Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

3. Viết tiếp vào chỗ chấm (theo mẫu):

Lý thuyết

Câu hỏi

Trong số 18 072 645, chữ 4 ở hàng chục, lớp đơn vị.

                                   chữ 8 ở hàng …., lớp ….

                                    chữ 0 ở hàng ….., lớp …..

                                    chữ 6 ở hàng ….., lớp …..

Hướng dẫn giải

Trong số 18 072 645, chữ 4 ở hàng chục, lớp đơn vị.

                                   chữ 8 ở hàng triệu, lớp triệu

                                    chữ 0 ở hàng trăm nghìn, lớp nghìn

                                    chữ 6 ở hàng trăm, lớp đơn vị.

Các câu hỏi cùng bài học