Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

3. Listen and repeat. Then practise the dialogue with a partner.

Lý thuyết

Câu hỏi

Lắng nghe và lặp lại. Sau đó thực hành bài đối thoại với một bạn cùng học.)    

Click tại đây để nghe:

What do you do after school?

(Bạn làm gì sau buổi học?)

Hướng dẫn giải

Tạm dịch: 

a.

- I watch television: Tôi xem truyền hình.

- I do the housework: Tôi làm việc nhà.

- I listen to music: Tôi nghe nhạc.

- I read: Tôi đọc sách.

b.

- Ba watches television: Ba xem truyền hình. 

- Lan does the housework: Lan làm việc nhà.

- Nam listens to music: Nam đang nghe nhạc.

- Thu reads: Thu đọc sách.

Các câu hỏi cùng bài học