Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

20 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi hóa 9

50870dfae7647a46bac7e55393aa9e16
Gửi bởi: 176315 vào ngày 2017-11-08 00:19:41 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 295 | Lượt Download: 6 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TIẾT 49. BÀI 22: SỰ SUY YẾU CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN TẬP
QUYỀN (THẾ KỈ XVI – XVIII )
II. CÁC CUỘC CHIẾN TRANH NAM-BẮC TRIỀU VÀ TRỊNH - NGUYỄN
I.MỤC TIÊU BÀI HỌC
1.Kiến thức
- Tìm hiểu nguyên nhân các cuộc chiến tranh.
- Hậu quả của các cuộc chiến tranh đối với dân tộc và sự phát triển của đất nước.
2.Kĩ năng:
- Tâp xác định các vị trí địa danh và trình bày diễn bi ến c ủa các s ự ki ện l ịch s ử trên
bảng đồ treo tường.
- Đánh giá nguyên nhân dẫn đến nội chiến.
3.Thái độ:
-Bồi dưỡng cho HS ý thức bảo vệ sự đòan kết thống nhất đ ất n ước, ch ống m ọi âm
mưu chia cắt lãnh thổ
-Tích hợp: giáo dục HS ý thức giử gìn tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa dân tộc.
II.PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:
1.Chuẩn bị của giáo viên:
- Bản đồ Việt Nam
- Tranh ảnh liên quan đến bài học.
2.Chuẩn bị của HS: Học bài, soạn bài trước khi đến lớp
III.DỰ KIÊN PHƯƠNG PHÁP
1.Chủ đạo: vấn đáp, trực quan, động nảo, trình bày 1 phút.
2.Bổ trợ: gợi mở, diễn giải.
IV.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.

HOẠT HOẠT CỦA GV
1.Ổn định lớp (1p): Kiểm tra
sỉ số
2.Kiểm tra bài củ (5p)
-H: Nhận xét về triều đình nhà
Lê đầu Thế kỷ Thứ XVI?

HOẠT ĐỘNG CỦA HS
-Lớp trưởng báo cáo.

NỘI DUNG

-Đầu TK XIV vua, quan …
tốn kém.
-Nội bộ triều đình chia bè
kéo cánh … giết hại công
thần nhà Lê.
-Quan lại địa phương cậy
-H: Nguyên nhân dẫn đến quyền ức hiếp dân, ….
phong trào khởi nghĩa của nông -đời sống nhân dân lâm vào
dân ở đầu thế kỷ XVI? Ý cảnh khốn cùng.
nghĩa?
-Lắng nghe tích cực
3.Bài mới (39p): Giới thiệu bài
mới:……
-Đọc SGK mục 1
*HĐ1:Chiến tranh Nam-Bắc
triều
-Triều đình phong kiến rối
-Gọi HS đọc SGK
lọan, các phe phái liên tục
chém giết lẫn nhau.
-H: Sự suy yếu của nhà Lê đã -Lắng nghe tích cực.
thể hiện như thế nào?
-Giảng: Mạc Đăng Dung là một
võ quan dưới triều Lê. Lợi
dụng sự xung đột giữa các phe
phái và trở  tiêu diệt các thế
lực và trở thành Tệ Tướng 
năm 1527 cướp ngôi lập nhà
Mạc.
-H: Vì sao hình thành Nam
Triều?
- GV có thể sử dụng bản đồ
Việt Nam chỉ rõ cho HS vị trí
lãnh thổ của Nam Triều và Bắc
Triều
-H: Nguyên nhân dẫn đến
chiến tranh Nam – Bắc triều?
-H: Chiến tranh Nam – Bắc
triều đã ra gây tai hại gì cho
nhân dân ta?

-Do Nguyễn Kim chạy vào
Thanh Hóa lập một người
thuộc dòng dõi nhà Lê lên
làm vua.
-Quan sát trên lược đồ.

1. Chiến tranh Nam - Bắc
triều
(17p)
a.Nguyên nhân.
-Mạc Đăng Dung cướp ngôi
nhà Lê lập ra triều Mạc
1527 (Bắc triều).

-Năm 1533, Nguyễn Kim
chạy vào lập 1 người thuộc
dòng dõi nhà Lê lên làm vua
lấ danh nghĩa “phù Lê diệt
Mạc”.

-Do mâu thuẫn nhà Lê ><
với nhà Mạc.
-Năm 1592, Nam triều
chiếm được Thăng Long bHậu quả
nhà Mạc rút lên Cao Nhân dân bị đói khổ, đất
Bằng  chiến tranh chấm nước bị chia cắt.
dứt.
-Gây tổn thất lớn về người
và của:
-Năm 1570, rất nhiều
người bị bắt lính, bắt phu.
-Năm 1572 ở Nghệ An mùa

màng bị tàn phá, hoang hóa,
bệnh dịch…
 Cuộc chiến tranh phi  Cuộc chiến tranh phi
nghĩa
nghĩa.
-Học sinh đọc .
-Ra sức bảo vệ, tôn tạo...
-H: Em có nhận xét gì về tính
chất của cuộc hiến tranh?
-GV đọc bài ca dao trong SGK
-H: để góp phần bảo vệ các di
tích lịch sử của dân tộc theo em
chúng ta cần phải làm gì ?
-Chuyển ý :…
*HĐ2:Chiến tranh Trịnh –
Nguyễn và sự chia cắt đàng
trong đàng ngoài
-H: Sau chiến tranh Nam – Bắc
triều, tình hình nước ta có gì
thay đổi?

-GV nhấm mạnh việc Nguyễn
Hoàng vào Thuận Hóa xây dựng
cơ sở để đối địch với họ Trịnh.
(GV dùng bản đồ Việt Nam chỉ
vị trí vào Đàng trong Đàng
ngòai)
-H: Đàng trong Đàng ngoài do ai
cay quản?

-Hướng dân HS quan sát H48.
-Giảng: phủ chúa Trịnh rất
rộng rãi và có tường bao bọc
xung quanh. Bên trong và bên
ngoài có nhiều nhà nhỏ thấp để
cho quân lính ở. Những cung

2.Chiến tranh Trịnh –
Nguyễn và sự chia cắt
đàng trong đàng ngoài.
-Năm 1545, Nguyễn Kim
(18p)
chết, con rể là Trịnh Kiểm a.Nguyên nhân.
lên nắm binh quyền.
-Con thứ của Nguyễn Kim -1545, Nguyễn Kim chết,
là Nguyễn Hoàng lo sợ, xin con rể là Trịnh Kiểm lên
vào trấn thủ Thuận Hóa, nắm binh quyền, hình thành
Quãng Nam.
thế lực họ Trịnh.
-Nguyễn Hoàng xin vào trấn
thủ Thuận Hóa, Quãng Nam
-Lắng nghe và quan sát trên hình thành thế lực họ
lược đồ.
Nguyễn.
-Tiếp nhận thông tin

-Đàng ngoài: họ Trịnh
xưng Vương gọi là chúa
Trịnh, biến Vua Lê thành
bù nhìn.
-Đàng trong: chúa Nguyễn
cai quản
-Quan sát H 48 và lắng
nghe.

điện bên trong xây cao hai tầng,
có nhiều cửa thoáng đãng. Các
cửa đều đồ sổ nguy nga, tất cả
đều bằng gỗ lim
-GV chỉ bảng đồ Việt Nam
trong gần nữa thế kỷ, ho Trịnh
và họ Nguyễn đánh nhau 7 lần.
Quảng Bình và Nghệ An trở
thành chiến trường ác liệt. Cuối
cùng hai bên lấy sông Gianh là
ranh giới.
-H Cuộc chiến tranh Trịnh Nguyễn đã dẫn đến hậu qủa
như thế nào?

-Một dãi đất lớn từ Nghệ b.Hậu quả:
An đến Quãng Bình là -Đất nước bị chia cắt.
chiến trường khốc liệt.
-Nhân dân bị đói khổ, li tán.
-Dân ở hai bên sông Gianh
phải chuyển đi nơi khác
(đọc 2 câu thơ trong SGK).
-Sự chia cắt Đàng trong –
Đàng ngoài kéo dài tới 200
năm, gây trở ngại cho giao
lưu kinh tế, văn hóa làm
suy giảm tiềm lực đất
nước.
-Phi nghĩa giành giật quyền
lợi và địa vị trong phe phái
phong kiến, phân chia 2
miền đất nước.

-Không ổn định do Chính
quyền luôn luôn thay đổi
và chiến tranh liên tiếp xảy
ra, đời sống nhân dân rất
-H: Tính chất của cuộc chiến khổ cực.
tranh Trịnh – Nguyễn?
-Nhân dân bị đói khổ, đất
nước bị chia cắt
4.Củng cố (4p)
-Không ổn định do Chính
-H: Nhận xét về tình hình chính quyền ....
trị ở nước ta TK XVI – XVIII?
-Ghi nhớ.
-H: Nêu hậu quả của cuộc
chiến tranh Nam Bắc triều và
sự chia cắt Đàng trong, Đàng
ngoài?
5.Dặn dò (1p)
-Học thuộc bài, làm bài tập cuối
bài.
-Soạn trước bài 23
*Rút kinh nghiệm sau tiết dạy:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….............
......................................................................
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….........
...............................................