Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

3. Viết tiếp vào chỗ chấm :