Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

3. Hai ô tô chuyển được 16 tấn hàng