Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

45 Đề ôn luyện vào lớp 10 môn toán lớp 9

7176b2405b908b9023a5a487c55c952d
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-10-06 22:51:46 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 315 | Lượt Download: 3 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Bi Ki th ng Mênh mong, ch Siêngn ng làm n”Đáp án 45 Toán vào 10 các nh, TP.HCM Hà iộ ộĐ Đáp án Ninh Năm 2014 2015ề ắBài 11/ Đi ki bi th ứx 2- có nghĩa là: 22/ Gi pt sau: xả 5x 25 24 1; 1D =125 1x 325 1x 22+é= =êÞê-ê= =êë3/ Gi ptả 2y 2x 4y 3y 32x 2x 2y 1+ =- =- =ì ìÛ Ûí í+ =-î îBài :1/ Rút bi th cọ :()()21 a1 (1 2M .1 (1 )(1 a1 aé ù+ -æ ö- -æ öæ öê ú= =ç ÷ç ÷ç ÷ç ÷ê ú- +è øè ø-è øë ûV yậ 1M1 a=+2/ Tính giá tr bi th khi ứa 2= -22 2M 221 1)= =+ -Bài :G x, (km/h) tô I, II đi B. (ĐK x, )Vì tô th ch nhanh tô th II là 10 km/h ta có ptứ 10 (1)Th gian tô th đi là ế300(h)xTh gian tô th II đi là ế300(h)y Ta có pt sau: 300 3001y x- (2) (1) và (2) ta có pt: ệx 10300 3001y xìïí- =ïî Gi ptả rác” Mi Trungố Nguy Văn iễ An, Th Hà Tĩnhứ .A 300 kmB212x 60(tm)x 10x 10x 3000 0x 10 60x 50(loai)300 30030001300.(x y) xy 50yy xy 50xì =éìì- =- =ì ìï ïêÛ Û=-í íë- =- ==î îï ï=îîîV tô th nh đi là 60 km/h, tô ủth hai đi là 50 km/h.ứ ếBài 41/ Do OD phân giác ·AOM OE phân giác·MOB mà ··0AOM MOB 180+ ·0DOE 90Þ 2/ Theo th ng ượ DDOE vuông ạO ta có: DM.ME OM 2- Theo t/c tuy ta có:ế AD.BE DM.ME 2Þ AD.BE 23/ Di tích tam giác vuông DOE làệ :DOMDOM1 1S DE.OM DE.R2 21 1S (DM ME).R .2 DM.ME .R2 2= == ³- «ấ ra khi DM ME.ẩV khi trung đi DE thì di tích tam giác DOE nh t.ậ ấ“ rác” Mi Trungố Nguy Văn iễ An, Th Hà Tĩnhứ .xyEMDBAOĐ Đáp án Bình ng Năm 2014 2015ề ươBài 1. Rút bi th c:ọ ứ()()22222 12 1A 22 12 1--= =+-Bài 2. 1/ th các hàm -2xẽ và xL ng giá trậ ịx -2 -1 2y -2x 2-8 -2 -2 -8V ng th ng đi qua đi (0; 0) và (1ẽ ườ 1) Ta th xượ ị2/ Ph ng trình hoành giao đi hai th làươ 2x 2x x(2x 1) ho ặ12-V xớ1 0, y1 0V xớ2 12- y2 12-V giao đi hai th là (0; 0) và ị1 1;2 2æ ö- -ç ÷è øBài 3. 1/ Gi ph ng trình ươ1343322 3.3 1133yx yyxxx yì=+ =ìï=ìï ïÛ Ûí í=- =îï ï- =îïîV ph ng trình có nghi duy nh là (x,y) (3; 3)ậ ươ ấ“ rác” Mi Trungố Nguy Văn iễ An, Th Hà Tĩnhứ .x 1y 12/ Gi ph ng trình: 2xả ươ 3x 0D 16 25 ÞD 5Vì nên ph ng trình có nghi phân bi tươ ệ3/ Gi ph ng trình: xả ươ 8x (1)Đ xặ (đk: 0)Ph ng trình (1) tr thành: tươ 8t (2)PT (2) có ng: 0ạÞ PT (2) có nghi ệ121( )9( )t loaict nhana=-ìïí-= =ïîV ±3V ph ng trình (1) có nghi m: xậ ươ ệ1 3; x2 -3Bài 4. Cho ph ng trình xươ 2(m -1)x 2m (m tham )ố1) [-(m-1)] 1.(2m -5) 4m (m 2) "mVì nên ph ng trình luôn có nghi phân bi m.ươ ọ2) Ph ng trình có nghi trái khi ươ ấ' 0D và x1 .x2 0.Theo nh lí Vi-et ta có: xị1 .x2 ca 2m 52 (tmđk) 3) Tìm ể2 21 2A x= giá tr nh t.ạ ấ+ Theo th Vi-et ta có: ứ1 21 22 2. 5bx macx ma-ì+ -ïïíï= -ïî+ Ta có: 21 2x x+ (x1 x2 x1 .x2 (2m 2) 2(2m 5) (2m 3) 5Þ thì giá tr nh nh tạ ấD “=” ra khi 2m 32 (tmđk)V ậ32 thì giá tr nh nh t.ạ ấ“ rác” Mi Trungố Nguy Văn iễ An, Th Hà Tĩnhứ .1 23 12;2 2- -= =-b bx xa aĐ Đáp án Đăk lăk Năm 2014 201ề 5Bài 1Bài 2Bài 4“ rác” Mi Trungố Nguy Văn iễ An, Th Hà Tĩnhứ .Bài 5Đ Đáp án: ng Yên Năm 2014 2015ề ưCâu 1/ Rút ọP 3) 16 4= 2/ Tìm ng th ng (m 2)x song song ng th ng 3x 2.ể ườ ườ Hai ng th ng song song khi và ch khi và ườ ỉ¹ -2 1.3/ Tìm hoành đi trên parabol 2xộ bi có tung 18.ế ộA2A Ay 18y 2x=ìí=î Suy ra xA 3± .Câu 2: Cho ph ng trình ươ22 0x m- là tham (1)ố1/ Thay vào ph ng trình (1) ta c:ươ ượ23 2.3 6m m- =-“ rác” Mi Trungố Nguy Văn iễ An, Th Hà Tĩnhứ .Thay -6 vào PT (1) có ng: ạ22 0x x- =Ta có: 1+ PT có hai nghi xệ1 -1 x2 nghi còn là -1 ạ2/ ()()2'1 2m mD =- -Đ PT có hai nghi phân bi xể ệ1 x2 '0 2D <-m mÁp ng nh lý Viet ta có ị1 21 223x xx m+ =ìí= +îTa có: ()()()()23 21 28 8é ù+ =ë ûx xDo đó ()22 18 3é ù- =-ë ûm th mãn ỏ2<-m )V ph ng trình có hai nghi phân bi xậ ươ ệ1 x2 th mãn ỏ3 31 28x x+ .Câu 3:1/ Gi ph ng trình ươ2 13 1x xx y- =ì ìÛ Ûí í+ =-î îH PT đã cho có nghi 1; -1) ệ2/ chi ng nh hình ch nh là (m) ĐK 0ọ ườ ậChi dài khu hình ch nh là 12 (m)ề ườ ậDi tích khu khi đó là: x(x 12) (mệ ườ 2)N tăng chi dài 12m và chi ng lên 2m thì :ế ộChi dài là 24 (m)ề ớChi ng là (m)ề ớDi tích hình ch nh là +2)( 24) (mệ 2)Vì di tích sau khi thay đôi di tích ban nên (x +2)( 24) 2x( x+ 12) 2x 48 ()()2'1 21 48 49 71 78; 61 1x xD =+ -= =-V chi ng khu hình ch nh là 8(m).ậ ườ ậChi dài khu hình ch nh là 20mề ườ ậ“ rác” Mi Trungố Nguy Văn iễ An, Th Hà Tĩnhứ .Câu a/ giác ABHK có ứ··OAKB AHB 90= giác ABHK ti ng tròn ng ườ ườkính AB.Tâm ng tròn này là trung đi ườ ủAB.b/ giác ABHK ti nên ế··KHA KBA= Xét (O) có ··KBA EDA= Suy ra ··KHA EDA= Do đó HK//DE (đv )ịFNMDEOKHCBAc/ là trung đi AB ủÞM nh ịÞOM không i.ổCh ng minh AFBN là hình bình hành suy ra F,M,N th ng hàngứ ẳCh ng minh CF 2.OM không i.ứ ổCh ng minh CKFH ti ng tròn ng kính CF. ườ ườSuy ra dài ng tròn ngo ti tam giác CHK ng OM ườ ằCF2 không iổCâu Gi ph ng trình :ả ươ2 22 2x 3xy 2x 4y (1)(x 5) 2x 2y (2)ì+ =ïí- +ïîT (1) ừÛ (x 2y) (x 2) Ûxy2y 2é=êê= -ë*Xét xy2= thì (2) Û2 2(x 5) 5- xặ nên ta có ph ng trình :ệ ươ22x aa 5ì- =ïí= +ïî suy ra Û(a x)(a 1) 0Ûa xa 1=éê=- -ë Khi ta có ph ng trình xươ 1,2 1,21 21x 212±= ±- Khi -x-1 thì ta có ph ng trình xươ 3,4 3,41 17 17x y2 2- ±= =.* Xét thì (2) Û2 2(x 5) 9- =2 22x 2x 2é- =± =± -Ûê- =- =± =± -êë ph ng trình đã cho có nghi m…ậ ươ ệ“ rác” Mi Trungố Nguy Văn iễ An, Th Hà Tĩnhứ .Đ Đáp án- Ngh An Năm 2014 2015ề ệCâu 1. a) Đi ki ệ01xx³ìí¹î ()()()()x 1A .1x 1x 1+ += =+ -+ 1b)A 1x 1< <- thì 1.ậ ểCâu 2: Ôtô đi là (km/h)ọ ếVân Xe máy đi là (km/h) Đk: 0, 10)ố Ta có ph ng trìnhươ 10 (1)Sau gi tô đi quãng ng AC là 2x (km), Xe máy đi quãng ng ượ ườ ượ ườBC là 2y (km) thì chúng nhau.ặ Ta có ph ng trình: 2x 2y 180 ươ 90 (2) (1), (2) ta có ptừ 10 5090 40x xx y- =ì ìÛí í+ =î (T/M ĐK) tô là 50 km/h và Xe máy là 40 km/h.ậ ủCâu Ph ng trình xươ 2(m 1)x 2m 0a) Khi ph ng trình tr thành: xươ 4x +1 0Ph ng trình có nghi phân bi t:ươ 22 5; 5x x=- =- +b) Ta có: 22 21 1' 1) (2 0,2 2æ öD "ç ÷è øm mN u: ế2102' 0102mmì- =ïïD Ûíï+ =ïî vô nghi mệ Do đó ' 0,mD " ph ng trình luôn có hai nghi phân bi m.ậ ươ ọ“ rác” Mi Trungố Nguy Văn iễ An, Th Hà Tĩnhứ .A BC180kmCâu 4. DNMCBOAa) Xét giácứ ABOC có ··ABO ACO 90 90 180+ Þo giác ABOC ti pứ ếb) Xét MBN và MCB có µM chung và ··MBN MCB= (ch cung BN)ắÞD MBN MCB (g-g) 2MB MNMB MN.MCMC MBÞ c) Xét MAN và MCA Có MA MB= và theo câu b) ta có: µ2MA MNMA MN.MCMC MAMAN MCA(c.g.c)và chungü= =ïÞ Dýïþ: Ta có: ····»··MAN NCA(cmt )MAN ADCADC NCA(cungCNü=ïÞ =ý=ïþ (đpcm)Câu 5. ()2 22 22 21 13x yVT zx xæ ö+= +ç ÷è Theo BĐT Cô si hai ng ta có: ươ2 22 22 2x yy x+ 22 215 1516 16 16x zVTz yæ öæ ö³ +ç ÷ç ÷è øè øBĐT Cô si ta có: 22 212 .16 16 2x zz x+ =2 22 212 .16 16 2y zz y+ =và 22 21 8( )2x xy yx y+ =++æ öç ÷è nên 22 22 215 15 15 15.16 16 2z zx yæ ö+ =ç ÷+ +è (vì z+ )Suy ra 15 2752 2VT³ ng th ra khi ả2zx y= .“ rác” Mi Trungố Nguy Văn iễ An, Th Hà Tĩnhứ