Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

308 Câu hỏi trắc nghiệm sinh học lớp 9

62363734646561306438313535323136353337353230643539306462383338623336383233363338393334366461306362306464356630343161323330376532
Gửi bởi: Nguyễn Thúy Hòa vào 02:53 PM ngày 4-03-2016 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 2517 | Lượt Download: 100 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TRẮC NGHIỆM Môn: Sinh Phát biểu không đúng chức năng truyền vấn? (chương Chẩn đoán. khuyên quan bệnh truyền. Cung thông tin. Điều tật, bệnh truyền. Những người quan huyết thống trong vòng không được nhau? (chương đời. đời. tuổi không sinh con? (chương Trên Nguyên nhân nhiễm trường, tăng người bệnh, truyền (chương Khói thải công nghiệp. rừng phòng người chất phóng chất trong nhiên hoặc người Nguồn dịch bệnh. Bệnh bạch tạng định. chồng bình thường kiểu phần trăm bệnh bạch tạng (chương 25%. 50%. 75%. 100%. Ngành truyền chức năng chẩn đoán, cung thông khuyên liên quan bệnh truyền được (chương truyền khỏe. truyền nhân hoạch đình…….. truyền vấn. truyền tương nhân loại. Những trường không phải nguyên nhân bệnh, truyền người? (chương trong phạm Người trên tuổi sinh uống thiếu chất Sống trường nhiễm nặng phóng chất không sinh tuổi ngoài (chương sinh ngoài tuổi bệnh, truyền không phát triển Chăm người đứng tuổi không chịu đựng sinh ngoài tuổi 100% sinh bệnh truyền chọn trong sau: không gần? (chương thoái giống biến biểu hiện kiểu hình phạm Luật nhân đình chứng sinh Điều không đúng truyền luật nhân đình? (chương sinh tuổi công giảm thiểu sinh bệnh người quan huyết thống trong vòng nhau năng tăng thoái giống tuổi người được (hay chồng) nhiều nhiều chồng bằng trong truyền chức năng (chương Giúp chẩn đoán, phát hiện bệnh truyền, nguyên nhân, cách phòng chữa bệnh. Giúp khắc phục những bệnh, truyền Chẩn đoán, cung thông khuyên liên quan bệnh truyền phòng Luật nhân đình Chọn trong những điền trống trong câu: truyền việc biến được biểu hiện trên đồng hợp”. (chương Trội Chậm Nhanh Công nghệ ngành thuật (chương trình dụng truyền trong bào. trình xuất quan hoàn chỉnh. trình nuôi hoặc quan hoặc hoàn chỉnh. xuất trồng hoàn chỉnh. Trong công đoạn công nghệ bào, người tách hoặc mang nuôi trong trường nhân tạo: (chương hoàn chỉnh. quan hoàn chỉnh. sẹo. hoàn chỉnh. trồng trong thời gian ngắn xuất, người tách phận nuôi trên trường dinh dưỡng trong nghiệm? (chương 31/mức độ1) phân sinh. Trong công nghệ bào, người dùng nhân kích thích phân thành quan hoặc hoàn chính? (chương ngoại. Xung điện. Hoocmôn sinh trưởng. chọn trong câu: nghĩa việc dụng nhân giống tính trong nghiệm trồng (chương Giúp nhân nhanh giống trồng xuất Giúp giống nhiều điểm sạch bệnh, đồng tính giống Giúp nhiều biến Giúp nguồn thực hiếm nguy tuyệt chủng Nhân tính động những triển vọng nào? (chương /bài Nhân nhanh nguồn động hiếm nguy tuyệt chủng nhân nhanh giống nuôi nhằm xuất giống nuôi nhiều tính quan tạng động được chuyển người giống năng suất cao, miễn dịch tăng nhanh lượng xuất, người dụng phương pháp nào? (chương nhân giống biến dòng xôma Sinh tính biến Trong dụng truyền học, Đôli phẩm phương pháp: (chương biến Nhân tính biến dòng xôma Sinh tính nhận được non, quan hoặc hoàn chỉnh hoàn toàn giống gốc, người phải thực hiện (chương Công nghệ Công nghệ sinh Công nghệ thuật Người tách phân sinh đỉnh sinh trưởng hoặc non) nuôi trong trường sẹo? (chương trường nhiên trường dinh dưỡng trong nghiệm trường nhân nhiên trường dinh dưỡng trong vườn chọn phương sai: Phương pháp nhân giống trồng nhân tính động nhiều việt nhân giống tính bằng cách: giâm, chiết, ghép. (chương giống nhiều biến Sạch bệnh Nhân nhanh nguồn hiếm Trong tháng khoai được 2000 triệu giống trồng dụng lĩnh công nghệ nào? .(chương Công nghệ chuyển Công nghệ Công nghệ chuyển nhân chuyển phôi Công nghệ sinh trường Trong thuật gen, được hình thành bởi: (chươngVI độ2) Phân nhận plasmit đoạn đoạn nhận plasmit đoạn mang truyền đoạn mang thuật (chươngVI độ1) thuật thuật mới. thuật thao chữa hỏng. thuật thao chuyển nhận sang khác.4 thuật thao động ADN, chuyển đoạn mang hoặc loài sang loài nhận truyền Công nghệ (chươngVI độ1) Công nghệ ngành thuật trình dụng thuật Công nghệ ngành thuật trình Công nghệ ngành thuật trình sinh biến Công nghệ ngành khoa nghiên trúc hoạt động Những thành dưới không phải dụng công nghệ gen? (chươngVI chủng sinh trồng biến quan tạng người động động biến gen. Ngành công nghệ dụng sống trình sinh phẩm sinh thiết người ngành :(chươngVI độ2) Công nghệ enzim prôtêin Công nghệ thực động Công nghệ Công nghệ sinh Ngành công nghệ công nghệ mang tính quyết định thành công cuộc cách mạng sinh học? (chươngVI Công nghệ Công nghệ chuyển nhân phôi Công nghệ enzim prôtêin Công nghệ sinh trường Ngành công nghệ xuất phẩm sinh dùng trong chăn nuôi, trồng trọt quản thực phẩm? (chươngVI Công nghệ enzim prôtêin Công nghệ thực động Công nghệ Công nghệ Ngành công nghệ xuất loại axít amin, chất sinh thuốc phát hiện chất độc? (chươngVI Công nghệ enzim prôtêin Công nghệ sinh dược Công nghệ sinh trường Công nghệ thực động Trong khâu sau: Trình đúng thuật gen? (chươngVI Chuyển nhận, điều kiện ghép biểu hiện III. Tách tách phân dùng truyền khuẩn hoặc III, III, III, Hoocmôn được dùng bệnh tháo đường người? (chươngVI Glucagôn Ađrênalin Tirôxin Insulin Trong lĩnh đây: chủng sinh giống trồng biến III. động biến gen5 Trong xuất sống, công nghệ được dụng lĩnh nào? (chươngVI đích việc dụng thuật (chươngVI dụng những kiểu tốt, định giống xuất phẩm hàng trên công nghiệp. trung trội những dùng giống trung những giống công nghệ sinh đang được tiên phát triển? (chươngVI lượng phẩm công nghệ sinh đang trên trường giới công nghệ sinh thực hiện công nghệ khác. thực hiện công nghệ sinh thực hiện công nghệ sinh giản làm. Trong dụng thuật gen. phẩm dụng lĩnh “tạo chủng sinh mới”: (chươngVI Hoocmôn insulin chữa bệnh tháo đường người giống giàu vitamin người tiêu hóa, dùng nuôi trong vòng tháng tuổi trạch trọng lượng năng xuyên (chươngVI hồng ngoại, ngoại. gamma, anpha, bêta ngoại, gamma ngoại, anpha, bêta không năng xuyên (chươngVI gamma ngoại anpha Trong chọn giống thực loại được dùng mầm, nhụy, phấn, nuôi (chươngVI gamma, anpha, bêta ngoại, gamma, anpha hồng ngoại, ngoại, gamma ngoại, gamma, anpha, bêta Trong chọn giống bằng cách biến nhân tạo, loại được dùng sinh vật, phấn? (chươngVI hồng ngoại ngoại bêta Biện pháp không được thực hiện biến bằng nhân học? (chươngVI cuốn bông chất đỉnh sinh trưởng thân cành Tiêm dung dịch chất nhụy Ngâm khô, dung dịch chất nồng thích trong thời gian Ngâm thân cành dung dịch chất nồng thích trong thời gian Trong chọn giống sinh vật, những loại vắcxin phòng bệnh người súc, người chọn: (chươngVI biến chất hoạt tính biến sinh trưởng mạnh biến giảm sống (yếu dạng đầu) biến ngắn thời gian sinh trưởng tăng sinh khối khuẩn, trong chọn giống sinh vật, người chọn: (chươngVI biến giảm sống dạng biến ngắn thời gian sinh trưởng biến chất hoạt tính biến sinh trưởng mạnh nhân dưới thường được dùng bội? (chươngVI Etyl mêtan sunphônat (EMS) Cônsixin Nitrôzô mêtyl (NMU) Nitrôzô êtyl (NEU) cônsixin bội? (chươngVI Cônsixin hình thành thoi phân toàn nhiễm không phân Cônsixin kích thích nhân nhiễm Cônsixin kích thích nhất lưỡng Cônsixin thoi phân nhiễm không phân Người được chủng Pênixilin hoạt tính dạng chọn biến theo hướng dưới đây? (chươngVI Chọn biến chất hoạt tính sinh Chọn biến ngắn thời gian sinh trưởng biến giảm sống biến sinh trưởng mạnh biến không được người dụng trong chọn giống trồng? (chươngVI/ biến thời gian sinh trưởng ngắn, năng suất chất lượng phẩm biến năng kháng được nhiều loại bệnh biến năng chống chịu điều kiện trường biến sống giảm Trong nhân nhân không dụng biến nhân tạo? (chươngVI/ phóng hồng ngoại ngoại nhiệt nhiệt (chươngVI/ nhiệt trường tăng cách ngột nhiệt trường giảm cách ngột tăng hoặc giảm nhiệt trường cách ngột thay nhiệt trường không đáng Người dụng nhân biến nhân nuôi bằng cách (chươngVI Dùng chất nồng thích động Dùng chất nồng thích động Dùng chất nồng thích động Dùng chất nồng thích động tinh hoàn buồng trứng nuôi, phương pháp chọn giống biến được dụng nhóm động thấp, dụng nhóm động (chươngVI/ quan sinh trong thể, chết sinh bằng nhân không nhân biến động động sống mãnh liệt không hưởng nhân biến Nguyên nhân hiện tượng thoái giống giao phấn (Chương /mức giao phấn ngẫu nhiên giữa loài thực khác phấn buộc giữa dòng thuần kiểu khác nhau phấn hiện tượng phấn giữa: Chương /mức khác nhau khác nhau mang kiểu khác nhau trên cùng khác nhau nhưng mang kiểu giống nhau Nguyên nhân hiện tượng thoái giống động Chương /mức giao phối ngẫu nhiên giữa loài động giao phối giữa dòng thuần kiểu khác nhau phân tích Giao phối huyết Chương /mức Giao phối giữa khác giữa cùng kiểu Giao phối giữa kiểu khác nhau Giao phối giữa cùng hoặc giao phối giữa hoặc chúng phấn buộc giao phấn, thường xuất hiện hiện tượng: Chương /mức năng chống chịu điều kiện trường năng suất trước Sinh trưởng phát triển chậm, những tính trạng Sinh trưởng phát triển nhanh, những tính trạng Biểu hiện hiện tượng thoái giống Chương /mức sống sinh trưởng mạnh Năng suất hoạch luôn tăng sống Trong chọn giống trồng, người không dùng phương pháp phấn để:( Chương /mức tính trạng mong muốn dòng thuần Chuẩn việc Giao phối phấn nhiều hiện tượng thoái giống Chương /mức đồng trung những trội Xuất hiện hiện tượng biến biến nhiễm trội phấn buộc giao phấn hoặc giao phối động Chương /mức đồng không đồng giảm tăng đồng tăng giảm đồng tăng không phấn buộc giao phối hiện tượng thoái nhưng được dụng trong chọn giống Chương /mức củng tính trạng mong muốn, dòng thuần giống phần phát triển chăn nuôi trồng trọt biện pháp quan trọng không thiếu trong chăn nuôi, trồng trọt nhiều biến biến điểm không phải đích việc dụng phấn giao phối chọn giống xuất: Chương /mức dòng thuần dùng giống tính chọn giống xuất Củng tính trạng mong muốn Phát hiện loại những khỏi quần loài thực phấn nghiêm ngặt động thường xuyên giao phối không thoái hóa?( Chương /mức chúng những biệt năng những hiện chúng đang mang những đồng không chúng chúng những năng hình thành chúng những loài sinh biệt không chịu phối luật truyền Trường hiện tượng thoái giống Chương /mức chua phấn liên nhiều phấn liên nhiều phấn liên nhiều Chim thường xuyên giao phối xuất phát kiểu 100% trải phấn đồng (F3) Chương /mức 87,5% 18,75% xuất phát kiểu 100% phải trải phấn Chương /mức 12,5% biểu hiện nhất thực hiện phép giữa: (chương khác loài dòng thuần kiểu khác nhau được sinh trên cùng thực hiện giữa dòng thuần mang kiểu khác nhau hiện nhất lai:( Chương /mức kinh (chương nuôi giao phối huyết một, dùng phẩm giữa loài khác nhau dùng giống giữa dòng thuần khác nhau dùng giống giữa dòng thuần khác nhau dùng phẩm Trong chăn nuôi, người dụng phương pháp lai?(chương Giao phối khác dòng kinh trồng người dùng phương pháp đây? (chương phấn khác dòng phân tích biểu hiện (chương Biểu hiện nhất giảm Biểu hiện nhất giảm Biểu hiện nhất giảm Biểu hiện nhất tăng lai, khâu quan trọng tiên (chương khác dòng kinh phân tích dòng thuần Ngày nay, thuật tinh đông lạnh, tinh nhân thuật kích thích nhiều trứng rụng tinh, việc kinh nhiều thuận nuôi đây? (chương Muốn trong trồng trọt phải dùng phương pháp nào? (chương tính nhau Nhân giống tính bằng giâm, chiết, ghép… kinh giữa dòng thuần khác nhau biểu hiện nhất phép đây?(chương AABbDD AABbDD AaBBDD Aabbdd AAbbDD aaBBdd aabbdd aabbdd nước hiện biến dùng thuộc giống trong nước, thuộc giống nhập kinh (chương muốn được nhiều đực, giảm kinh nhập được nhiều năng thích nghi điều kiện hậu, chăn nuôi giống tăng giống giảm kinh tăng giống Phép dưới kinh (chương Việt Mêhicô Việt Trung Quốc chua hồng Việt chua trắng vàng Thanh sten dòng thuần, biểu hiện nhất Chương /mức trạng thái trạng thái đồng trội trạng thái đồng trạng thái đồng trội đồng biểu hiện nhất giảm (chương sau, đồng trội giảm không được biểu hiện sau, đồng trội biểu hiện tính sau, giảm dần, đồng tăng biểu hiện tính sau, giảm dần, đồng trội tăng biểu hiện tính Trong chăn nuôi, người giống đúng sao? (chương Đúng, giống được chọn Đúng, được dòng thuần chủng nhằm được Sai, giao phối thoái giống. Sai, trong không chọn được giống chọn trong chọn giống chương nâng năng suất chất lượng nuôi, trồng giống phần phát triển chăn nuôi, trồng trọt