Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

4. Điền dấu >, <, =

Lý thuyết

Câu hỏi

\({4 \over 5} + {4 \over 5} + {4 \over 5} + {4 \over 5}....{4 \over 5} \times 5\)

Hướng dẫn giải

Ta có: \({4 \over 5} + {4 \over 5} + {4 \over 5} + {4 \over 5} = {{16} \over 5}\)

\({4 \over 5} \times 5 = {{20} \over 5}\)

Mà \({{16} \over 5} < {{20} \over 5}\). Vậy \({4 \over 5} + {4 \over 5} + {4 \over 5} + {4 \over 5} < {4 \over 5} \times 5\)

Các câu hỏi cùng bài học