Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

3. Listen and read. Then practise with a partner.

Lý thuyết

Câu hỏi

(Lắng nghe và đọc. Sau đó thực hành với bạn cùng học.)   

Click tại đây để nghe:

Hướng dẫn giải

Tạm dịch: 

Nga : Chào Ba. Ngày cuối tuần bạn định làm gì?  

Ba : Tôi định xem phim.                                       

Nga: Rạp nào vậy?                                               

Ba : Rạp “Sao Mai”.                                             

Nga : Bạn xem phim gì vậy?

Ba : “Công viên Jurassic”.                                    

Nga : Phim đó hay không?

Ba : Tôi không biết.

Các câu hỏi cùng bài học