Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

3. Kiểm soát dữ liệu

Gửi bởi: Nguyễn Thị Thu Hiếu vào ngày 2020-02-14 03:59:51

Mục lục
* * * * *

1. Trao quyền GRANT

  • Ý nghĩa: Dùng để trao quyền cho một acount nào đó.
  • Cú pháp:
GRANT <Quyền> ON <Tên bảng/ Tên View> TO <user>

[WITH GRANT OPITION]

Các quyền có thể trao là: All, Select, update, delete, insert, index, alter, read, write,…

User có thể là: Public, tên một user cụ thể,…

  • Chú ý: Nếu được trao quyền với chỉ định WITH GRANT OPITION thì anh ta có thể trao lại quyền ấy cho người khác.

Ví dụ 2.7. Trao quyền Select cho acount Lannt

GRANT Select ON SINHVIEN TO Lannt WITH GRANT OPITION

2. Thu hồi quyền REVOTE

  • Ý nghĩa: Dùng để thu hồi quyền của một acount nào đó.
  • Cú pháp:
REVOTE <Quyền> ON <Tên bảng/ Tên View> FROM <user>

Ví dụ 2.8. Thu hồi quyền Select của acount Lannt REVOTE Select ON SINHVIEN FROM Lannt;

Lượt xem: 261