Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

35 đề kiểm tra 1 tiết học kỳ 2 môn tiếng việt lớp 5 (2)

045a313548eeb036f5048fe65cfbcb85
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-03-08 15:30:33 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 248 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

1ỀI. th và làm bài p:ọ ậCâu chuy túi khoai tâyệ ềVào bu c, th giáo tôi mang vào nhi túi nh và bao khoai tây th to.ộ ậTh ch rãi gi thích ng ng, khi th oán gi ho không mu tha thầ ườ ứl cho ai, hãy vi tên nh ng ng mình không hay ghét cho vào túi. Ch lúc sau,ỗ ườ ộchi túi nào chúng tôi cũng đã căng ng, khoai tây. Th chí, có ng túi không ch aế ườ ứh khoai, ph thêm túi nh kèm theo.ế ỏSau đó th yêu chúng tôi hãy mang theo bên mình túi khoai tây đó đâu và cầ ứlúc nào trong th gian tu thì mang vào ch ng i, nhà thì mang vào gi ngờ ường th chí khi vui ch cùng bè cũng ph mang theo.ủ ảCh sau th gian ng n, chúng tôi đã th và phi toái vì lúc nàoỉ ềcũng có túi khoai tây ng kè kè bên nh. Tình tr ng này còn khi nh ng khoaiộ ủtây th a, c. Cu cùng, chúng tôi quy nh xin th cho qu ng ch khoai tâyắ ướ ỗy đi và th th nh nhàng, tho mái trong lòng.ấ ảLúc y, th giáo chúng tôi nói: “Các em th không, lòng oán gi hay thù ghétấ ậng khác đã làm cho chúng ta th ng và kh Càng oán ghét và không tha th cho ng iườ ườkhác, ta càng gi gánh ng khó ch mãi trong lòng. Lòng tha, thông nh ng iữ ỗl ng khác không ch là món quà quý giá ta trao ng ng i, mà nó còn là mónầ ườ ườ ộquà chúng ta dành ng thân mình .”ố ảL Th Luy nạ ệKhoanh tròn vào ch cái tr câu tr đúng:ữ ướ ờ1. Th giáo mang tíu khoai tây làm gì?ầ ểa. cho liên hoan.ể ớb. giáo cho bài lòng tha.ể ịc. cho môn sinh c.ể ọ2. Túi khoai tây đã gây ra đi gì phi toái?ề ềa. Đi đâu cũng mang theo túi khoai tây kè kè phi toái.ềb. Các khoai tây th a, c.ủ ước. hai trên.ả3. Theo th giáo, vì sao nên có lòng tha, thông ng khác?ầ ườa. Vì oán gi hay thù ghét ng khác không mang đi gì mà ch gây thêm phi nậ ườ ềtoái cho chúng ta.b. Lòng tha, thông nh ng ng khác không ch là món quà quý giáị ườ ỉđ ta troa ng ng i, mà đó còn là món quà chúng ta dành ng nể ườ ảthân mình.c. hai trên.ả4. Cách giáo th giáo có đi gì thú ?ụ ịa. Th mang khoai tây mà không nào ph mua.ầ ảb. Th không ai ph tha th nh ng ng hình nh nh ng khoai tây th a, th đãầ ầgiúp hi ra giá tr tha th lòng tha và thông ng iả ườkhác.c. Th không cho làm bài vào mà vi lên khoai tây.ầ ế5. Câu chuy mu nói em đi gì?ệ ềa. Con ng ng ph bi tha th cho nhau.ườ ứb. Con ng ng ph bi th ng yêu nhau.ườ ươc. Con ng ng ph bi chia cho nhau.ườ ẻII. Luy và câu:ệ ừ1. nào sau đây có ba ph ti ng?ừ ếa. ta b. oán c. nơ2. Trong ba ph ti ng, ph nào có th không có?ộ ểa. b. Thanh c. Âm uầ ầ3. ph âm ti ng “quà” là gì?ộ ếa. b. qu c. hai trênả4. ph ti ng “oán” là gì?ộ ếa. oa b. an c. oan5. Ti ng a” có nh ng ph nào ?ế ậa. Âm a”, “a” thanh ngang.ầ ầb. Âm a”, a”, không có thanh.ầ ưc. Không có âm u, n“ a”, thanh ngang.ầ ưIII. th văn c:ả ọTrong câu chuy trên, ng th giáo có nói: ườ “Lòng tha, thông nh ng mị ầc ng khác không ch là món quà quý giá ta trao ng ng i, mà nó còn là món quàủ ườ ườ ột chúng ta dành ng thân mình. ”ố ảTheo em, vì sao th giáo cho ng tha th chính là món quà dành ng cho chính nầ ảthân chúng ta? Em hi nói th giáo có nghĩa gì?ể ầIV. làm văn:ậEm hãy Câu chuy túi khoai tây ng th giáo.ể ầĐ 2ỀI. th và làm bài p:ọ ậS CHIA BÌNH DỰ Ị“ Đôi khi ch nh cũng có th làm thay iộ ổHo nên khác bi cho cu ng ng khác.”ặ ườTôi ng hàng đi mua tem th Ngay sau tôi là ng ph haiứ ườ ớđ con còn nh Hai nh khóc lóc, không ch ng yên trong hàng. Bà trông cũng tứ ệm và nh ch nhác nh tr Th th tôi li nh ng ch tôi cho bà. Bà tôi iỏ ườ ồv vã lên.ộ ướNh ng tôi thì đi đóng a. Khi đó tôi th th mình và iư ượ ốh vì đã nh ng ch cho ng khác. Ch ng ph quay sang tôi nói: “Tôi th áiậ ườ ườ ườ ấng i! Ch vì nh ng ch cho tôi mà cô khó khăn nh y. Cô bi không, hôm nay tôiạ ườ ếkhông phi thanh toán ti gas, thì công ti đi và gas ngu gia đìnhử ưở ủtôi.”Tôi ng ng i, không ng ng ch gi ng hành ng nh ng ch mình, tôiữ ườ ườ ủđã giúp ng ph và hai tr qua đêm giá rét. Tôi kh đi ni vuiườ ượ ềtrong lòng. Tôi không còn có giác khó ch khi nghĩ vi ph lái xe đi n, tìm chả ỗđ xe và ng hàng mà thay vào đó là giác thanh th n, ph ch n.ậ ấK ngày hôm đó, tôi nh quan tâm mình ng có giá tr nh thể ượ ườ ếnào. Tôi bi quên mình đi và bi chia ng khác vì tôi nh ra đôi khi ch chắ ườ ỉnh bình mình cũng có th làm lòng, làm thay ho nên khácc bi và nghĩaỏ ệcho cu ng ng khác.ộ ườ Ng KhánhọKhoanh tròn vào ch cái tr câu tr đúng:ữ ướ ờ1.Vì sao nhân “tôi” trong câu chuy nh ng ch hàng cho con ng ph nậ ườ ườ ữđ ng sau?ứa. Vì th mình ch m.ấ ắb. Vì ng ph trình bày lí do mình và xin nh ng ch .ườ ượ ườ ỗc. Vì th hoàn nh con ng ph th đáng th ng.ấ ườ ươ2. Sau khi nh ng ch vì sao nhân “tôi” th mình và n?ườ ậa. Vì th con không mình.ấ ơb. Vì th mãi không mình.ấ ược. Vì đi ch làm vi con ng ph là đóng a.ư ườ ử3. Vi gì ra khi nhân “tôi kh đi ni vui trong lòng”?ệ ềa. Vì bi ng vi làm mình đã giúp cho gia đình tránh đêm đông giá rét.ế ượ ộb. Vì đã mua tem th .ượ ưc. Vì đã không ph quay đi vào ngày hôm sau.ả ệ4. Câu chuy mu nói em đi gì?ệ ềa. ph bi quan tâm, chia giúp ng khác.ầ ườb. Mu ng khác quan tâm, ph bi quan tâm giúp ng khác.ố ượ ườ ườc. Giúp ng khác tr n.ỡ ườ ượ ơII. Luy và câu:ệ ừ1.D hai ch trong đo văn sau có tác ng gì ?ấ ụCh ng ph quay sang tôi nói: “Tôi th ái ng i! Ch vì nh ng ch cho tôi màợ ườ ườ ỗcô khó khăn nh y. Cô bi không, hôm nay tôi không phi thanh toán ti gas, thìạ ềcông ti đi và gas ngu gia đình tôi.”ệ ưở ủa. Báo hi ph ng sau hai ch là nói tr ti nhân t.ệ ậb. Báo hi ph câu ng sau hai ch là gi thích cho ph ng tr nó.ệ ước. hai trên.ả2. Các có trong ngo có th đi vào ch tr ng nào trong đo văn sau:ụ ạK ngày hôm đó, tôi nh c………… ng có giá tr nh th nào. Tôi tể ượ ườ ắđ u…………và …………….. vì tôi nh ra đôi khi ch ………………… mình cũng có thầ ểlàm …………, làm……………… ho nên khácc bi và ………………………………c tặ ộng khác.ườ(s quan tâm mình; bi quên mình đi; bi chia ng khác; ch nh bình mự ườ ấlòng; thay i; nghĩa cho cu ng)ổ ố3. dung câu chuy trên phù câu ng nào đây?ộ ướa. hi lành.Ở ặb. cây làm ch ng nên nonộ ẳBa cây ch nên hòn núi cao.ụ c. Th ng ng nh th th ng thân.ươ ườ ươIII. th văn c:ả ọTrong câu chuy trên, nhân “tôi” nói ng mình đã bi “quên mình đi”, em hi đi đó cóệ ềý nghĩa gì?IV. làm văn ậEm hãy câu chuy trên ng ng ph có con nh .ể ườ ỏĐ 3ỀI. th và làm bài p:ọ ậT lòng th ngấ ặNgày tôi lái xe ông ch đi tham bu quan tr ng thành ph khác.ọ ốTrong lúc ngh gi ng, bé đang ch quanh hi kì kéo vây quanh, ng mỉ ườ ắnghía và mó chi xe sang tr ng. Th bé trong nhóm đi cà nh vì chân, ông chờ ủli ra kh xe, ch bé và i:ề ướ ỏ- Cháu có mu đôi chân lành bình th ng không?ố ượ ườ- Ch ch là mu Nh ng sao ông cháu nh th bé ng nhiên tr sắ ướ ựquan tâm ng xa .ủ ườ ạ…Chi hôm đó, theo ông ch tôi đã gia đình bé có đôi chân tề ậnguy y.ề ấ- Chào ch tôi lên ti ng tr c. Ch có ph là cháu Giêm –mi không Tôi đây đị ướ ểxin phép ch cho chúng tôi Giêm –mi đi ph thu đôi chân cháu tr bình th ng.ị ườ- Th đi ki ông là gì? này ch ng có ai có gì cho không Giêm –mi nghiế ẹng nói.ờTrong ti ng ng sau đó, tôi kiên nh gi thích chuy và tr câuầ ọh hai ch ng. Cu cùng hai ng ng cho Giêm –mi ph thu t.ỏ ườ ậK qu cu cùng p. Đôi chân Giêm –mi đã kh nh và lành tr i. Giêmế ạ–mi cho tôi nghe tr thành doanh nhân thành công và giúp nh ng ng cóể ướ ượ ườhoàn nh không may nh u.ả ậV sau, bé Giêm –mi may tr thành nhà kinh doanh thành nh mề ướ ơc mình. khi qua i, theo tôi bi t, Giêm –mi không bi ai là ng đã giúp ông ch aủ ườ ữb nh đó… Nhi năm trôi qua, tôi luôn ghi nh ông ch đã nói tôi “Cho đi mà khôngệ ốc ph nh là ni vui lâu dài ”.ầ Bích Th yủKhoanh tròn vào ch cái tr câu tr đúng:ữ ướ ờ1. bé trong câu chuy đi không may gì?ậ ềa. chân.ị ởb. ng.ị ặc. khi th .ị ị2. Ông ch đã làm gì cho bé?ủ ậa. Cho ti có làm ăn buôn bán.ậ ốb. nhà ch nh cho u.ế ậc. Nói ng lái xe riêng nhà thuy ph cha và bé đi ch nh.ớ ườ ệ3. sao ông ch ng lái xe riêng mình làm vi đó?ạ ườ ệa. Vì ông không có th gian.ờb. Vì ông không mu gia đình ng giúp bi mình.ố ườ ượ ếc. Vì ông ng xu hi n.ạ ệ4. Câu chuy mu nói em đi gì?ệ ềa. Hãy giúp ng khác cách th ng mà không đòi ph n.ỡ ườ ượ ơb. Hãy giúp ng khác mình giàu có.ỡ ườ ếc. Hãy giúp các tr em nghèo, nh t.ỡ ậII. Luy và câu:ệ ừ1. Ghi các n, ph trong đo văn sau:ạ ạNgày tôi lái xe ông ch đi tham bu quan tr ng thành ph khác.ọ ốTrong lúc ngh gi ng, bé đang ch quanh hi kì kéo vây quanh, ng mỉ ườ ắnghía và mó chi xe sang tr ng.ờ ọ2. Tìm tr ti và gián ti trong đo văn sau:ờ ạ- Chào ch tôi lên ti ng tr c.- Ch có ph là cháu Giêm –mi không Tôi đây đị ướ ểxin phép ch cho chúng tôi Giêm –mi đi ph thu đôi chân cháu tr bình th ng.ị ườ- Th đi ki ông là gì? này ch ng có ai có gì cho không Giêm –mi nghiế ẹng nói.ờ3. Chuy gián ti trong đo văn sau thành tr ti p:ể ếB tôi lái xe Giêm –mi nhà. Trên ng đi, Giêm –mi cho tôi nghe cố ườ ướ ượtr thành doanh nhân thành công và giúp nh ng ng có hoàn nh không may nh u.ở ườ ậ4. Chuy tr ti trong đo văn sau thành gián ti p:ể ếTh bé trong nhóm đi cà nh vì chân, ông ch li ra kh xe, chấ ướ ỗc bé và i:ậ ỏ- Cháu có khó khăn nhi đôi chân nh th không?ặ ế- Cháu ch ch ch chút xíu so các thôi. bé đáp.- Nh ng cháu cũng quen i.ỉ ồ- Cháu có mu đôi chân lành bình th ng không?ố ượ ườ- Ch ch là mu Nh ng sao ông cháu nh th bé ng nhiên tr sắ ướ ựquan tâm ng xa .ủ ườ ạIII. làm văn:ậ1. Em hãy câu chuy trên ng bé Giêm- mi.ể ậ2. Em hãy thay bé Giêm –mi vi th ng ng đã giúp mình.ờ ườ ỡĐ 4ỀI. TH VÀ LÀM BÀI P:Ọ ẬHAI CHI HUY CH NGẾ ƯƠT Ô-lim –píc dành cho ng khuy t, sinh tên Giôn, 14 tu i, iạ ườ ộch ng Đaoứ *) nên nhìn không rõ. Giôn đăng kí ch môn 400 mét.ắ ạVào ngày thi, sau khi đăng kí nh ng ch và hi u, thì kính Giôn bi t,ể ườ ấnh ng ta nói quy tâm:ư ế- Em ng giàng huy ch ng vàng.ẽ ươKhi có tín hi xu phát, Giôn đã kh t. nhiên ng viên khác ch nệ ấvào ng đua Giôn khi em không nhìn th ng ch và ngã vào khu đá dăm bên nhườ ườ ạđ ng đua.ườTh nh ng Giôn đã ng ng y, nheo nhìn ng đua và ti ch dù chân tráiế ượ ườ ạkh khi ng vì đau. ti ch qua khúc cua cách Khi ng viênậ ộcu cùng, Giôn tr chân và ngã. khá lâu. Nh ng Giôn ng ng y. Lúc này,ố ượ ượ ậs ch Giôn đã gi đi nhi u, chân tay run y, ng đi vì ki c. Khiứ ườ ứch còn cách đích kho ng 10 mét, ngã a.ỉ ữB ng nhiên, Giôn ng ch đích:ỗ ạ- Giôn! đây, con có nghe th ti ng không?ẹ ẹM cho kh yu tay, đang tr và máu, Giôn kh kh nh ti phíaặ ướ ềv ch đích, ng theo ti ng ng .ạ ướ ườ ẹ- Phía này, con yêu i! i.ơ ọG ng trông ng và vui ng lên khi băng qua ch đích và ngã vào vòngươ ướ ạtay âu .ế ẹGiôn đã không chi th ng trên ng đua nh ng ni tin chi th ng đã cháy ng, sángế ườ ỏtrong u. Giôn th ng đáng nh cùng lúc hai huy ch ng lĩnh và ni tin; huyậ ươ ộch ng khác cho quy tâm tuy không bao gi cu .ươ Thanh Tâm( *) ch ng Đao (Down): ch ng làm nh ng trí tu ng, ngôn ng ,…c conộ ưở ủng i.ườKhoanh tròn vào ch cái tr câu tr đúng:ữ ướ ờ1. bé Giôn trong câu chuy tham gia thi môn th thao nào?ậ ểa. Ch vi dã. b. Ch 400 mét. C. Ch 1000 mét.ạ ạ2. đã ph ro gì khi chu thi u?ậ ấa. kính. b. kém t. c. mu n.ậ ộ3. bé ngã trong khi ch đua?ậ ạa. b. Hai n. c. Ba n.ộ ầ4. đã làm th nào có th đúng đích?ậ ềa. Nhìn vào hai ch tr ng ng ch đua ch cho đúmg.ạ ườ ạb. Nghe theo ch hu luy viên.ự ệc. Nghe theo ti ng ch đích.ế ạ5. Câu chuy mu nói em đi gì?ệ ềa. th n, chu kĩ ng tr khi thi u.ầ ưỡ ướ ấb. quy tâm thi cùng.ầ ếc. có lĩnh ni tin và quy tâm th hi vi mình đã ra.ầ ềII. LUY VÀ CÂU:Ệ Ừ1. Nhóm nào sau đây toàn là ghép:ừ ừa. ng viên, ng ch y, sàng, cu thi, tín hi u, xu phát.ậ ườ ấb. trí, vòng cua, ng viên, ng, đua, ng ch y, hãi.ị ườ ườ ợc. lo ng cho ng, khu c, đá dăm, ng đua, cu thi, xu phát.ạ ườ ấ2. Nhóm nào sau đây toàn láy?ừa. ng đua, ti c, kh khi ng, cu cùng, lo ng.ườ ắb. y, kh khi ng, ng âu m, đám đông, khó khăn, đau n.ẩ ớc. kh khi ng, ng lo ng, khó khăn đau n.ậ ớ3. các láy có trong đo văn sau vào nhóm thích p:ế ợCác ng viên đã vào ng ch sàng cho cu thi. Khi có tín hi xu phát, Giônậ ườ ấđã kh t. nhiên ng viên khác ch vào ng đua Giôn khi emở ườ ếkhông nhìn th ng ch và ngã vào khu đá dăm bên nh ng đua.ấ ườ ườTh nh ng Giôn đã ng ng y, nheo nhìn ng đua và ti ch dù chân tráiế ượ ườ ạkh khi ng vì đau. ti ch qua khúc cua cách Khi ng viênậ ộcu cùng, Giôn tr chân và ngã. khá lâu.ố ượ ằa. láy có hai ti ng gi ng nhau âm u.ừ ầb. láy có hai ti ng gi ng nhau n.ừ ầIII. LÀM VĂN:Ậ1. Em hãy ghi nh ng vi chính trong câu chuy Hai chi huy ch ng. Chu vi chínhạ ươ ệđ là gì?ượ ọ2. Em hãy đo truy lúc Giôn vào cu thi khi thúc ng béể ướ ậGiôn.Đ 5ỀI. TH VÀ LÀM BÀI P:Ọ ẬTH CÁC THIÊN TH NƯ ẦTh các Thiên th n!ư ầĐêm nay, đây, con đã th các Thiên th trên cao kia, sáng nh trên tr i. Conở ờđã th các Thiên th đùa vui thiên đàng xanh th không may lo bu ng tr nấ ướ ầth .ếNh ng th các Thiên th n, cũng ngay đêm nay thôi, tr gian này, các Thiên th có nhìnư ầth không, nh ng ph n, nh ng nh còn ng trĩu đau bu n. Con xin các Thiên th hãy tấ ộl xu ng đây và bên nh ng con ng nh y, nh ng bè cùng trang con vàầ ườ ớnh ng em bé th ngây con.ữ ủCon xin Thiên th Hòa Bình hãy ru yên gi ng chi tranh, bao bè, em nh cáchầ ơxa con ng yên bình nh con, hành vui ch không ph ngày ngày lo ti ng bom,ượ ượ ếti ng n.ế ạCon xin Thiên th Tình Th ng hãy gõ chi đũa th Ng vào trái tim ng hầ ươ ườ ườ ọhi tr th và thêm lòng yêu th ng con tr không còn nh ng ng nh con ph lao ngể ươ ườ ộv nh hay súng ra chi tr n, hay i, gh nh trong nh ng gia đình khôngấ ữh nh phúc.ạCon xin Thiên th Tình Yêu hãy hàn tình yêu các ông bà nh ng em bé aầ ủcon ng mái gia đình nh phúc, không còn nh lang thang nay đây mai đó đêm đêmượ ướ ảmàn tr chi đói rét và bi bao hi nguy rình p.ờ ậVà cu cùng con xin Thiên th hãy ng cho em bé trên trái này ngôi saoố Ướ ộxanh trong chi gi ng vô vàn nh ng ngôi sao Ng i, nh ng nh bé, gi vàế ườ ướ ịh nhiên tr th thành hi th c.ồ ựC nh ng làn gió ng đã mang giúp lá th này cho các Thiên th n.ả Ngô Th Hoài ThuịKhoanh tròn ch cái tr câu tr đúng:ữ ướ ờ1.Trong th Hoài Thu đã xin Thiên th Hòa Bình đi gì?ư ềa. Hàn tình yêu nh ng ông bà .ắ ẹb. Hi tr th và thêm lòng yêu con tr .ể ẻc. Ru yên gi ng chi tranh.ấ ế2. Xin Thiên th Tình Th ng đi gì?ầ ươ ềa. Nh ng em bé ng mái nh phúc.ữ ượ ướ ạb. Tr em không còn ph lao ng nh c; không súng ra chi tr hay i,ẻ ủgh nhtrong nh ng gia đình không nh phúc.ẻ ạc. ng cho em bé ngôi sao xanh.ặ ộ3. Còn Thiên th xin đi gì?ở Ướ ềa. Nh ng nh bé, gi và nhiên tr th thành hi th c.ữ ướ ựb. Nh ng em nh ng yên bình, hành vui ch không ph ngày ngày lo ti ng bom,ữ ượ ượ ếti ng n.ế ạc. Gõ chi đũa th vào trái tim ng n.ế ườ ớ4. Thiên th Tình Yêu, đi xin đó ra sao?ế ầa. Xu ng tr gian và bên nh ng con ng nh.ố ườ ạb. Nh ng em bé con ng mái gia đình nh phúc, không còn nh lang thang nayữ ượ ướ ảđây mai đó đêm đêm màn tr chi đói rét và bi bao hi nguy rình p.ờ ậc. Mang lá th này cho các Thiên th n.ư ầ5. nh ng đi Hoài Thu xin các Thiên th nh đích gì?ấ ụa. Làm cho tr nh tr nên giàu có.ẻ ởb. Làm cho tr em tr nên thông minh, gi i.ẻ ỏc. Làm cho tr em ng nh phúc.ẻ ượ ạII. LUY CÂU:Ệ Ầ1. ch các ch trong đo văn sau các đó vào nhóm thích p.ạ ướ ợCon xin Thiên th hãy ng cho em bé trên trái này ngôi sao xanh trongầ Ướ ộchi gi ng vô vàn nh ng ngôi sao Ng i, nh ng nh bé, gi và nhiên aế ườ ướ ủm tr th thành hi th c.ọ ự- ch ng i:ừ ườ- ch t:ừ ậ- ch khái ni m:ừ ệ- ch :ừ ị2. Tìm danh ch khái ni trong các danh in đâm đây:ừ ướNh ng th các Thiên th nầ cũng ngay đêm nay thôi, tr gianầ này, các Thiên th có nhìnầth không nh ng ph nố nh ng nh iả còn ng trĩu đau bu n.ặ ồIII. LÀM VĂN:Ậ1. Em hãy trong các thiên th vi th tr Hoài Thu.ượ ạ2. Ngoài Thiên th mà Hoài Thu đã th em hãy vi đo th cho các thiên th nố ầkhác nói lên nh ng mong riêng em.ể ướ