Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

30 đề thi HSG môn toán lớp 6

96a0ebed9d4a7e679c884dd2a3b4259f
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-02-22 08:36:45 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 263 | Lượt Download: 5 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Tuy thi sinh gi 6ể ớĐ 1ề ốTh gian làm bài 120 phútờCâu (2 đi m) Cho bi th ứ122122323aaaaaAa, Rút bi th cọ ứb, Ch ng minh ng là nguyên thì giá tr bi th tìm câuứ ượ ủa, là phân gi n.ộ ảCâu 2: (1 đi m) Tìm các nhiên có ch ốabc sao cho 12nabc và 2)2(ncbaCâu 3: (2 đi m)ểa. Tìm nể 2006 là chính ph ngộ ươb. Cho là nguyên 3. nố 2006 là nguyên hay là .ố ốCâu 4: (2 đi m) ểa. Cho a, b, Hãy so sánh nbna và bab. Cho 1101101211 1101101110 So sánh và B.Câu 5: (2 đi m)ể Cho 10 nhiên kỳ aố ấ1 a2 ....., a10 Ch ng minh ng th nào cũng cóứ ếm ho ng các liên ti nhau trong dãy trên chia cho 10.ộ ếCâu 6: (1 đi m) Cho 2006 ng th ng trong đó kì ngth ng nào cũng nhau. Khôngườ ườ ắcó ng th ng nào ng qui. Tính giao đi chúng.ườ ủĐ 2ề ốTh gian làm bài 120 phútờCâu1 a. Tìm các nhiên x, y. sao cho (2x 1)(y 5) 12ố ựb.Tìm nhiên sao cho 4n-5 chia cho 2n-1 ếc. Tìm các =ấ ố62xy427 bi ng chia cho 99ế ếCâu a. ch ng ng ằ230112nn là phân gi n.ố ảb. Ch ng minh ng ằ221 +231 +241 +...+21001 <1Câu :M bác nông dân mang cam đi bán. th nh bán 1/2s cam và 1/2 qu nộ ầth bán 1/3 cam còn ivà 1/3 qu th bán 1/4s cam còn và 3/4ứ ạqu Cu cung còn 24 qu cam bác nông dân đã mang đi bán .ả ốCâu Cho 101 ng th ng trong đó hai ng th ng nào cũng nhau,ườ ườ ắkhông có ba ng th ng nào ng quy. Tính giao đi chúng.ườ ủĐ 3ề ốĐ nh Hùng Tr ng THCS Ph Công Bìnhỗ ườ 1Tuy thi sinh gi 6ể ớTh gian làm bài: 120’ờBài 1:(1,5đ) Tìm xa) 125; b) 2x 81 c) 2x-3 2.5 2.3Bài 2: (1,5đ) Cho là nguyên. Ch ng minh ng: a5 5a<