng hợp khó thực hiện hơn trùng ngưng.
Bài 54.Dãy gồm các chất đều có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là:
A.1,1,2,2-tetrafloeten ; propilen ; stiren ; vinyl clorua
B.Buta-1,3-đien ; cumen ; etilen ; trans-but-2-en
C.Stiren ; clobenzen ; isopren ; but-1-en
D.1,2-điclopropan ; vinylaxetilen ; vinylbenzen ; toluen
Bài 55.Tơ poliamit kém bền về mặt hóa học vì lí do nào sau đây?
A.Vì mạch polime có chứa nhóm –CO– .
B.Vì mạch polime có chứa nhóm –NH–.
C.Vì mạch polime có chứa nhóm –CO–NH–.
D.Vì mạch polime có chứa nhóm peptit kém bền.
Bài 56.Cho các chất: HCHO; HO-CH2-CH2-OH; NH2-[CH2]5-COOH; HOOC-[CH2]4-COOH;
(NH2)2CO; C6H5OH (phenol); p-HOOC-C6H4-COOH. Số chất có khả năng tham gia phản ứng
trùng ngưng là
A.4.

B.5.

C.6.

D.7.

Bài 57.Cho các chất: propen, toluen, glyxin, stiren. Số chất có khả năng tham gia phản ứng trùng
hợp tạo polime là
A.2

B.1

C.4

D.3

Bài 58.Cho các chất sau: C2H3Cl, C2H4, C2H6, C2H3COOH, C6H11NO (caprolactam), vinyl axetat,
phenyl axetat. Số các chất trong dãy có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là
A.6

B.5

C.4

D.3

Bài 59.Trong các polime sau: (1) poli(metyl metacrylat); (2) polistiren; (3) nilon-7; (4) poli(etylenterephtalat); (5) nilon-6,6; (6) poli(vinyl axetat), các polime là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng
là:
A.(1), (3), (6).

B.(1), (2), (3).

C.(1), (3), (5).

D.(3), (4), (5).

Bài 60.Dãy gồm các chất đều có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là:
A.stiren; clobenzen; isopren; but-1-en.

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

9

B.1,2-điclopropan; vinylaxetilen; vinylbenzen; toluen.
C.buta-1,3-đien; cumen; etilen; trans-but-2-en.
D.1,1,2,2-tetrafloeten; propilen; stiren; vinyl clorua.

LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án D
Trong các polime: polistiren, amilozơ, amilopectin, poli(vinyl clorua), tơ capron, poli(metyl
metacrylat) và teflon. Những polime có thành phần nguyên tố giống nhau là:
- Tơ capron có thành phần nguyên tố là C, H, O, N. teflon có thành phần nguyên tố là C, F → Đáp
án A sai.
- Amilozơ, amilopectin, poli(metyl metacrylat) có thành phần nguyên tố là C, H, O; poli(vinyl
clorua) có thành phần nguyên tố là C, H, Cl; tơ capron có thành phần nguyên tố C, H, O, N; teflon
có thành phần nguyên tố là C, F → Đáp án B sai.
- Polistiren có thành phần nguyên tố là C, H; amilozơ, amilopectin, poli(metyl metacrylat) có thành
phần nguyên tố là C, H, O; tơ capron có thành phần nguyên tố là C, H, N, O; teflon có thành phần
nguyên tố là C, F → Đáp án C sai.
- Amilozơ, amilopectin, poli(metyl metacrylat) có thành phần nguyên tố là C, H, O → Đáp án D
đúng
→ Chọn đáp án D.
Câu 2: Đáp án A
Tơ lapsan được điều chế bằng cách trùng ngưng giữa etylen glicol và axit terephtalic
Chọn A
Câu 3: Đáp án A
Capron được điều chế bằng cách trùng hợp caprolactam
Chọn A
Câu 4: Đáp án A
A đúng
B sai, vì vinyl clorua không bị thủy phân, cần phải có thêm áp suất
C sai, vì tinh bột, saccarozo chỉ bị thủy phân bằng axit
D sai, vì mantozo,tinh bột chỉ bị thủy phân bằng axit
Chọn A
Câu 5: Đáp án B
To nitron hay tơ olon được trùng hợp từ vinyl cyanua CH 2 CH  CN chứ không phải bằng phản
ứng trùng ngưng
Chọn B
Câu 6: Đáp án D

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

10


(-HN-[CH2]6-NH-OC-[CH2]4-CO-)n + nH2O
Tơ nilon-6,6 là sản phẩm trùng ngưng giữa hexametylen ddiamin với axit ađipic → Đáp án đúng là
đáp án D.
Câu 7: Đáp án B
Tơ tổng hợp là poli(vinyl xianua) ( tơ nitron), còn các polime còn lại đều là chất dẻo
Chọn B
Câu 8: Đáp án B
A sai vì tơ visco là tơ nhân tạo
B đúng, tơ xenlulozo là tơ nhân tạo thuộc tơ hóa học
C sai, tơ nilon-6 là tơ tổng hợp
D sao, sợi vải, sợi len đều là tơ tổng hợp hoặc bán tổng hợp
Chọn B
Câu 9: Đáp án B
A đúng
B sai, tơ visco, tơ axetat là tơ bán tổng hợp(nhân tạo)
C đúng, vì có liên kết -NH-CO- nên là poliamit
D đúng
Chọn B
Câu 10: Đáp án B
A sai, cao su buna-S thu được khi đồng trùng hợp buta-1,3-dien với stiren
B đúng, tất cả các cao su thiên nhiên đều có cấu hình cis, mà không có cấu hình trans
C, sai, trùng howpk acrilonitrin( CH 2 CH  CN ) được tơ nitron
D sai, tơ xenlulozo axetat là tơ nhân tạo
Chọn B
Câu 11: Đáp án D
Các monome tham gia phản ứng trùng ngưng phải có ít nhất hai nhóm chức có khả năng phản ứng
để tạo được liên kết với nhau.
Đáp án A sai vì caprolactam chỉ có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp; etylenglicol không có
khả năng tự tham gia phản ứng trùng ngưng.
Đáp án B sai vì caprolactam chỉ có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp.
Đáp án C sai vì acrilonitrin chỉ có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp.
Đáp án D đúng vì axit glutamic, axit enantoic, axit lactic đều có khả năng tự tham gia phản ứng
trùng ngưng.
→ Chọn đáp án D.
Câu 12: Đáp án B
A sai vì poliacrilonitrin là tơ
B đúng
C sai vì poliacrilonitrin là tơ
Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

11

D sai vì poli(etylen-terephtalat) là tơ
Chọn B
Câu 13: Đáp án A
B sai vì poli(etylen-terephtalat) từ trùng ngưng
C sai vì nilon-6,nilon-7,poli(etylen-terephtalat), nilon-6,6 đều từ phản ứng trùng ngưng
D sai vì poli(etylen-terephtalat) từ trùng ngưng
Chọn A
Câu 14: Đáp án B
Các polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp:tơ nitron( từ CH 2 CH  CN ),
teflon ( từ F2 CH CHF2 ) ;poli(metyl metacrylat) ( từ metyl metacrylat), capron ( từ caprolactam)
Chọn B
Câu 15: Đáp án C
Các polime có bản chất là este hay poliamit thì dễ bị thủy phân cả trong dung dịch axit và trong
dung dịch kiềm, đó là: poli(metyl metacrylat), poli(vinyl axetat), tơ nilon-6,6
Chọn C
Câu 16: Đáp án B
Không nên ủi (là) quá nóng quần áo bằng nilon, len, tơ tằm vì được tạo thành từ các phân tử
aminoaxit nên có nhóm (-CO-NH-) trong phân tử kém bền với nhiệt → Đáp án đúng là đáp án B.
Câu 17: Đáp án D
Caosu buna-S là sản phầm của quá trình đồng trùng hợp của butađien và stiren
→ Đáp án đúng là đáp án D.
Câu 18: Đáp án C
Caosu isopren là sản phẩm trùng hợp của isopren CH 2=CH-C(-CH3)=CH2
→ Đáp án đúng là đáp án C.
Câu 19: Đáp án C
Hidro hóa hợp chất hữu cơ X được isopentan → X có dạng mạch nhánh và phân tử có 5C
→ Đáp án B hoặc đáp án C đúng.
• X tham gia phản ứng trùng hợp được một loại cao su → Đáp án C đúng.

Câu 20: Đáp án C
Tơ enang được điều chế bằng cách:

→ Đáp án đúng là đáp án C.
Câu 21: Đáp án B

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

12

Tơ capron được điều chế từ phản ứng trùng hợp caprolactam
Chọn B
Câu 22: Đáp án A
Tơ capron (nilon-6) có công thức là:

→ Đáp án đúng là đáp án A.
Câu 23: Đáp án B
Đáp án A là phản ứng tạo ra cao su buna.
Đáp án B là phản ứng tạo ra cloropren.
Đáp án C là phản ứng tạo ra isopren.
Đáp án D là phản ứng tạo ra cao su buna-S.
→ Chọn đáp án B.
Câu 24: Đáp án C
Cao su buna-N được điều chế từ phản ứng đồng trùng hợp buta-1,3-dien với acrilonitrin (

CH 2 CH  CN ), xúc tác Na
Chọn C
Câu 25: Đáp án D
A đúng, các polime có phân tử rất lớn nên thường là chất rắn không bay hơi
B,C đúng,
D sai, polietilen và poli(vinyl clorua) là polime tổng hợp, còn tinh bột và xenlulozo là polime thiên
nhiên
Chọn D
Câu 26: Đáp án A
X là: etylen glicol ( HO CH

2

 CH 2  OH ) ; Y là axit terephtalic( HOOC  C6H 4  COOH ) và Z

là tơ lapsan
Chọn A
Câu 27: Đáp án C
Khi đốt da thật, do cấu tạo bằng protein nên cho mùi khét, còn da nhân tạo không cho mùi khét
Chọn C
Câu 28: Đáp án C
Trùng ngưng là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn (polime) đồng
thời giải phóng những phân tử nhỏ khác (như H 2O,...)
→ Phản ứng thuộc loại phản ứng trùng ngưng là (1), (2) → Đáp án đúng là đáp án C.
Câu 29: Đáp án B
Polime tổng hợp: polietilen,nilon-6, nilon-6,6; polibutadien
polime thiên nhiên: xenlulozo, tinh bột,polipeptit
Chọn B

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

13

Câu 30: Đáp án D
Phản ứng giữa phenol và HCHO với:
-Pheno dư,xúc tác axit thì thu được nhưa novolac
-tỉ lệ mol phenol và HCHO là 1:2, xác tác kiềm thì thu được nhưa rezol
-Đun nóng nhựa rezol ở nhiệt độ 150o C được nhưa bakeit
Chọn D
Câu 31: Đáp án A
Phản ứng giữa phenol và HCHO với:
-Phenol dư,xúc tác axit thì thu được nhưa novolac
-tỉ lệ mol phenol và HCHO là 1:2, xác tác kiềm thì thu được nhưa rezol
-Đun nóng nhựa rezol ở nhiệt độ 150o C được nhưa bakeit
Chọn A
Câu 32: Đáp án A
Poli(ure-fomanđehit) được điều chế từ ure và fomanđehit trong môi trường axit:

→ Đáp án đúng là đáp án A.
Câu 33: Đáp án D
Đáp án A, B, C đều đúng.
• Đáp án D không đúng vì đa số polime không có nhiệt độ nóng chảy xác định, không tan trong các
dung môi thông thường, một số tan trong dung môi thích hợp tạo ra dung dịch nhớt
→ Chọn đáp án D.
Câu 34: Đáp án D
Các chất deo là:polietilen, polistiren, nhựa bakelit
Tơ tằm: tơ nên A sai
cao su thiên nhiên: polime thiên nhiên nên B sai
đất sét ướt:không phải polime nên C sai
Chọn D
Câu 35: Đáp án C
Tơ được chia thành hai loại:
- Tơ thiên nhiên (sãn có trong thiên nhiên) như bông, len, tơ tằm.
- Tơ hóa học (chế tạo bằng phương pháp hóa học): được chia làm hai nhóm
+ Tơ tổng hợp (chế tạo từ các polime tổng hợp) như các tơ poliamit (nilon, capron), tơ vinylic
(vinilon).
+ Tơ bán tổng hợp hay tơ nhân tạo (xuất phát từ polime thiên nhiên nhưng được chế biến thêm bằng
phương pháp hóa học) như tơ visco, tơ xenlulozơ axetat,...
→ Đáp án đúng là đáp án C.
Câu 36: Đáp án B

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

14

Tơ nitron và tơ capron đều là polime tổng hợp
Bông là polime thiên nhiên
Tơ visco, tơ xenlulozo axetat là polime nhân tạo
Chọn B
Câu 37: Đáp án D
Tơ nitron dai, bền với nhiệt và giữ nhiệt tốt nên thường được dùng để dệt vải may quần áo ấm hoặc
bện thành sợi len đan áo rét
Chọn D
Câu 38: Đáp án C
Nhựa bakelit và cao su lưu hóa có cấu trúc mạng lưới không gian
Aminlozo và xenlulozo: mạch không phân nhánh
Glicogen: mạch phân nhanh
Chọn C
Câu 39: Đáp án C
Mạch không phân nhánh:PE,PVC,polibutadien, poliisopren, amilozo, xenlulozo
Mạch phân nhánh: amilopectin
Mạch không gian:nhựa rezit, cao su lưu hóa
Chọn C
Câu 40: Đáp án D
Polime thiên nhiên có nguồn gốc từ thiên nhiên.
Đáp án A sai vì poli(vinyl clorua), poli(vinyl axetat) là tơ tổng hợp.
Đáp án B sai vì PVC, poli(vinyl axetat), nilon-6,6 là tơ tổng hợp.
Đáp án C sai vì poli(vinyl clorua) và poli(vinyl axetat) là tơ tổng hợp.
Đáp án D đúng
→ Chọn đáp án D.
Câu 41: Đáp án A
Trùng hợp là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome), giống nhau hay tương tự nhau thành
phân tử rất lớn (polime).
Điều chế tơ nitron (tơ olon) từ acrilonitrin là quá trình trùng hợp → Đáp án A đúng.
Điều chế tơ nilon-6 từ axit aminocaproic; điều chế tơ nilon-6,6 từ hexametylenđiamin và axit
ađipic, điều chế tơ lapsan từ etylenglicol và axit terephtalic là các quá trình trùng ngưng → Đáp án
B, C, D sai.
→ Chọn đáp án A.
Câu 42: Đáp án A
Phản ứng trùng hợp là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome), giống nhau hay tương tự
nhau thành phân tử rất lớn (polime).
- Axit aminoenantoic tham gia phản ứng trùng ngưng.
- Metyl metacrylat, caprolactam, buta-1,3-đien tham gia phản ứng trùng hợp
→ Chọn đáp án A.

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

15

Câu 43: Đáp án A
Phản ứng A chỉ cộng HCl vào liên kết đôi của mạch nên vẫn giữ nguyên mạch polime
B => siren (cắt mạch)
C => NH 2CH
[ 2 ]6 COOH (cắt mạch)
D => rezit(khâu mạch)
Chọn A
Câu 44: Đáp án B
Các polime có nguồn gốc từ xenlulozo là: sợi bông, tơ visco, tơ axetat
Chọn B
Câu 45: Đáp án C
HCl
-[CH2-CH(OOCCH3)-]-n + nH2O 
nCH3COOH + [-CH2-CHOH-]n-

→ Đáp án đúng là đáp án C.
Câu 46: Đáp án D
Tơ visco thuộc loại tơ bán tổng hợp hay tơ nhân tạo, là tơ hóa học
Chọn D
Câu 47: Đáp án B
Số polime thuộc loại poliamit (có liên kết -NH-CO-) là: tơ nilon-6,6; tơ tằm, nilon-7, tơ capron(4)
Chọn B
Câu 48: Đáp án D
Polime poli(etylen-terephtalat) hay còn gọi là tơ lapsan là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng giữa
etylen glicol và axit terephtalic
=>Chọn đáp án D
Câu 49: Đáp án D
A sai vì tơ capron bị thủy phân
B sai vì poli(vinyl axetat) bị thủy phân
C sai vì nilon-6,6 bị thủy phân
Chọn D
Câu 50: Đáp án A
Có 2 tơ thuộc loại tơ poliamit là tơ capron và tơ nilon-6,6
=>Chọn đáp án A
Câu 51:Đáp án D
Polime ( CH 2  C (Cl ) CH  CH 2  )n có thể được điều chế từ trùng hợp caprolactam hoặc trùng
ngưng từ axit aminocaproic
Chọn D
Câu 52: Đáp án C
Các chất có thể tham gia phản ứng trùng hợp:etilen, vinyl clorua, acrilonitrin, buta-1,3-dien(4)
Chọn C
Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

16

Câu 53: Đáp án C
Trùng hợp là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome), giống nhau hay tương tự nhau thành
phân tử rất lớn (polime).
Trùng ngưng là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) thành phân tử lớn (polime) đồng
thời giải phóng những phân tử nhỏ khác (như H 2O,...)
→ Sự khác biệt cơ bản giữa hai loại phản ứng điều chế polime là trùng ngưng có loại ra phân tử nhỏ
còn trùng hợp thì không → Đáp án đúng là đáp án C.
Câu 54: Đáp án A
Trùng hợp là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome), giống nhau hay tương tự nhau thành
phân tử rất lớn (polime).
- Điều kiện cần về cấu tạo của monome tham gia phản ứng trùng hợp là trong phân tử phải có liên
kết bội hoặc là vòng kém bến.
- Đáp án A đúng.
- Cumen không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp → Đáp án B sai.
- Clobenzen không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp → Đáp án C sai.
- 1,2-điclopropan, toluen không có khả năng tham gia trùng hợp → Đáp án D sai.
→ Chọn đáp án A.
Câu 55: Đáp án C
Tơ poliamit là polime có chứa nhóm -CO-NH- nên kém bền với nhiệt, với axit và kiềm → Tơ
poliamit kém bền về mặt hóa học → Đáp án đúng là đáp án C.
Câu 56: Đáp án D
Các chất có khả năng tham gia phản ứng trùng ngưng là:
-Trùng ngưng với chất khác:

-Tự trùng ngưng:
Chọn D
Câu 57: Đáp án A
• Trùng hợp là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome), giống nhau hay tương tự nhau thành
phân tử rất lớn (polime).
• Điều kiện cần về cấu tạo của monome tham gia phản ứng trùng hợp là trong phân tử có liên kết
bội hoặc là vòng kém bền.
• Cho các chất: propen, toluen, glyxin, stiren. Có 2 chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp
tạo polime là: propen, stiren → Đáp án đúng là đáp án A.
Câu 58: Đáp án B
Các chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp:
vinyl axetat
Chọn B

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

17

Câu 59: Đáp án D
Các polime 3,4,5 là sản phầm của phản ứng trùng ngưng

=>chọn đáp án D
Câu 60:Đáp án D
Trùng hợp là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome), giống nhau tương tự nhau thành
phân tử rất lớn (polime). Điều kiện cần về cấu tạo của monome tham gia phản ứng trùng hợp là
trong phân tử có liên kết bội hoặc là vòng kém bền.
- Clobenzen không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp → Đáp án A sai.
- 1,2-điclopropan, toluen không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp → Đáp án B sai.
- Cumen không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp → Đáp án C sai.
- Đáp án D đúng
→ Chọn đáp án D.

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất!

18