Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

3. Play with words.

Lý thuyết

Câu hỏi

(Chơi với chữ)

Click tại đây để nghe:

“Are you working?”

Says the fly to the spider.

“Yes, I am,”

Says the spider to the fly.

“What are you doing?”

Says the fly to the spider.

“I am making a web,”

Says the spider to the fly.

“I am going home,”

Says the fly to the spider.

“Goodbye,”

Says the spider to the fly.

Hướng dẫn giải

Tạm dịch: 

"Bạn đang làm việc à?"

Con ruồi nói với con nhện.

"Đúng vậy"

Con nhện nói với con ruồi. 

"Bạn đang làm gì đấy?"

Con ruồi nói với con nhện.

"Tôi đang tạo mạng nhện"

Con nhện nói với con ruồi. 

"Tôi đang về nhà,"

Con ruồi nói với con nhện.

"Tạm biệt,"

Con nhện nói với con ruồi. 

Các câu hỏi cùng bài học