Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

3. Số trung bình cộng