Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

3. Tìm x:

Lý thuyết

Câu hỏi

a) \(x+{1 \over 3} = {4 \over 5}\)                                          b) \(x-{1 \over 2}={2 \over 7}\)

Hướng dẫn giải

a) \(x+{1 \over 3}={4 \over 5}\)                                          

             \(x={4 \over 5}-{1 \over 3}\)                                               

              \(x={7 \over {15}}\) 

b)                                                 

\(x-{1 \over 2}={2 \over 7}\)

         \(x={2 \over 7}+{1 \over 2}\)

         \(x={{11} \over {14}}\)

Các câu hỏi cùng bài học