Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

20 câu trắc nghiệm lý thuyết dao động cơ có đáp án

22b61cad98bebaf19c74e279169ab069
Gửi bởi: đề thi thử vào ngày 2017-07-07 17:05:10 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 257 | Lượt Download: 3 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vn20 câu tr nghi lý thuy dao đng có đáp ánắ ơCâu Chuy đng ng đánh đu làể ườA. dao đng ng ng ng. ưỡ ưởB. dao đng theo thông .ộ ốC. dao đng duy trì. ộD. dao đng do.ộ ựCâu 2. Trong dao đng đi hòa, gia ch đi ng khi:ộ ằA. có giá tr đi ho ti u. ểB. ng 0.ậ ằC. Li ti u. ểD. Li đi.ộ ạCâu 3. ch đi dao đng đi hòa, th đi nào thì gia nó có giá tr cộ ựđiạA. Ch đi đi qua trí cân ng. ằB. Li ch đi có giá tr đi.ộ ạC. Li ch đi có giá tr ti u. ểD. Đng năng ng th năng.ộ ếCâu 4. Năng ng con lò xo bi đi bao nhiêu khi tăng kh ng lênượ ượ ậ2 n, đng th biên tăng n.ầ ầA. Tăng n. B. Gi C. Tăng n. D. Không đi.ầ ổCâu Ch ph ng án sai. Sauk hi tác ng ngo tu hoàn lên dao đng đang ươ ởtr ng thái cân ng thì giai đo đnhạ ịA. giá tr đi li không thay đi.ị ổB. kéo dài cho đn khi ngo đi hòa thôi tác ng.ế ụC. biên không ph thu ma sát.ộ ựD. dao đng là dao đng ng c.ộ ưỡ ứDoc24.vnCâu 6. ch đi dao đng đi hòa trên tr Ox. Đi trên tr Ox và trongộ ụquá trình dao đng ch đi không đi qua M.T th đi t1 ch đi xa nh t, iộ ạth đi t2 ch đi nh thìờ ấA. hai th đi t1 và t2 ch đi đu có nh t.ạ ấB. th đi t1 ch đi có nh t.ạ ấC. th đi t2 ch đi có nh t.ạ ấD. hai th đi t1 và t2 ch đi đu có ng 0.ạ ằCâu 7. Ch câu phát bi sai dao đng đi hòa.ọ ềA. Khi qua trí cân ng thì kéo có giá tr nh vì lúc đó nậ ớnh t.ấB. Véct gia đi chi khi chuy đng qua trí cân ng.ơ ằC. Khi dao đng qua trí cân ng thì đng năng nh t.ậ ấD. kéo trong dao đng đi hòa luôn ng trí cân ng có nh tự ướ ấv li t.ớ ậCâu 8. Ch phát bi sai?ọ ểA. Dao đng đi hòa là dao đng mà li đc mô ng đnh lu ng sin (ho cộ ượ ặcosin) theo th gian, trong đó là nh ng ng .ờ ốB. Dao đng đi hòa có th đc coi nh hình chi chuy đng tròn đu xu ngộ ượ ốm đng th ng trong ph ng qu đo.ộ ườ ạC. Dao đng đi hòa có th đc bi di ng véct không đi.ộ ượ ổD. Khi dao đng đi hòa thì đng năng đó cũng dao đng tu hoàn.ộ ầCâu Có ba con đn treo nh nhau cùng chi dài, ba ng t, nhôm và (cóắ ỗkh ng riêng nhôm cùng kh ng và đc ph ngoài pố ượ ượ ượ ớs nh nhau. Kéo ba sao cho ba dây ch góc nh nh nhau iơ ồđng th buông nh thì:ồ ẹA. Con ng ng sau cùng.ắ ạB. ba con ng cùng lúc.ả ộC. Con ng ng sau cùng.ắ ạDoc24.vnD. Con ng nhôm ng sau cùng.ắ ạCâu 10. Đng năng dao đng đi hòa bi đi theo th gianộ ờA. theo hàm ng sin. B. Tu hoàn chu T.ộ ỳC. Tu hoàn chu T/2. D. Không đi.ầ ổCâu 11. Dao đng là ầA. dao đng có biên gi theo th gian.ộ ờB. dao đng ch trong môi tr ng có ma sát nh t.ộ ườ ớC. dao đng ch trong môi tr ng có ma sát nh nh .ộ ườ ỏD. dao đng ch trong môi tr ng có ma sát n.ộ ườ ớCâu 12. Phát bi nào sau đây không đúng? Gia dao đng đi hòaể ềA. luôn ng trí cân ng.ướ ằB. có li đ.ộ ộC. luôn ng pha li đ.ượ ộD. có giá tr nh nh khi đi chi chuy đng.ị ộCâu 13. Trong dao đng đi hòa, giá tr gia tộ ậA. tăng khi giá tr tăng.ị ốB. không thay đi.ổC. Gi khi giá tr tăng.ả ốD. tăng hay gi tùy thu vào giá tr ban đu t.ả ậCâu 14. Trong dao đng đi hòa, phát bi nào sau đây là sai. sau kho ng th gianộ ờm chu thìộ ỳA. tr trí ban đu.ậ ầB. tr giá tr ban đu.ậ ầC. đng năng tr giá tr ban đu.ộ ầD. Biên tr giá tr ban đuộ ầCâu 15. năng dao đng đi hòaơ ềA. bi thiên đi hòa theo th gian chu ng chu dao đng t.ế ậB. tăng đôi khi biên dao đng tăng đôi.ấ ấDoc24.vnC. ng đng năng khi trí cân ng.ằ ằD. bi thiên tu hoàn theo th gian chu ng chu dao đng t.ế ậCâu 16. con lò xo dao đng theo ph ng ngang có ma sát nh Khi tộ ươ ậdao đng ng thì lúc này:ộ ạA. lò xo không bi ng.ế ạB. lò xo nén.ịC. lò xo dãn.ịD. đàn lò xo có th không tri tiêu.ự ệCâu 17. Nh đnh nào sau đây là sai khi nói dao đng n:ậ ầA. Dao đng có đng năng gi còn th năng bi thiên đi hòa.ộ ềB. Dao đng là dao đng có biên gi theo th gian.ộ ờC. ma sát càng thi dao đng càng nhanh.ự ầD. Trong dao đng n, năng gi theo th gian.ộ ờCâu 18. Phát bi nào sau đây là không đúng?ểA. luôn ng trí cân ng.ướ ằB. có li đ.ộ ộC. luôn ng pha li t.ượ ậD. có giá tr nh nh khi đi chi chuy đng.ị ộCâu 19. Tính ch bi đi nhanh ch pha đc đc tr ng iấ ươ ởA. B. Chu C. Gia D. kéo .ậ ềCâu 20 Phát bi nào sau đây là không đúng? năng dao đng đi hòaể ềA. ngh ch bình ph ng chu dao đng.ỉ ươ ộB. thu biên dao đng.ỉ ộC. ng th năng trí biên.ằ ịD. ng đng năng khi qua trí cân ng.ằ ằĐáp án câu tr nghi lý thuy dao đng ơ1, B2, 5, C6, 9, C10, 13, C14, 17, A18, DDoc24.vn3, C4, 7, A8, 11, A12, 15, C16, 19, B20,