Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

2. Viết số thành tổng (theo mẫu):

Lý thuyết

Câu hỏi

Mẫu: 82 375 = 80 000 + 20 000 + 300 + 70 + 5

         46 719 = ………………………………

         18 304 = ………………………………

         90 090 = ………………………………

         56 056 = ………………………………

Hướng dẫn giải

Mẫu: 82 375 = 80 000 + 20 000 + 300 + 70 + 5

         46 719 = 40 000 + 6000 + 700 + 10 + 9

         18 304 = 10 000 + 8000 + 300 + 0 + 4

         90 090 = 90 000 + 90

         56 056 = 50 000 + 6000 + 50 +6

Các câu hỏi cùng bài học