Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

3. Listen and repeat What would you like? (Lắng nghe và lặp lại. Bạn muốn gì?)

Lý thuyết

Câu hỏi

Click tại đây để nghe:

Hướng dẫn giải

Dịch bài:

Nam : Lan, bạn cảm thấy thế nào?

Lan : Tôi nóng và khát nước.

Nam : Bạn muốn dùng gì?

Lan : Tôi muốn nước cam. Còn bạn?

Nam : Tôi đói. Tôi muốn mì. Còn bạn thế nào, Ba? Bạn dùng mì nhé?

Ba: Không. Tôi mệt. Tôi muốn ngồi nghi.

Nam : Lan, bạn ăn mì nhé?

Lan : Không. Tôi no. Nhưng tôi khát nước. Tôi muốn uống nước.

Các câu hỏi cùng bài học