Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

3. Write. Complete the sentences.

Lý thuyết

Câu hỏi

(Viết. Hoàn chỉnh câu.)

Hướng dẫn giải

- Our house has a yard. It is near a rice paddy.

- There is a hotel near the lake.

- There is a river and a park.

- There are trees and flowers in the park.

Tạm dịch: 

- Ngôi nhà của chúng tôi có một cái sân. Nó gần một cánh đồng lúa. 

- Có một khách sạn gần cái ao (hồ). 

- Có một dòng sông gần công viên. 

- Có những cái cây và hoa trong công viên.

Các câu hỏi cùng bài học