Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

3. Điền dấu >, <, =

Lý thuyết

Câu hỏi

\(\dfrac{5}{8}....\dfrac{8}{{11}}\)                             \(\dfrac{7}{9}....\dfrac{5}{8}\)

\(\dfrac{{12}}{{18}}....\dfrac{{18}}{{27}}\)                           \(\dfrac{{25}}{{36}}....\dfrac{{25}}{{63}}\)

Hướng dẫn giải

\(\dfrac{5}{8} = \dfrac{{5 \times 11}}{{8 \times 11}} = \dfrac{{55}}{{88}}\)

\(\dfrac{8}{{11}} = \dfrac{{8 \times 8}}{{11 \times 8}} = \dfrac{{64}}{{88}}\)

Vậy \(\dfrac{5}{8} < \dfrac{8}{{11}}\); làm tương tự ta được:

\(\dfrac{7}{9} > \dfrac{5}{8};\)               \(\dfrac{{12}}{{18}} = \dfrac{{18}}{{27}}\)               \(\dfrac{{25}}{{36}} > \dfrac{{25}}{{63}}\)

Các câu hỏi cùng bài học