Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

5. Play with words. (Chơi chữ.)

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe:

Hold your nose and read this poem.

I have a cold, a horrible cold.

I cough, I sneeze, and then I blow. Here comes another sneeze - oh no Ah choo!

I have a cold, a terrible cold.

My face is white, my nose is red. And I have a pain in my head.

Ah choo!

Hướng dẫn giải

Tạm dịch: 

Giữ mũi và đọc bài thơ này.

Tôi bị cảm lạnh, một cơn lạnh kinh khủng.

Tôi ho, tôi hắt hơi, và sau đó tôi thổi. Đây lại hắt hơi nữa - Ôi không hắt xì!

Tôi bị cảm lạnh, một cơn cảm lạnh khủng khiếp.

Mặt tôi có màu trắng, mũi tôi đỏ. Và tôi bị đau đầu.

Hắt xì!

Các câu hỏi cùng bài học