Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

30 Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán 7

35383061366263613631366466633666646431323935626236313962323735326439616133633064343232303839363535306664653739636538343835396361
Gửi bởi: Võ Hông Phúc vào 09:49 PM ngày 27-03-2018 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 258 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

  ³  \Z2 21....413121n + )22 221...614121n + !\"#$%& a\'14 31....3 42 32+++ =nn na ( !)*+(%,%&-$%\'./0$%-$*#*123-45316$%%&$%37!)*+%%8.9:*5;< = > $7%?\'/%,?5*#*12t*@%%3A\Z53A%\Z%73-45B@ ; C$/0$.\'\'%5 a+ +*5%% D) EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE Môn: Toán Bài 1: (3 điểm): Tính 318 (0, 06 .0, 38) 19 .46 4 - -   Bài 2: (4 điểm): Cho cc b= chứng minh rằng: a) 22 2a ab b+=+ b) 22 2b aa a- -=+ Bài 3:(4 điểm) Tìm biết: a) 14 25 x+ b) 15 112 2x x- Bài 4: (3 điểm) Một vật chuyển ng trên các cạnh hình vuông. Trên hai cạnh u vật chuyển ng với vận tốc 5m/s, trên cạnh thứ ba với vận tốc 4m/s, trên cạnh thứ tư với vận tốc 3m/s. Hỏi dài cạnh hình vuông biết rằng tổng thời gian vật chuyển ng trên bốn cạnh là 59 giây Bài 5: (4 điểm) Cho tam giác ABC cân tại có 0A 20=, vẽ tam giác u DBC (D nằm trong tam giác ABC). Tia phân giác của góc ABD cắt AC tại M. Chứng minh: a) Tia AD là phân giác của góc BAC b) AM BC2 Bài 6: (2 điểm): Tìm yÎℕbiết: 225 8( 2009)y Bài 1:(4 điểm) a) Thực hiện phép tính: )( )12 10 26 39 32 52 .3 .9 .7 25 .49A125.7 .142 .3 .3- -= -++ b) Chứng minh rằng Với mọi số nguyên ng thì 23 2n n+ +- -chia hết cho 10 Bài 2:(4 điểm) Tìm biết: a. )1 23, 23 x- b. )1 117 0x xx x+ +- Bài 3: (4 điểm) a) Số ợc chia thành số tỉ lệ theo 1: :5 6. Biết rằng tổng các bình ph ng của ba số đó bằng 24309. Tìm số A. b) Cho cc b=. Chứng minh rằng: 22 2a ab b+=+ Bài 4: (4 điểm) Cho tam giác ABC, là trung điểm của BC. Trên tia của của tia MA lấy điểm sao cho ME MA. Chứng minh rằng: a) AC EB và AC // BE b) Gọi là một điểm trên AC là một điểm trên EB sao cho AI EK Chứng minh ba điểm thẳng hàng c) Từ kẻ EH BC^ ()H BCÎ. Biết HBE 50o MEB =25o Tính HEM và BME Bài 5: (4 điểm) Cho tam giác ABC cân tại có 0A 20=, vẽ tam giác u DBC (D nằm trong tam giác ABC). Tia phân giác của góc ABD cắt AC tại M. Chứng minh: c) Tia AD là phân giác của góc BAC d) AM=BC 13 \ZE;F=EF>E<+…FG=EH\'.4,$I$94,$C%&\Z\' J\Z 2) !?\'\'K/$%%/6$2\" \'?(;K5 2x y-; \';?\'?(K5?GH%\' yx z+ -= =+ 3) 3 91 22 1... aa a= =5L1F2+…F9 ≠HMC$123=…a9 )*+C% ca c+ +=+ -5≠H C$%H 4) ; $1\'a2\'a3\'a4\'a5N b1\'b2\'b3\'b4\'b5*5O%&; 3% C$/0$J%L1E1ML2E2ML3E3ML4E4ML5E5M⋮ 5) 3, P$ \Z 5 Q *5 /$ 3A %&a 3, P$ 37 / R S\"P$ 3 9 \Z\' 8T  \Z? 5 $ n$  / \Z? *@ 3AU5V %\ZU5\ZWVC$/0$WUVX.  1 %+\"Y\"J 14, 47, 375 26 18.0, 75 .2, 0, 8832 517, 81 :1, 37 23 :13 6  - -    -4 !%%$/O%&?5:( )2007 20082 27 10 0x y- ( !%% \' % 2007ab*5!\"1Z$%& 2) !?\'\'K.1 32 z- -= =5?EF(KEH \'\'%\'48%H5:2%[%24[3F%3F43 ≠H C$/0$ 33 3a ab d+ +=+ 3) C$/0$ 1... 101 100+ !?\'3AE=E2 9x y- +3,$/O*@ 4)  $% \Z \\$ % , \Z %7 /g . \Z] W *5 3A -% %, ^TX\'^\\$$7%\ZWLX\'^-%\ZWM\'C$X\Z^\'.]X^*5$%$!_ , _ X. 6 1 !%% \'\'%./0$%[%>[%G 2 ! $?: \';?E(` \'(?Fa> %\' >E?F?(( !$/OB@%&AC% \Z=xF=E? 4 ./0$2F2F(3FF02(=; JI$b2F42FF02 5vi5 $%\Z\'/$.\Z]N c*5/$3Am%&3,P$\Z]\'c%d %,\Z,U C$\Z(\ZU C$cU>UEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE X.EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 7 6$*55H\"e L3M dcc bb a= =C$ dad bc a=  + ++ +3L3M !\Z./0$\Z cbb acc ba+ =+ =+(L3M !Z xÎ3A AÎf5!$/O37 M\Z23-+xx M\Z 1+ -xx>L3M !?\'. M x; M L?FM= %M5?F;?F2g;H ;L(3M \Z\\$%,\Z\'/$.\Z]W Î\'H^\ZW\' ^ ^\ZW\'LX\'^Î\ZWMC$ ]X^\\$%EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEX.EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEè 6$*55H\"e 1L(3AM 316$%%&$%\Z%73-45*5>\'2\'./0$*5-  !_ C$/0$h)*+C% dcb a=L\'\'%\'d¹H\'a¹\'%¹4M /312%%%)*+C% M ccb aa- =- M dd cbb a+= +2L3AM ! $? %L?2iMLx2i>MLx2iL3AM!j \'.\Z? $7%\Z$7%\ZF$7% \'$7%\Z$7%\ZF$7%C$\Z? x6 ;L3AM h3AQkl/$$%\Z\'8TQ]\'Qm\'Qn*#*12\\$$7%%% %,\'\Z\'\ZC$/0$\Zm2FP2FM2 \ZP2FM2FN2 EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEX.EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 9 6$*55H\"e L3) M J\ZF 1003 100...2 2+ M ! Îf %E( ⋮F L3M M !?.(?E2 1x+ M !?\'\'K.(L?EMLEM\'>LEM(LKE(M5?F(EK;H (L3) \" %7I$0$21370\'%%R%&%e$)*+([>[;\'%%o%&%e$)*+;[[ !\" 37>L(3) $%\Z%3)\Z /%,\Z*@3A U\'/3%&\Z*@3AW %UWN c*5/$3A%&UWC$3A\'c\'P$5$;L3) !?\'-%f.?F 17 1y EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEX.EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 6$*55Hp 1 J M\Z100 991....4 313 212 11+ + MF)20 ... 1(201.... )4 1(4 1)3 1(3 1)2 1(2 1+ 2 Mb 1 26 17+ +5 99 MC$/0$101001....3 12 11 1> +3 ! %7(%D ./0$ 37*5-%&a=5%%%D %&7)*+q(4 y7 $%\Z%7$7%5$7%BZG00j/\"J$5$%@ %%$%\\$%\ZU5\ZWL/$37$7%\ZU5$7%\ZW3r0$G00M\'jUc5W^%k$\\$$7%316$P$C$ /0$ c^[W^X[UcFW^ 5 !$/OB@%&AC%\Z1 2001- -x EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE.EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE  6$*55H\"e L\';3M !?. \' 3272 xF3263 x+3254 x+3245 x+5349 xH \'3 5- x7 :L(3AM \' JI$:2007 07 1........7 17 17 1  - +  - +  - +  - \']s1! 10099........! 43! 32! 21< %\'C$/0$ $41Z$!3F2iF2F3i2n%.%H (:L3AM t-45%,%&-$%)*+i[([>XB%r% 1Z$C$%,37)*+ 5_ >L\';3AM $%\Z%7$7c060 B316$\"$%\Zn5u%& $%%d,c \' J$7%\Zc \']cncu;:L3AM 3 )1 (212+ =n B ! $3A%7$/O*@EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE.EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 6$Hp :L(3M ! D)?\'. M ()51 xE>( M 152142132122112++ += ++ ++ +x %M?ExH L?0 ³M:L(3M8 \' ! $?5.8 14 5= +yx \' ! $?3A\Z%7$/O*5 $.\Z3 1-+xx L?0 ³M(:L3M !?. 5- xE?> >:L(3M \' D\Z%7%%$7%\Z\'\')*+<[;[(%$7%$51Z$C$)*+%% 5 \' D\Z%,\Z5v`GH0^TU\\$$7%\Z /%,\Z *@3AW %\ZW\ZUC$ MUW MW\\$$7%\Z EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEX.EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 6$*55 H\"e 5((3AM \' J \Z11160).25,0 915()75,13 10(11 12)7 1763 126(3 110- -- \' JL=(FG>(gF(;(HgMLF>F<FwwFHHi>HM 5L3AM !( $41Z$ %I$%c$O%3:%&%e$0$ 5(L3AM#%D 3A3 /$-% %45(>/$5>L(3AM D\Z\\$,\'316$%W ! 3%%$7% %& $%\'.WiW\Z\ZEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE.EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 6$*55H\"e 5 x= .AC%\Z414,$8\\$%74@$/O+3 !$/OB@%&\Z ) C$/0$2 21 1.......6 100 4< < ! $3A 17 33 aa a+ ++ -+ +*5 $9 ) !*5 3A ()()5 n= +⋮ ) $7%?Q%3O /Q?*@]\'Q*@m a%Q]F Qm8\\$3IC$t16$/$/%%&a]m39-3A%3O !3C%x% %()()1 .f x- = ¸\"4y$JI$bFF(FwFEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEX.EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 6$*55H\"e 1L3Mse$ \Z228 20 xx x-+ 2L3M*\"<\Z\'<\'<%7G> % $/z$%]{ % *\"<\Z /z$312%(%\']{ % *\"</z$312%> %\']{ % *\"</z$ 312%;%\'XB{*\"%7 % Õ/0$ %{*\"/z$312%3r 13L\';3MC$/0$200610 539+*5- 4L(3M$7%?\Zg00j\"$%\ZK%&$7%37 h-3A/ª\Z?j316$P$ $ $\Z%d\ZK, j ^\Z\'] ^\Z\'^ ^\Z C$/0$ \'^*5/$3A%&\Z \'X2 AC %\' KMC3r5L\';3M /$-8| % $B%@\"X+,,m\'d%\' \'t\\$3,>$:\'\'(\'>./0${%/$ (%4133e$-R5 R \' 3,$:\'d%3,$: \' 3,$:\'t\\$3,$:( %\'m3,$:\'t\\$3,$:> W?%3OC3e$%&$:%%%,EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEX.EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 6$*55H\"e 1L3M !?\'. M 3= -x M 2> x %M 3£ 4M 3= -x 2L3M M JI$bF;2F54FF5H0H Mb (HF((HF>(H5(>H 3L3M$%\Z%7$7%0$g00X\"$%\Z]5m%& $%\Z%d,c M J$7%\Zc MC$c]cm4L(3M]\'m*#*12*5/$3A%&%%%,\Z5\Z%%&$%\Z %316$\"$%5\"$%$5%&$%8Th%d316$P$]m*# *12,U5W%%\ZU5\ZW%d316$P$qC,n5uC$ MU; ;AQ BE AP^ M*5/$3A%&nu %M\ZUW 5L3M$/O$5%&?!AhC%\Zxx--4 147$/O*@_ !$/O37EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEX.EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE : L\';3AM !?\'. 4 3x+E?; 3 2x-E?a %2 3x+ £;:L3AM JI$\ZLE( C$/0$3r8+%#53&3Am2FF2%.%G*5\' %.%((L(\';3AM t-45%%%,%&-$%)l+1. 5\'..%-$*#*123-45h$316$%a%&$%37!%%I$5}*+q(>; >L(3AM $%\Z%,\ZU*5-3Am0/$$%\'.ADBaADCC$/0$U`U ;L3AM !N ~m%&AC%\Z1004 x-E 1003 x+EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEX.EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE L3AM !?\'. 3x 2-F;?>?EH (F2x +a( L(3AM !- %7(%D ./0$ 37%.%=5%%%D %&7} *+\'\'( C$/0$ I$\Z<F<2F<3F<4FF<>%.%>HHLnÎmM (L3AM%!j\'. a+bFg=H0%C$\Z?