Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

3. Số trung bình cộng của hai số bằng 262.

Lý thuyết

Câu hỏi

Số trung bình cộng của hai số bằng 262. Số thứ nhất hơn số thứ hai là 226. Tìm hai số đó.

Hướng dẫn giải

Bài giải

Tổng hai số là:

262 × 2 = 524

Hai lần số thứ nhất là:

524 + 226 = 750

Số thứ nhất là: 750 : 2 = 375

Số thứ hai là : 375 – 226 = 149

Đáp số: Số thứ hai là 149

             Số thứ nhất là 375

Các câu hỏi cùng bài học