45 câu hỏi trắc nghiệm word và excel cơ bản

Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2018-11-25 14:34:06 || Kiểu file: DOCX

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

kỹ năng cóọ Webkynang.vnCÂU TR NGHI VÀ BÀI PỎ ẬÔN THI MICROSOFT EXCELCâu 1: Trong Excel, khi nh li vào:ậ ệa. li nhiên sẽ canh trái trong ôữ ặb. li chu sẽ nhiên canh ph trong ôữ ảc. li nhiên sẽ canh ph trong ôữ ảd. và cùng đúngảCâu 2: ch kh li hình ch nh trong Excel xác nh chị ượ ỉnh sau:ưa. <ô tiên góc trên ph i> <ô cu cùng góc trái>ầ ướb. <ô tiên góc trên trái> <ô cu cùng góc ph i>ầ ướ ảc. <ô tiên góc trên trái> <ô cu cùng góc trái>ầ ướd. ba câu đả saiCâu 3: gõ vào A2 công th ABS(-9)= SQRT(-81) thì kứ qu tr vả :a. Trueb. Sai (False)c. #NUM!d. Không có câu đúngCâu 4: qu bi th AVERAGE (5;6) ABS (3) SQRT (9) -INT(81,13) là:ả ứa. -70b. 70c. 69,5d. kộ qu khácảCâu 5: ch ô, ta th hi hàm tính toán nh ng sai tên hàm thì thông ịbáo là:ỗa. FALSEb. #NAMEc. #VALUEd. #N/ACâu 6: A5 nh chu ”TINHOC”, cho biạ qu khi th hi nh =LEFT(A5)ả ệa. “TINHOC”b. FALSEc. #VALUEd. “T”Câu 7: chèn thêm hàng vào ng tính thì di chuy con tr để trí ầchèn và:a. Ch Format\\Cellsọb. Ch Insert\\Rowọc. Ch Format\\Columnọd. Ch Insert\\ColumnọCâu 8: li ng ta ch kh li c, sau đó:ể ọa. Ch Format\\ Filterọb. Ch View\\AutoFilterọc. Ch Data\\Filter\\AutoFilterọM kỹ năng cóọ Webkynang.vnd. Ch View\\Filter\\AutoFilterọCâu 9: Khi nh li trong ô, ng xu ng dòng trong đó thì:ậ ốa. phím Ctrl+ShiftẤ ợb. phím Alt+ShiftẤ ợc. phím Ctrl+EnterẤ ợd. phím Alt+EnterẤ ợCâu 10:T ch A1 ch giá tr ngày tháng năm sinh sinh Nguy Văn là ễ12/10/1978, công th cứnào sau đây cho qu là tu sinh A:ả ọa. =2005-A1b. =Now -A1c. =Today -A1d. Year(Today )-Year(A1)Câu 11:Trong ng đi sinh toàn Tr ng Đông Á, nả ườ ta mu in ra danh sách ọsinh đi mị ểmôn Chính tr cho thi thì ta có th dùng nh gì sau đây:ị ướ ệa. Data SubTotalb. Data Consolidatec. Data Sortd. Data Filter AutoFilterCâu 12: qu công th =INT(1257.879) là:ả ứa. 1257.0b. 1257c. 1258d. Không có đáp án đúngCâu 13: Kích th ng tính trong Excel là:ướ ảa. 65536 dòng 255 tộb. 256 dòng 65536 tộc. Không chạ ếd. 65536 dòng 256 tộCâu 14: Ch kọ qu đúng nh t: LEFT(“Thanh pho Da Nang”, 7) sẽ tr vả :a. “Thanh ph”b. “Thanh p”c. “Da Nang”d. Không có câu nào đúngCâu 15: Các phép so sánh hay các phép toán Logic trong Excel bao gi cũng cho ra kờ qu là:ảa. True ho Falseặb. Truec. True và Falseảd. FalseCâu 16:M kỹ năng cóọ Webkynang.vnĐ nhóm li theo tr ng nào đó trên CSDL và th ng kê li cu ườ ỗnhóm ta dùnl nh:ệa. Data SubTotalb. Data Consolidatec. Data Sortd. và đả đúngCâu 17: Công th nào sau đây là công th sai cú pháp:ứ ứa. =IF(AND(“Dung”=”Dung”,”Dung”=”Dung”),”Dung”,”Dung”)b. =IF(OR(“Sai”=”Dung”, “Dung”=”Sai”),”Dung”,”Sai”)c. =IF(1>2, ”Dung” ”Sai”)d. =IF(OR(1>2,”Dung”),”Dung”,”Sai”)Câu 18: công th =RIGHT(“OFFICE97”,2) thì kớ qu tr vả sẽ là:a. ki li ng sộ ốb. ki li ng chu iộ ỗc. câu và đả đúngd. câu và đả saiCâu 19: Ch kọ qu đúng nh t: IF( 18<19, “SAI”, “DUNG”) tr vả :a. “DUNG”b. Saic. “SAI”d. Không có câu đúngCâu 20:Khi ta nh li Ngày Tháng Năm, nậ giá tr Ngày tháng năm đó không thì ệExcel coi đó ld li ng:ữ ạa. Chu iỗb. Sốc. Công th cứd. Th gianờCâu 21: qu tr vả công th c: =OR(2>3,4<1) sẽ là:ủ ứa. Trueb. Falsec. Đúngd. SaiCâu 22: ng li nhiể ng tính khác nhau, ta ng công :ả ụa. CONSOLIDATEb. SORTc. FILTERd. SUBTOTALCâu 23: qu công th =ROUND(1257.879,1) là:ả ứa. 1257.80b. 1257.8c. 1257.9M kỹ năng cóọ Webkynang.vnd. 1257.1Câu 24: tên cho Sheet ta th hi nh sau:ể ưa. Right click vào tên Sheet tên, ch Rename, gõ tên và Enterầ ớb. Sheet tên ch nh Format Sheet Rename, gõ tên và Enterạ ớc. Double click vào tên Sheet tên, gõ tên và Enterầ ớd. các cách trên đấ đúngCâu 25: Trong các ký hi sau, ký hi nào không ph là ch ô:ệ ỉa. $Z1b. AA$12c. $15$Kd. ba đả là ch ôị ỉCâu 26: xể li đang ch thì ng nh nào sau đây:ơ ệa. Data Sortb. Tools Sortc. Table Sortd. Format SortCâu 27:Trong ng tính Excel, gi F12 ta có công th =”ĐàN ng,” &Average(5,5) thì sẽ ẵcho ra ếqu là:ảa. ĐàN ng,ẵb. ĐàN ng,5ẵc. FALSEd. ĐàN ng,2ẵCâu 28: ch nào sau đây là :ị ệa. AB90000b. 100Cc. WW1234d. A64000Câu 29: Cho bi qu công th SQRT(100)ả ứa. 100b. 0.1c. 1000d. 10Câu 30:Đ tính ng các sô ghi trên cùng dòng không liên A3, C3 và kh E3:G3 ốthì nử ụcông th nào sau đây:ứa. =SUM(A3,C3,E3:G3)b. =A3+C3+E3..G3c. =SUM(A3:G3)d. =SUM(E3..G3)Câu 31:V ĐTB cu năm là 6.5, Lê Hoàng Vy sẽ xớ lo gì khi biạ công th xứ lo ọt pậM kỹ năng cóọ Webkynang.vnIF(ĐTB<5, “Y u”, IF(ĐTB<6.5, “TB”, IF(ĐTB<8, “Khá”, “Gi i”)))?ỏa. Gi iỏb. uc. TBd. KháCâu 32:T A1 ch giá tr là 12, B2 ch giá tr 28. C2 có công th AVERAGE(A1:B2) ứthì quảt C2 là:ạa. 30b. 20c. 40d. 50Câu 33:Gi D2 có công th B2*C2/100. Nả sao chép công th này đứ G6 sẽ có công th là:ứa. =E2*C2/100b. =E6*F6/100c. =B2*C2/100d. =B6*C6/100Câu 34: Ký phân cách gi các hàm (List Seperator) là:ự ủa. ph (,)ấ ẩb. ch (.)ấ ấc. ch ph (;)ấ ẩd. Tùy thu vào cách thiộ hình trong Control Panelậ ấCâu 35:T B3 có công th =D2+SUMIF($C$2:$C$6, A5, $E$2:$E$6)-C$3 khi sao chép công ứth nàyứđ D5 thì có công th nh thứ nào?a. =F4+SUMIF($C$2:$C$6, E7, $E$2:$E$6)-E$3b. =F5+SUMIF($C$2:$C$6, C7, $E$2:$E$6)-E$3c. =F4+SUMIF($C$2:$C$6, C7, $E$2:$E$6)-E$3d. =F4+SUMIF($C$2:$C$6, C7, $E$2:$E$6)-D$5Câu 36:M phép toán gi ki ngày tháng năm ki ngày tháng năm sẽ cho kộ qu luôn là t:ả ộa. Ki sể ốb. Ki ngày tháng nămểc. Ki gi phút giâyể ờd. Ki ký tể ựCâu 37: qu bi th =ROUND(1200200,-3) sẽ làả ứa. Falseb. 1201000c. #VALUEd. 1200000M kỹ năng cóọ Webkynang.vnCâu 38:Gi A2 ch giá tr là ki gi phút giây ch th gian ộcu đi tho iộ ạvà B2 ch th gian kạ thúc cu đó. Công th tính phút đã là:ộ ọa. =A2 B2b. =MINUTE(A2) MINUTE(B2)c. =HOUR(A2) HOUR(B2)d. =HOUR(A2-B2)*60 MINUTE(A2-B2)+SECOND(A2-B2)/60Câu 39: Bi th =IF(2>3,”Sai”) cho kể qu là:ảa. Falseb. “Dung”c. Trued. “Sai”Câu 40:Cho tr “ướ Đi trung bìnhể có ch E1:E10. sinh có đi trung ểbình tr lênừ ởthì ng công th nào sau đây:ử ứa. =COUNT(E1:E10)b. =COUNTIF(E1:E10,>=7)c. =COUNTA(E1:E10,9)d. =COUNTIF(E1:E10,”>=7”)Câu 41: Cho tr th phân n. ướ ph th phân đó thì ng ụcông th c:ứa. INTb. INTc. INT nd. MOD -INTCâu 42:Cho tr ng li ghi kướ qu cu thi ch ly 100m. Trong đó, ghi kả tqu th gianả ờch các ng viên (tính ng giây) có ch D2 đạ D12. điể côngth xứ thị ứcho các ng viên (ô E2) thì dùng công th c:ậ ứa. =RANK(D2,D2:D12)b. =RANK(D2,$D$2:$D$12)c. =RANK(D2,$D$2:$D$12,0)d. =RANK(D2,$D$2:$D$12,1)Câu 43:Gi A2 ch chu ký “Microsoft Excel”. Hãy cho biả công th trích ểchu ký “soft” A2?ỗ ừa. MID(A2,6,4)b. LEFT(A2,9)c. RIGHT(A2,10)a. đáp án và đả đúngCâu 44: Ch phát bi đúng:ọ ểa. Trong Excel, các đánh th độ ượ 65536.b. tin Excel còn là Worksheet.ộ ượ ộM kỹ năng cóọ Webkynang.vnc. Trong Excel, có th ch (quét kh i) các vùng không liên c.ể ụa. Không có đáp án nào đúng.Câu 45: Ch phát bi sai:ọ ểa. ch ng là lo ch có th thay thành ph ho hàng trong quá ươ ặtrình sao chép công th c.ứb. Khi ng hàm VLOOKUP ho HLOOKUP nử qu tr vả là #N/A thì có nghĩa là giá trịdò tìm không tìm th trong ng dò.ượ ảc. bài toán nộ ch có ng li thì sẽ không ng đỉ hàm VLOOKUP haHLOOKUP.d. Không có đáp án nào sai.