Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

6. Play with words (Chơi với chữ)

Lý thuyết

Câu hỏi

Houses and parks,

Flowers and trees,

Lakes and rivers,

We love these.

Hướng dẫn giải

Tạm dịch: 

Những ngôi nhà và công viên, 

Những bông hoa và cái cây, 

Những cái ao và dòng sông, 

Chúng tôi yêu những thứ này.

Các câu hỏi cùng bài học