Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

4 mã đề thi thử Địa lí 12

df1e4fcf7dec89f7091a0a69b0c3b2c6
Gửi bởi: ngọc nguyễn vào ngày 2018-11-08 15:54:18 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 244 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

BÁO CÁO I. gi ng nhau gi ng va thu:ư ươ Baèng chöùng phoâi sinh hoïc so saùnh Baèng chöùng giaûi phaãu hoïc so saùnhBaèng chöùng sinh hoïc phaân töû -Boä xöông chia thaønh phaàn goàm: Baèng chöùng giaûi phaãu hoïc so saùnh+Xöông ñaàu+Coät soáng+Töù chi (xöông chi) Tim Phoåi Gan Thai thaùng Noäi quan vöôïn ngöôøi vaø ngöôøi Noäi quan saép xeáp gioáng nhau Baèng chöùng giaûi phaãu hoïc so saùnh Coù loâng mao bao phuû cô theå da ng iấ ườ Lông maoBaèng chöùng giaûi phaãu hoïc so saùnh -Raêng phaân hoùa thaønh loaïi goàm: raêng cöûa, raêng nanh, raêng haøm .Raêng haømRaêng cöûa Raêng nanhBaèng chöùng giaûi phaãu hoïc so saùnh Ñeû con, coù nhau thai nuoâi con baèng söõaBaèng chöùng giaûi phaãu hoïc so saùnh Baèng chöùng giaûi phaãu hoïc so saùnhRu ng là ru đã ườ ịphát tri đng ăn cể Có quan thoái hóa Ngöôøi Thoû BoøRuoät thöøa Manh traøng (ruoät tòt) Ruoät tòtCó quan thoái hóa