Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

3. Rút gọn phân số:

Lý thuyết

Câu hỏi

\({{15} \over {18}}\) ;                 \({{14} \over {40}}\) ;                  \({{18} \over {24}}\)

\({{25} \over {35}}\) ;                 \({{60} \over {20}}\) ;                \({{100} \over {1000}}\)

Hướng dẫn giải

Các câu hỏi cùng bài học