Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

2.

Lý thuyết

Câu hỏi

Biết hình chữ nhật ABCD có chu vi bằng chu vi của hình vuông MNPQ. Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước số đo chỉ diện tích của hình vuông MNPQ.

A. 16cm2

B.144 cm2

C .64 cm2

D.60 cm2

Hướng dẫn giải

Chọn đáp án B

Các câu hỏi cùng bài học