Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

4. Answer. Then write the answers in your exercise book.

Lý thuyết

Câu hỏi

(Trả lời. Sau đó viết câu trả lời vào tập bài tập của em.)

Hướng dẫn giải

What are you going to do on the weekend?

 On Saturday morning, I’m going to jog with my father.

On Saturday afternoon, I’m going to learn my lessons and do exercises.

On Saturday evening, I’m going to watch television.

On Sunday morning, I’m going to visit our grandparents with my parents.

On Sunday afternoon, I’m going to do my homework and do exercises.

On Sunday evening, I’m going to take a look at the lessons again and watch TV.   

Tạm dịch: 

Bạn sẽ làm gì vào cuối tuần?

Vào sáng thứ bảy, tôi sẽ chạy bộ với bố tôi.

Vào chiều thứ bảy, tôi sẽ học bài và làm bài tập.

Vào tối thứ bảy, tôi sẽ xem truyền hình.

Sáng Chủ nhật, tôi sẽ đến thăm ông bà của chúng tôi với bố mẹ tôi.

Vào chiều chủ nhật, tôi sẽ làm bài tập về nhà và tập thể dục.

Vào tối Chủ nhật, tôi sẽ xem lại các bài học và xem TV.

Các câu hỏi cùng bài học