Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

3. Điền dấu >, <, =

Lý thuyết

Câu hỏi

2 ngày … 40 giờ

5 phút ……15 giờ

12phút ……….30 giây

2 giờ 5 phút…… 25 phút

1 phút 10 giây… 100 giây

1 phút rưỡi =…… giây

Hướng dẫn giải

2 ngày > 40 giờ

5 phút < 15 giờ

12 phút = 30 giây

2 giờ 5 phút > 25 phút

1 phút 10 giây < 100 giây

1 phút rưỡi = 90 giây

Các câu hỏi cùng bài học