Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

4. Practice with a partner.

Lý thuyết

Câu hỏi

(Thực hành với bạn cùng học).

How many ... (chairs / tables /...) are there?

There is / are ...one / two chair(s) ...

Hướng dẫn giải

Có bao nhiêu (ghế, bàn,...)?

Có (một, hai,...ghế).

Các câu hỏi cùng bài học