Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

4. Play with words. (Chơi với chữ)

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe:

I live in a house

On a street,

In a city.

I live in a house

On a street,

In a city,

Near a restaurant

Where friends meet

To eat.

 

Hướng dẫn giải

Tạm dịch: 

Tôi sống trong một ngôi nhà

Trên một con đường, 

Trong một thành phố. 

Tôi sống trong một ngôi nhà

Trên một con đường, 

Trong một thành phố, 

Gần một nhà hàng

Nơi những người bạn gặp gỡ

Để ăn uống.

Các câu hỏi cùng bài học