Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

370 câu trắc nghiệm lý thuyết Vật lý - phần 1

35316235333839343230386335336134653338633066346238353737366339386130623236303434323733396133313165646261613538323534653162356138
Gửi bởi: Tiếng anh 123 vào 01:50 PM ngày 10-11-2016 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 259 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Tài liệu học tập chia sẻ

Tổng hợp lí thuyết Vật lí.

TỔNG HỢP LÍ THUYẾT MÔN VẬT LÍ – PHẦN 1
Giáo viên: ðẶNG VIỆT HÙNG

Câu 1: Giới hạn quang ñiện của mỗi kim loại là
A. bước sóng của ánh sáng kích thích.
B. bước sóng riêng của kim loại ñó.
C. bước sóng giới hạn của ánh sáng kích thích ñối với kim loại ñó
D. công thoát của electron ở bề mặt kim loại ñó.
Câu 2: Hạt nhân A ñang ñứng yên thì phân rã thành hạt nhân B có khối lượng mB và hạt α có khối lượng mα. Tỉ số
ñộng năng của hạt nhân B và ñộng năng hạt α ngay sau phân rã bằng
2

2

m 
m 
C.  α 
D.  B 
 mB 
 mα 
Câu 3: Giả sử hai hạt nhân X và Y có ñộ hụt khối bằng nhau và số nuclôn của hạt nhân X lớn hơn số nuclôn của hạt
nhân Y thì
A. hạt nhân Y bền vững hơn hạt nhân X.
B. hạt nhân X bền vững hơn hạt nhân Y.
C. năng lượng liên kết riêng của hai hạt nhân bằng nhau.
D. năng lượng liên kết của hạt nhân X lớn hơn năng lượng liên kết của hạt nhân Y.
Câu 4: Quá trình phân rã của một chất phóng xạ
A. phụ thuộc vào chất ñó ở dạng ñơn chất hay hợp chất
B. phụ thuộc vào nhiệt ñộ cao hay thấp
C. phụ thuộc vào chất ñó ở trạng thái nào (rắn, lỏng, khí)
D. xãy ra như nhau trong mọi ñiều kiện
Câu 5: Trong phản ứng hạt nhân
A. tổng năng lượng ñược bảo toàn
B. tổng khối lượng của các hạt ñược bảo toàn
C. tổng số nơtron ñược bảo toàn
D. ñộng năng ñược bảo toàn
Câu 6: Chọn phát biểu sai.
A. ðối với mỗi kim loại dùng làm catốt, ánh sáng kích thích phải có bước sóng nhỏ hơn trị số λ0 nào ñó, thì mới gây
ra hiện tượng quang ñiện.
B. Dòng quang ñiện triệt tiêu khi hiệu ñiện thế giữa anốt và catốt bằng không.
C. Khi hiện tượng quang ñiện xảy ra, cường ñộ dòng quang ñiện bão hoà tỉ lệ với cường ñộ của chùm sáng kích
thích.
D. Hiệu ñiện thế giữa anốt và catốt bằng không vẫn tồn tại dòng quang ñiện.
Câu 7: Các electron quang ñiện bị bứt ra khỏi bề mặt kim loại khi ánh sáng kích thích chiếu vào bề mặt kim loại có
A. cường ñộ sáng rất lớn.
B. bước sóng nhỏ hơn hay bằng một giới hạn xác ñịnh.
C. bước sóng lớn.
D. bước sóng nhỏ.

A.

mB
.


B.


mB

Câu 8: Con lắc ñơn dao ñộng nhỏ trong một ñiện trường ñều có phương thẳng ñứng hướng xuống, vật nặng có ñiện tích
dương; biên ñộ A và chu kỳ dao ñộng T. Vào thời ñiểm vật ñi qua vị trí cân bằng thì ñột ngột tắt ñiện trường. Chu kỳ và biên
ñộ của con lắc khi ñó thay ñổi như thế nào? Bỏ qua mọi lực cản.
A. Chu kỳ giảm biên ñọ giảm
B. Chu kỳ giảm; biên ñộ tăng
C. Chu kỳ tăng; biên ñộ giảm
D. Chu kỳ tăng; biên ñộ tăng
Câu 9: Giới hạn quang ñiện của mỗi kim loại dùng làm catốt tuỳ thuộc vào
A. hiệu ñiện thế giữa anốt và catốt của tế bào quang ñiện.
B. bước sóng của ánh sáng chiếu vào catốt.
C. bản chất của kim loại ñó.
D. ñiện trường giữa anốt và catốt.
Câu 10: Phát biểu nào sau ñây là sai khi nói về sóng ñiện từ?
Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt

Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12

- Trang | 1 -

Tài liệu học tập chia sẻ

Tổng hợp lí thuyết Vật lí.

A. Sóng ñiện từ là sóng ngang.
B. Khi sóng ñiện từ lan truyền, vectơ cường ñộ ñiện trường luôn vuông góc với vectơ cảm ứng từ.
C. Khi sóng ñiện từ lan truyền, vectơ cường ñộ ñiện trường luôn cùng phương với vectơ cảm ứng từ.
D. Sóng ñiện từ lan truyền ñược trong chân không
Câu 11: Hệ thống phát thanh gồm:
A. Ống nói, dao ñộng cao tần, biến ñiệu, khuyếch ñại cao tần, ăngten phát.
B. Ống nói, dao ñộng cao tần, tách sóng, khuyếch ñại âm tần, ăngten phát.
C. Ống nói, dao ñộng cao tần, chọn sóng, khuyếch ñại cao tần, ăngten phát
D. Ống nói, chọn sóng, tách sóng, khuyếch ñại âm tần, ăngten phát.
Câu 12: Khi nói về dao ñộng ñiện từ trong mạch dao ñộng LC lí tưởng, phát biểu nào sau ñây sai?
A. Cường ñộ dòng ñiện qua cuộn cảm và hiệu ñiện thế giữa hai bản tụ ñiện biến thiên ñiều hòa theo thời gian với
cùng tần số.
B. Năng lượng ñiện từ của mạch gồm năng lượng từ trường và năng lượng ñiện trường.
C. ðiện tích của một bản tụ ñiện và cường ñộ dòng ñiện trong mạch biến thiên ñiều hòa theo thời gian lệch pha
nhau π/2.
D. Năng lượng từ trường và năng lượng ñiện trường của mạch luôn cùng tăng hoặc luôn cùng giảm.
Câu 13: Một mạch dao ñộng LC ñang thu ñược sóng trung. ðể mạch có thể thu ñược sóng ngắn thì phải
A. mắc nối tiếp thêm vào mạch một tụ ñiện có ñiện dung thích hợp
B. mắc song song thêm vào mạch một tụ ñiện có ñiện dung thích hợp
C. mắc nối tiếp thêm vào mạch một cuộn dây thuần cảm thích hợp
D. mắc nối tiếp thêm vào mạch một ñiện trở thuần thích hợp
Câu 14: Khi nói về tia α, phát biểu nào sau ñây là sai?
A. Tia α phóng ra từ hạt nhân với tốc ñộ bằng 2000 m/s.
B. Khi ñi qua ñiện trường giữa hai bản tụ ñiện, tia α bị lệch về phía bản âm của tụ ñiện.
C. Khi ñi trong không khí, tia α làm ion hóa không khí và mất dần năng lượng.
D. Tia α là dòng các hạt nhân heli.
Câu 15: Phản ứng nhiệt hạch là
A. sự kết hợp hai hạt nhân có số khối trung bình tạo thành hạt nhân nặng hơn.
B. phản ứng hạt nhân thu năng lượng .
C. phản ứng trong ñó một hạt nhân nặng vỡ thành hai mảnh nhẹ hơn.
D. phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng.
Câu 16: Trong phản ứng hạt nhân không có sự bảo toàn khối lượng là vì
A. sự hụt khối của từng hạt nhân trước và sau phản ứng khác nhau.
B. phản ứng hạt nhân có tỏa năng lượng và thu năng lượng.
C. số hạt tạo thành sau phản ứng có thể lớn hơn số hạt tham gia phản ứng.
D. một phần khối lượng của các hạt ñã chuyển thành năng lượng tỏa ra.
Câu 17: Phát biểu nào sau ñây là không ñúng?
A. Tia α ion hóa không khí rất mạnh.
B. Tia α có khả năng ñâm xuyên mạnh nên ñược sử dụng ñể chữa bệnh ung thư.
C. Khi ñi qua ñiện trờng giữa hai bản của tụ ñiện tia α bị lệch về phía bản âm.
D. Tia α là dòng các hạt nhân nguyên tử Hêli.
Câu 18: Tìm phát biểu sai về năng lượng liên kết?
A. Muốn phá hạt nhân có khối lượng m thành các nuclôn có tổng khối lượng m0 > m thì ta phải tốn năng lượng
∆E = (m0 − m)c2 ñể thắng lực hạt nhân.
B. Hạt nhân có năng lượng liên kết ∆E càng lớn thì càng bền vững
C. Năng lượng liên kết tính cho một nuclôn gọi là năng lượng liên kết riêng
D. Hạt nhân có năng lượng liên kết riêng nhỏ thì kém bền vững
Câu 19: Phát biểu nào sau ñây là sai. Hiện tượng phóng xạ
A. là quá trình hạt nhân tự ñộng phát ra tia phóng xạ và biến ñổi thành hạt nhân khác.
Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt

Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12

- Trang | 2 -

Tài liệu học tập chia sẻ

Tổng hợp lí thuyết Vật lí.

B. là phản ứng tỏa năng lượng.
C. là trường hợp riêng của phản ứng hạt nhân.
D. là quá trình tuần hoàn có chu kỳ.
Câu 20: Khi nói về phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng, ñiều nào sau ñây là sai?
A. Các hạt nhân sản phẩm bền hơn các hạt nhân tương tác.
B. Tổng ñộ hụt các hạt tương tác nhỏ hơn tổng ñộ hụt khối các hạt sản phẩm.
C. Tổng khối lượng các hạt tương tác nhỏ hơn tổng khối lượng các hạt sản phẩm.
D. Tổng năng lượng liên kết của các hạt sản phẩm lớn hơn tổng năng lượng liên kết của các hạt tương tác.
Câu 21: Một tấm kẽm tích ñiện âm nếu chiếu vào một chùm tia hồng ngoại sẽ có hiện tượng gì xảy ra ?
A. Tấm kẽm mất ñiện tích âm.
B. Tấm kẽm mất bớt electron.
C. Tấm kẽm mất bớt ñiện tích dương.
D. Không có hiện tượng gì xảy ra.
Câu 22: Tìm phát biểu ñúng về thí nghiệm Hertz:
A. Chiếu ánh sáng thích hợp có bước sóng ñủ lớn vào bề mặt của tấm kim loại thì làm cho các electron ở bề mặt
kim loại ñó bật ra.
B. Khi chiếu ánh sáng thích hợp vào tấm kẽm tích ñiện dương, thì hai lá ñiện nghiệm vẫn cụp lại.
C. Hiện tượng trong thí nghiệm Hertz gọi là hiện tượng bức xạ nhiệt electron.
D. Thí nghiệm của Hertz chỉ có thể giải thích bằng thuyết lượng tử ánh sáng.
Câu 23: Trong thí nghiệm I-âng về giao thoa ánh sáng, khi màn cách hai khe một ñoạn D1 người ta nhận ñược một
hệ vân. Dời màn ñến vị trí D2 người ta thấy hệ vân trên màn có vân tối thứ nhất trùng vân sáng bậc một của hệ vân
lúc ñầu. Tỉ số D2/D1 là
A. 1,5
B. 2
C. 2,5
D. 3
Câu 24: Tìm phát biểu sai về lưỡng tính sóng hạt.
A. Hiện tượng giao thoa ánh sáng thể hiện tích chất sóng.
B. Hiện tượng quang ñiện, ánh sáng thể hiện tính chất hạt.
C. Sóng ñiện từ có bước sóng càng ngắn càng thể hiện rõ tính chất sóng.
D. Các sóng ñiện từ có bước sóng càng dài thì tính chất sóng thể hiện rõ hơn tính chất hạt.
Câu 25: Thực chất của phóng xạ gama là
A. hạt nhân bị kích thích bức xạ phôtôn
B. dịch chuyển giữa các mức năng lượng ở trạng thái dừng trong nguyên tử
C. do tương tác giữa electron và hạt nhân làm phát ra bức xạ hãm
D. do electron trong nguyên tử dao ñộng bức xạ ra dưới dạng sóng ñiện từ
Câu 26: Nhận xét nào về phản ứng phân hạch và phản ứng nhiệt hạch là không ñúng?
A. Sự phân hạch là hiện tượng một hạt nhân nặng hấp thụ một nơtron chậm rồi vỡ thành hai hạt nhân trung bình
cùng với 2 hoặc 3 nơtron.
B. Phản ứng nhiệt hạch chỉ xảy ra ở nhiệt ñộ rất cao .
C. Bom khinh khí ñược thực hiện bởi phản ứng phân hạch.
D. Con người chỉ thực hiện ñược phản ứng nhiệt hạch dưới dạng không kiểm soát ñược .
Câu 27: Tìm phát biểu sai về hiện tượng quang dẫn và hiện tượng quang ñiện.
A. Công thoát của kim loại lớn hơn công cần thiết ñể bứt electron liên kết trong bán dẫn.
B. Phần lớn tế bào quang ñiện hoạt ñộng ñược với ánh sáng hồng ngoại.
C. Phần lớn quang trở hoạt ñộng ñược với ánh sáng hồng ngoại.
D. Chỉ có tế bào quang ñiện có catốt làm bằng kim loại kiềm mới hoạt ñộng ñược với ánh sáng khả kiến.
Câu 28: Tìm phát biểu sai về sự tạo thành quang phổ vạch của hiñrô.
A. Các vạch trong dãy Lyman ñược hình thành khi electron chuyển về quỹ ñạo K.
B. Các vạch trong dãy Balmer ñược hình thành khi electron chuyển về quỹ ñạo N.
C. Các vạch trong dãy Paschen ñược hình thành khi electron chuyển về quỹ ñạo M.
D. Trong dãy Balmer có bốn vạch Hα , Hβ , Hγ , Hδ thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy.
Câu 29: Các bức xạ trong dãy Paschen thuộc dãy nào của thang sóng ñiện từ ?
A. Tử ngoại
Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt

Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12

- Trang | 3 -

Tài liệu học tập chia sẻ

Tổng hợp lí thuyết Vật lí.

B. Hồng ngoại
C. Ánh sáng khả kiến.
D. Một phần ở vùng hồng ngoại, một phần ở vùng nhìn thấy.
Câu 30: Một mạch dao ñộng gồm cuộn cảm thuần có ñộ tự cảm Lvà một tụ ñiện có ñiện dung C thực hiện dao ñộng
tự do không tắt. Giá trị cực ñại của hiệu ñiện thế giữa hai bản tụ ñiện bằng Uo. Giá trị hiệu dụng của cường ñộ dòng
ñiện trong mạch là
A. I = U 0

C
.
2L

B. I = U 0

L
.
C

U0

D. I = U 0 LC.
.
LC
Câu 31: Trong mạch dao ñộng LC, cứ sau những khoảng thời gian t0 như nhau thì năng lượng trong cuộn cảm và
trong tụ ñiện lại bằng nhau. Chu kì dao ñộng riêng của mạch là
A. 2t0
B. 4t0
C. 1/2t0
D. 1/4t0
Câu 32: Phát biểu nào sau ñây là sai khi nói về năng lượng của dao ñộng ñiện từ trong mạch dao ñộng LC lí tưởng?
A. Năng lượng ñiện từ biến thiên tuần hoàn với tần số gấp ñôi tần số dao ñộng riêng của mạch.
B. Năng lượng ñiện trường trong tụ ñiện và năng lượng từ trường trong cuộn dây chuyển hóa lẫn nhau.
C. Cứ sau thời gian bằng 1/4 chu kì dao ñộng, năng lượng ñiện trường và năng lượng từ trường lại bằng nhau.
D. Năng lượng ñiện trường cực ñại bằng năng lượng từ trường cực ñại.
Câu 33: Kết luận nào sau ñây về mạch dao ñộng ñiện từ lí tường là không ñúng ?
A. Năng lượng ñiện từ biến thiên cùng tần số với cường ñộ dòng ñiện trong mạch
B. Cường ñộ dòng ñiện trong cuộn dây biến thiên cùng tấn số với hiệu ñiện thế hai ñầu tụ ñiện
C. ðiện tích trên hai bản tụ biến thiên cùng tần số với hiệu ñiện thế hai ñầu cuộn dây.
D. Năng lượng ñiện của tụ ñiện biến thiên cùng tần số với năng lượng từ của cuộn dây
Câu 34: Phát biểu nào sau ñây là sai khi nói về ánh sáng trắng và ánh sáng ñơn sắc:
A. Ánh sáng trắng là tập hợp của vô số các ánh sáng ñơn sắc khác nhau có màu biến thiên liên tục từ ñỏ ñến tím.
B. Chiết suất của chất làm lăng kính là giống nhau ñối với các ánh sáng ñơn sắc khác nhau.
C. Ánh sáng ñơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi ñi qua lăng kính
D. Khi các ánh sáng ñơn sắc ñi qua một môi trường trong suốt thì chiết suất của môi trường ñối với ánh sáng ñỏ là nhỏ
nhất, ñối với ánh sáng tím là lớn nhất.
Câu 35: Chọn câu sai:
A. Ánh sáng trắng là tập hợp gồm 7 ánh sáng ñơn sắc:ñỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím
B. Ánh sáng ñơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi qua lăng kính.
C. Vận tốc của ánh sáng tùy thuộc môi trường trong suốt mà ánh sáng truyền qua.
D. Dãy cầu vồng là quang phổ của ánh sáng trắng.
Câu 36: Phát biểu nào sau ñây là không ñúng?
A. Trong máy quang phổ, ống chuẩn trực có tác dụng tạo ra chùm tia sáng song song.
B. Trong máy quang phổ, buồng ảnh nằm ở phía sau lăng kính.
C. Trong máy quang phổ, lăng kính có tác dụng phân tích chùm ánh sáng phức tạp song song thành các chùm sáng
ñơn sắc song song.
D. Trong máy quang phổ, quang phổ của một chùm sáng thu ñược trong buồng ảnh luôn là một dải sáng có màu cầu
vồng.
Câu 37: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng trắng của I-âng trên màn quan sát thu ñược hình ảnh giao thoa là
A. một dải ánh sáng chính giữa là vạch sáng trắng, hai bên có những dải màu.
B. một dải ánh sáng màu cầu vồng biến thiên liên tục từ ñỏ ñến tím.
C. tập hợp các vạch sáng trắng và tối xen kẽ nhau.
D. tấp hợp các vạch màu cầu vồng xen kẽ các vạch tối cách ñều nhau.
Câu 38: Phát biểu nào sau ñây là sai khi nói về ánh sáng trắng và ánh sáng ñơn sắc.
A. Ánh sáng trắng là tập hợp của vô số ánh sáng ñơn sắc có màu biến thiên liên tục từ ñỏ ñến tím.
B. Chiết suất của chất làm lăng kính ñối với ánh sáng ñơn sắc khác nhau có trị số như nhau.
C. Ánh sáng ñơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi qua lăng kính.
Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt

C. I =

Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12

- Trang | 4 -

Tài liệu học tập chia sẻ

Tổng hợp lí thuyết Vật lí.

D. Khi ánh sáng ñơn sắc ñi qua một môi trường trong suốt thì chiết suất của mơi trường ñối với ánh sáng ñỏ là nhỏ nhất, ñối
với ánh sáng tím là lớn nhất.
Câu 39: Một chất ñiểm dao ñộng ñiều hòa. Khi chất ñiểm ñi qua vị trí cân bằng thì
A. gia tốc và vận tốc không ñổi chiều.
B. gia tốc ñổi chiều, vận tốc không ñổi chiều.
C. gia tốc và vận tốc ñổi chiều.
D. vận tốc ñổi chiều và li ñộ tăng.
Câu 40: ðể thu ñược quang phổ vạch hấp thụ thì
A. nhiệt ñộ của ñám khí hay hơi hấp thụ phải lớn hơn nhiệt ñộ của nguồn sáng trắng.
B. nhiệt ñộ của ñám khí hay hơi hấp thụ phải nhỏ hơn nhiệt ñộ của nguồn sáng trắng.
C. nhiệt ñộ của ñám khí bay hơi hấp thụ phải bằng nhiệt ñộ của nguồn sáng trắng.
D. áp suất của ñám khí hấp thụ phải rất lớn.
Câu 41: Phát biểu nào sau ñây là không ñúng?
A. Vật có nhiệt ñộ trên 30000C phát ra tia tử ngoại rất mạnh.
B. Tia tử ngoại không bị thuỷ tinh hấp thụ.
C. Tia tử ngoại là sóng ñiện từ có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng ñỏ.
D. Tia tử ngoại có tác dụng nhiệt.
Câu 42: Chọn câu không ñúng?
A. Tia X có khả năng xuyên qua một lá nhôm mỏng.
B. Tia X có tác dụng mạnh lên kính ảnh.
C. Tia X là bức xạ có thể trông thấy ñược vì nó làm cho một số chất phát quang.
D. Tia X là bức xạ có hại ñối với sức khoẻ con người.
Câu 43: Chọn câu sai trong các câu sau:
A. Các vật rắn, lỏng, khí (có tỉ khối lớn) khi bị nung nóng ñều phát ra quang phổ liên tục.
B. Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố khác nhau thì khác nhau.
C. ðể thu ñược quang phổ hấp thụ, nhiệt ñộ của ñám khí hay hơi hấp thụ phải lớn hơn nhiệt ñộ của nguồn sáng phát
ra quang phổ liên tục.
D. Dựa vào quang phổ liên tục ta có thể xác ñịnh ñược nhiệt ñộ của vật phát sáng.
Câu 44: Chọn câu sai trong các câu khi nói về năng lượng trong dao ñộng ñiều hòa:
A. Khi ñộng năng tăng thì thế năng giảm.
B. Khi vật dñ ở vị trí cân bằng thì ñộng năng của hệ lớn nhất.
C. Khi vật dñ ñang chuyển về vị trí cân bằng thì thế năng của vật ñang tăng.
D. Khi vật ở vị trí biên thì thế năng của hệ lớn nhất.
Câu 45: Một vật nhỏ dao ñộng ñiều hòa theo một trục cố ñịnh. Phát biểu nào sau ñây ñúng?
A. Quỹ ñạo chuyển ñộng của vật là một ñường thẳng.
B. Lực kéo vế tác dụng với lực không ñổi
C. Quỹ ñạo chuyển ñộng của vật là một ñường hình sin
D. Li ñộ tỉ lệ với thời gian dao ñộng

Giáo viên: ðặng Việt Hùng
Nguồn :
Hocmai.vn

Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt

Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12

- Trang | 5 -

Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầy
đủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.