Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

3. Listen. Write the words you hear in your exercise book.

Lý thuyết

Câu hỏi

(Nghe. Viết từ em nghe vào tập bài tập.)

Click tại đây để nghe:

a) museum            stadium           temple            hospital

b) restaurant          store            bookstore             factory

c) park                  river                 lake                   yard

d) hotel                 house              street                  tree

Hướng dẫn giải

a) museum

b) bookstore

c) river

d) street

Các câu hỏi cùng bài học