Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

4. Listen. Match each name to an activity.

Lý thuyết

Câu hỏi

(Nghe. Ghép mỗi tên với một hoạt động)

Click tại đây để nghe:

Hướng dẫn giải

Mai: going to school cafeteria

Nam: rehearsing a play

Ba: going to the circus

Lan: watching a movie

Kien: tidying the room 

Tapesript: 

Nga: Mai, should we go to the school cafeteria?

Mai: OK.That’s a great idea.

Nga: What about you, Nam? 

Nam: Sorry. I have to rehearse for a play with the drama group.

Ba:   Do you want to join us ?

Ba:   Oh, no. I’m going to the circus tonight with my family. Sorry.

Nga: How about you, Kien?

Kien: I would love to, but I am going to tidy the classroom for miss Lien this evening.

Nga: OK. Would you like to come with us to the cafeteria, Lan?

Lan: Sorry. I’m going to the movie theater. Have a good time. Bye.

Tạm dịch: 

Mai: đi đến căng-tin của trường

Nam: tập dợt cho vở kịch

Ba: đe xem xiếc

Lan: xem phim

Kiên: quét dọn phòng

***

Nga: Mai, chúng ta có nên đi đến nhà ăn của trường không nhỉ?

Mai: OK. Đó là một ý tưởng tuyệt vời.

Nga: Còn bạn thì sao, Nam?

Nam: Xin lỗi. Mình phải tập luyện cho một vở kịch với nhóm kịch.

Ba: Bạn có muốn tham gia với chúng tôi không?

Ba: Ồ, không. Mình sẽ đến rạp xiếc tối nay với gia đình. Tiếc quá.

Nga: Còn bạn thì sao?

Kiên: Mình rất thích, nhưng mình sẽ dọn dẹp lớp học cho cô Liên tối nay.

Nga: OK. Bạn có muốn đi với chúng tôi đến quán cà phê không, Lan?

Lan: Xin lỗi. Tôi định đi xem phim. Chúc các bạn có thời gian vui nhé. Tạm biệt.

Các câu hỏi cùng bài học